In gesprek met Paul Roncken

Op 13 november heeft de D66 Statenfractie in Spott in Doorn een laatste gesprek met Paul Roncken, de provinciale adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK). Volgende maand op 1 december neemt Paul na 8 jaar afscheid als PARK bij de provincie Utrecht. In de loop der jaren heeft de fractie regelmatig met Paul gesproken over zijn adviezen over trends en ruimtelijke ontwikkelingen in landelijk en stedelijk gebied.

Ringparken

8 jaar geleden heeft Paul de ringparkgedachte geïntroduceerd. Het ringpark is een ruimtelijk concept dat bedoeld is om samenhang aan te brengen in het landschap. Een integrale visie op de relatie tussen stad en land waarbij de ruimtelijke kwaliteit voorop staat. Het idee is om het groen mee te laten groeien met de stedelijke groei. Hoe kan de stedelijke groei (woningbouw, mobiliteit, energie) verbonden worden met de groene omgeving? Paul benadrukt dat een gebiedsgerichte aanpak altijd een integrale aanpak moet zijn. De provincie heeft de ringparkgedachte opgepakt en uitgewerkt in ‘Groen groeit mee” maar om de ambities uit dit beleid waar te maken is het van belang de integrale aanpak uit te breiden. Landbouw en bodem & water bijvoorbeeld maken hier nog onvoldoende deel van uit; daar kan meer op gestuurd worden. In zogenaamde landschapszones kunnen de verschillende functies, ambities en opgaven worden samengebracht.

Concrete adviezen

In zijn laatste advies wordt een concreet toekomstbeeld gegeven van het groene hart van de Utrechtse Heuvelrug, het gebied tussen Amersfoort en Zeist. Zonder ingrijpen zal de ruimte tussen de eeuwenoude weg ‘de Wegh der Weegen’ en de A28 dichtslibben. De aanwezige krijgsmacht kan in dit gebied een belangrijke bijdrage leveren aan het natuurbeheer en blijkt daar ook open voor te staan. Door ruimtelijke herindeling kan optimaal gebruik worden gemaakt van de goede ruimtelijke eigenschappen die het gebied heeft (het ligt hoog en droog en is goed bereikbaar). Dit biedt kansen voor Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf en komt de natuur ten goede. Paul pleit hierbij voor overkluizing van een deel van de A28: ter hoogte van de Leusderhei zou een 2,2 km lange landschapsbrug kunnen komen waardoor de samenhang tussen oefengebieden van Defensie en beschermde zandverstuivingsgebieden wordt versterkt.

Een ander concreet advies betreft het in beeld krijgen van parkeerterreinen op de Utrechtse Heuvelrug met oplossingen voor parkeren bij het Beauforthuis bij Austerlitz en Zuylestein bij Amerongen. Dit advies wordt één dezer dagen verwacht.

Kwantificeren ambities

Tot slot adviseert Paul de D66 Statenfractie er alert op te zijn dat de ambities uit het coalitieakkoord geconcretiseerd worden. Het akkoord bevat veel ambities en de uitdaging is om die concreet te maken. De ambities zijn veelal verwoord als intenties en niet scherp geformuleerd. Daarbij is het van belang dat er een advies komt over de ruimtelijke kwaliteit want wat er in de verordening staat is volgens Paul boterzacht. Er zijn bijvoorbeeld te weinig randvoorwaarden voor biodiversiteit of het terugdringen van mobiliteit. Concreet maken kan met harde cijfers: Paul is voorstander van kwantificeren.

De fractie dankt hem hartelijk voor zijn tijd en toelichting en wenst hem het beste in de toekomst. Paul nodigt de fractie van harte uit voor zijn afscheid in Paushuize op 1 december a.s. en belooft daar met een laatste advies (‘uitsmijter’) te komen.