Terugblik Statenvergadering juni 2023

Op 28 juni vindt de laatste PS vergadering voor het zomerreces plaats. Voortaan mét de Europese vlag in de Statenzaal dankzij de motie die Volt en D66 in de vorige vergadering hebben ingediend. De vergadering vandaag staat in het teken van de financiële stukken die door de Staten worden aanvaard. De D66 Statenfractie stemt in met een Statenvoorstel waardoor de overgang van diesel naar elektrische bussen in de provincie weer een stap dichterbij is gekomen. En verder is D66 mede indiener van een vijftal moties en maakt de fractie gebruik van het vragenhalfuur.

Vragenhalfuur

Tijdens het vragenhalfuur kan geïnformeerd worden naar zaken die op dit moment actueel zijn en die duidelijkheid behoeven. D66 Statenlid Erwin Kamp wijst erop dat er in diverse media melding is gemaakt van een grote mogelijke stroomstoring als er geen onderhoud aan het transformatorhuis in gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt uitgevoerd. Het onderhoud is uitgesteld omdat er waarschijnlijk een beschermde vleermuis in huist. De gedeputeerde antwoordt dat er inmiddels een ecologisch onderzoek uitgevoerd wordt en dat de provincie er op toeziet dat de procedure voorspoedig verloopt. De situatie is niet uniek; een soortgelijke casus vindt een paar keer per jaar plaats waardoor plannen vertraging op kunnen lopen. Vervelend maar de overheid heeft ook als taak ervoor te zorgen dat kwetsbare dier- en plantensoorten beschermd worden.

De jaarstukken bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag. Hierin leggen Gedeputeerde Staten (GS) verantwoording af aan Provinciale Staten (PS) voor het gevoerde beleid. In hoeverre zijn doelen bereikt? En wat zijn de uitgaven?
D66 fractievoorzitter Marianne de Widt spreekt namens de fractie haar complimenten uit voor GS en de ambtenaren. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. De Provincie Utrecht is financieel gezond en het jaar is afgesloten met een positief resultaat.

In de kadernota worden de kaders vastgesteld voor de begroting. Belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de baten en lasten van de provincie worden beschreven en er staat een overzicht in van plannen voor nieuwe activiteiten plus kostenplaatje. Bepaald moet worden welke plannen meegenomen worden in de begroting die in het najaar volgt.
Aangezien de coalitieonderhandelingen nog lopen en er dus nog geen nieuw college is, is dit jaar gekozen voor een kaderbrief. Alleen zaken die niet kunnen wachten, zijn hierin opgenomen.
D66 fractievoorzitter Marianne de Widt: “De periode net na de verkiezingen kan gezien worden als een interbellum of een café in sluitingstijd. De kaderbrief laat zien dat het hier gaat over de nieuwe bestuursperiode en is daarom een neutrale ondergrond. De brief geeft wel het houvast dat PS op dit moment nodig heeft. Alles wat D66 op deze ondergrond verder wil, en dat zijn best een paar uitdagingen, zijn we aan het bespreken aan de onderhandelingstafel voor een nieuwe coalitie. Daarover binnenkort meer…”

Beeld: D66

Moties

De D66 Statenfractie is mede indiener van 5 moties die tijdens de behandeling van de jaarstukken en kaderbrief worden ingediend. Alle moties worden door de Staten aanvaard.
– Een motie (link) waarin aan GS gevraagd wordt de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een openbare registratie belangenvertegenwoordiging. Zo’n register moet ervoor zorgen dat het voor iedereen transparant is welke contacten de provincie heeft met belangenvertegenwoordigers.
– Een motie (link) waarin GS verzocht worden te onderzoeken of er een Provinciale U-Pas (PUP) ingevoerd kan worden voor mensen met een laag inkomen zodat ook zij kunnen genieten van sport, cultuur, recreatie en OV.
– Een motie (link) waarin GS worden opgeroepen een voorstel te maken voor de kadernota 2025 voor het monitoren van het grondstoffengebruik.
– Een motie (link) waarin GS de opdracht krijgen geld te reserveren voor wisselende tentoonstellingen over de Utrechtse archeologie en hierbij ook kinderen en jongeren te betrekken. Deze motie wordt met algemene stemmen aanvaard.
– Een motie (link) die oproept om expliciet, structureel en concreet aandacht te besteden aan dierenwelzijn in het beleid van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). Deze motie is in de vorige PS vergadering ook al ingediend maar heeft het toen net niet gehaald.

PS vergadering bijwonen?

De volgende PS vergadering staat gepland op woensdag 20 september om 10.30 uur. Lijkt het je leuk ook een keer een PS vergadering bij te wonen? Dan ben je van harte welkom op het Provinciehuis. Schroom niet om contact met ons op te nemen: [email protected]
Wil je de vergadering liever online volgen? Dat kan via deze link:
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/20-september/10:30