Terugblik Statenvergadering Maart 2022

Beeld: D66

Voor de PS vergadering op 23 en 30 maart staan diverse debatten gepland. Vooral D66 Statenlid Lyke Veen moet aan de bak: de meeste Statenvoorstellen vallen onder haar portefeuille. Zij kan tevreden terugkijken op het verloop van PS: namens de D66 Statenfractie Utrecht dient Lyke 2 moties in die allebei aanvaard worden. Daarnaast is D66 mede-indiener van 2 moties en 1 amendement die ook allemaal door de Staten zijn aangenomen. Lees hier meer over de inbreng van de D66 fractie.

Versterking lokale journalistiek

Uit onderzoek is gebleken dat de lokale en regionale journalistiek onder druk staat. Lokale media hebben een sleutelpositie in ons democratisch bestel. De D66 Statenfractie is dan ook blij met het voorstel een stichting op te richten met als doel de positie van de lokale media in onze provincie te versterken. D66 Statenlid Lyke Veen: “Een onafhankelijke stichting die op een eerlijke manier journalisten ondersteunt in het belangrijke werk dat ze doen. Journalisten de ruimte biedt om misschien wel dat ene programma op te zetten dat ze altijd al wilden maken, of ruimte biedt voor een bepaald onderzoek dat wat meer tijd kost.”  

Het oprichten van zo’n stichting heeft echter alleen zin als er ook een structurele financiering geboden wordt. En daar ontbreekt het nu net aan in het Statenvoorstel. Daarom dient Lyke namens D66 een motie in waarin de financiering van de stichting de komende jaren geborgd is en er over 3 jaar een evaluatie plaatsvindt om op basis van de kennis die men dan opgedaan heeft, de financiering een structureel karakter te geven (motie 17).

Daarnaast is D66 mede indiener van een motie waarin gevraagd wordt bij de toekenning van subsidies ook ruimte te bieden aan incidentele onderzoeksprojecten van individuele journalisten (motie 19). Het Statenvoorstel en beide moties worden door de Staten aanvaard.

Participatievisie

Met het Statenvoorstel ‘Visie van de provincie Utrecht op het samenspel met inwoners’ wordt gewoon de participatievisie bedoeld. In deze visie staat de vraag centraal hoe inwoners bij overheidsbeleid betrokken kunnen worden. Lyke: “Hoewel we als D66 misschien wat kritisch tegenover de titelkeuze staan, zijn we wel blij met de inhoud van het stuk. D66 vindt participatie een groot goed in onze democratie. Participatie is iets moois, waar we zuinig op moeten zijn en goed mee om moeten gaan. We zijn dan ook blij met de verwerking van de right to challenge in de visie en kijken uit naar hoe de provincie de eerste uitdagers zal verwelkomen.”

Bij de ‘right to challenge’ hebben inwoners het recht om de overheid uit te dagen bepaalde taken over te nemen als zij denken die taken beter of goedkoper te kunnen doen.

Het Statenvoorstel wordt met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

Beleidskader Sociale Agenda ‘Wij doen mee!’

Met dit Statenvoorstel wordt beoogd gelijke kansen te bieden aan alle inwoners bij die zaken waar de provincie een rol in heeft en daarnaast als provincie te streven naar een diverse en inclusieve organisatie. Er wordt gepleit een sociale bril op te zetten en door die bril naar de eigen organisatie te kijken en naar de dagelijkse werkzaamheden. De sociale bril is gericht op inclusief werken, mensgericht en gebruikersgericht. Lyke meldt dat D66 het positief vindt dat de provincie zich een sociale grondhouding aanmeet en spreekt de hoop uit dat deze houding in de toekomst een vanzelfsprekendheid wordt.

Het voorstel kan op steun van een meerderheid van de Staten rekenen en is dan ook aanvaard.

In de Omgevingsvisie staat hoe de provincie zich voorbereid op de toekomst bij allerlei zaken die ruimte vragen zoals bevolkingsgroei, meer natuur en duurzame opwekking van energie. In de Omgevingsverordening staan de bijbehorende juridische regels beschreven. De Omgevingsvisie en -verordening zijn onderdeel van de Omgevingswet.

De nieuwe Omgevingswet gaat in per 1 januari 2023; de bijbehorende Omgevingsverordening ligt ter besluitvorming aan de Staten voor. Tot die datum geldt een interim Omgevingsverordening. D66 is blij met de verordening die ons weer een stapje verder brengt in dit omvangrijke proces maar stelt ook vast dat de nieuwe verordening op punten afwijkt van de huidige interim verordening. Dit kan tot problemen leiden bij de uitvoering. Het is niet de bedoeling dat inwoners, bedrijven en organisaties in onze provincie last ondervinden van deze overgangsfase; men moet kunnen vertrouwen op heldere en eenduidige regels. Lyke: “Zodoende dient D66 een motie in waarbij we het college oproepen ruimhartig om te gaan met dergelijke situaties en vooral in de geest van de omgevingsvisie te handelen.” (motie 31) Het belang van de motie wordt door alle partijen erkend en de motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

Daarnaast vraagt D66 aandacht voor de meerwaardebenadering in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De meerwaardebenadering houdt in dat ontwikkelingen in de NNN gebieden alleen mogelijk zijn als de ontwikkelingen ook een meerwaarde voor de natuur hebben. Hoe deze nieuwe benadering in de praktijk uitpakt, is echter niet duidelijk. Daarom is D66 mede indiener van een motie die het College oproept de gevolgen in kaart te brengen en met PS te delen zodat de meerwaardebenadering – indien nodig – aangepast kan worden. (motie 30) Ook deze motie wordt door de Staten aanvaard.

Tot slot is D66 mede indiener van een amendement dat behelst de bouw van kleine windturbines tot een ashoogte van 30 meter op of bij bebouwde percelen (bijvoorbeeld op de grond van een boer) toe te staan om (grotendeels) in de eigen energiebehoefte te voldoen. (amendement 10) Ook dit amendement kan op steun van de Staten rekenen.

Een meerderheid van de Staten stelt de nieuwe Omgevingsverordening vast.

In dit voorstel worden de kaders aangegeven voor de aanpak van het stikstofprobleem in onze provincie. Uitgangspunten zijn dat Natura 2000 gebieden – een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden – behouden worden, dat er een toekomstvisie komt voor de landbouw en dat er integraal gewerkt wordt met maatwerk per gebied.

D66 Statenlid Marianne de Widt is positief over het voorstel en stelt voor niet meer te wachten maar de problemen nú aan te pakken: “D66 is er voorstander van dat de provincie vooral grote en duidelijke gebaren durft te maken. Gebaren die passen bij de urgentie van het probleem. De belasting van de natuur moet omlaag, en dat gaat niet alleen om de natuur op zichzelf, maar ook om gezondheid. D66 pleit er voor om niet te wachten op wat anderen doen, en ons niet te laten weerhouden door een verondersteld gebrek aan draagvlak, maar in elk geval zo snel mogelijk te doen waarvan we nu al weten dat het helpt. Niet marginaal oplossen, niet vluchten in pilots en onderzoekjes, niet wachten op de volgende noodrem. Wat dan wel: de regie pakken, en samen met onze partners echte stappen zetten. Vanuit de overtuiging dat niks doen geen optie is.” Het voorliggende handelingskader bevat de juiste ingrediënten om het tij te keren.

De Staten hebben ingestemd met het voorstel.

De cultuur en erfgoedsector is door corona hard geraakt. De sector heeft lang in onzekerheid verkeerd en de lockdowns zijn financieel een aderlating geweest. Zonder steun kan de sector niet overleven. In het Statenvoorstel worden de Staten gevraagd in te stemmen met een eenmalige uitbreiding van de financiële steun met een bedrag van 2 miljoen euro voor de periode 2022-2023. D66 Statenlid Erwin Kamp spreekt zijn steun uit voor de sector en het Statenvoorstel, evenals een ruime meerderheid van de Staten.

De volgende vergadering van Provinciale Staten staat gepland op woensdag 11 mei om 9.15 uur. De agenda voor deze vergadering is nog niet bekend. Via deze link kun je t.z.t. de agenda bekijken en de vergadering live volgen:
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/11-mei/09:15