Terugblik Statenvergadering Zomernota

In de Statenvergadering van 20 september is de Zomernota besproken. In de Zomernota wordt gekeken in hoeverre het beleid dat in de begroting is vastgesteld overeenkomt met het gevoerde beleid. Indien nodig, wordt het begrote beleid in de Zomernota bijgesteld. Daarnaast worden in de vergadering een aantal Statenvoorstellen behandeld die betrekking hebben op financiële en administratieve afspraken en kaders.

Vertrouwen op een daadkrachtige voortzetting

D66 fractievoorzitter Marianne de Widt spreekt haar vertrouwen uit in het beleid van de provincie:

“Voorzitter, we zijn er hier met z’n allen altijd goed in om nog eens te benadrukken wat er allemaal niet goed gaat. Best jammer, want daarmee gaan we gemakkelijk voorbij aan heel veel in de provincie dat wel bereikt wordt. Als ik met mijn fractie kijk naar deze Zomernota, dan noem ik graag drie mooie punten waar wij blij van worden.
1. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers daalt;
2. Met het omgevingsgericht werken laat Utrecht concreet zien hoe complexe ruimtelijke vraagstukken in samenhang en samenwerking aan te pakken zijn;
3. De inzet van vouchers voor isolatie van woningen van eigenaren met een smalle beurs is een groot succes.
De D66-fractie heeft geen discussiepunten bij de Zomernota. Wij vertrouwen op een daadkrachtige voortzetting van 2023.”


Een ruime meerderheid van de Staten is eveneens positief en stemt in met de vaststelling van de Zomernota 2023.

Alle Statenvoorstellen aangenomen

Naast de Zomernota wordt ook het Statenvoorstel Treasurystatuut en -strategie behandeld. Hierin zijn de kaders vastgelegd voor het sturen en het beheersen van de financiële geldstromen en worden afspraken gemaakt over de verantwoording over en het toezicht op de financiële geldstromen.
Verder ligt er een Statenvoorstel om één administratiekantoor in te huren die voortaan voor alle politieke fracties de financiële administratie verricht.
Tot slot wordt de verordening Europese landbouwsubsidies besproken. Provincies hebben de mogelijkheid om subsidies te verstrekken op het gebied van innovatie, kennisoverdracht, investeringen en gebiedsgerichte samenwerking. Hiervoor is het noodzakelijk een algemene subsidieverordening vast te stellen.

Alle Statenvoorstellen worden door een ruime meerderheid van de Staten aanvaard.

PS vergadering begroting bijwonen?

De volgende PS vergadering op woensdag 8 november om 9.30 uur, staat in het teken van de begroting. Lijkt het je leuk (een deel van) de Algemene Beschouwingen live te horen? Dan ben je van harte welkom op het Provinciehuis. Neem gerust contact met ons op: [email protected]
Wil je de vergadering liever online volgen? Dat kan via deze link:
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/08-november/09:30