In gesprek met D66 Amersfoort

Beeld: D66

De D66 Statenfractie Utrecht heeft alle D66 gemeentefracties in de provincie uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De Statenfractie komt graag naar de fracties toe maar op het provinciehuis kan uiteraard ook afgesproken worden. Doel is met elkaar van gedachten wisselen over zaken die de gemeentefracties willen bespreken. De input kan de Statenfractie meenemen bij de behandeling van provinciale onderwerpen. Maandagavond 22 januari 2024 is de D66 fractie Amersfoort aan de beurt.

Parkeerbeleid

Amersfoort wil meer ruimte voor groen en woningbouw. Daarom is er gekozen voor nieuw parkeerbeleid, dat het mogelijk maakt om meer groene keuzes te maken in de stad. De fractie wijst er op dat als je parkeerplekken verminderd, goed OV een must is. In de bestaande en nieuwe wijken. Het OV staat in de provincie echter onder druk, het is lastig om aan buschauffeurs te komen, geeft de statenfractie aan. 

RES

Onlangs is er een bijeenkomst geweest om Raadsleden bij te praten naar aanleiding van een brief van de provincie over de meest kansrijke gebieden. Hoe staat het er nu mee? De Statenfractie licht toe dat de vergadering van M&M (Milieu en Mobiliteit) op 28 februari spannend wordt: dan staat het stuk ‘meest kansrijke gebieden windenergie’ geagendeerd. In plan MER zijn al 99 gebieden geselecteerd waarvan er 27 realistisch zijn om windmolens te plaatsen. Het gaat nu om nieuwe zoekgebieden. De komende 6 maanden moet blijken of de gemeenten met voldoende aanbod komen, zo niet dan moet de provincie met een projectbesluit aanvullende gebieden aanwijzen. Uiteraard is de hoop dat het zover niet hoeft te komen.
De verdeling zon-wind van zon en wind verdient de voorkeur. Qua infrastructuur is het voordeliger omdat er gebruik gemaakt kan worden van zogenaamde cablepooling: als de zon schijnt, waait het vaak niet. De aanwezige kabels kunnen dus op verschillende momenten gebruikt worden voor zon- en windenergie. Dat is goed voor de netcongestie. 

Bunchoterstraat

De D66 fractie Amersfoort is voorstander van het verlagen van de snelheid op de Bunschoterstraat van 80 naar 60 km. De Statenfractie licht toe waarom dit niet gaat. In de Staten is een afwegingskader opgesteld: aan de hand van verschillende indicatoren kan een weging worden gemaakt waar 60 en waar 80 km gereden kan worden. Conform dit afwegingskader kan er op de Bunschoterweg 80 km gereden worden. D66 Statenlid Philip Overkleeft heeft middels een motie het College in de vorige periode wel verzocht nog een keer goed te kijken naar de situatie maar besloten is vast te houden aan het afwegingskader. De enige mogelijkheid om er een 60 km weg van te maken is door van de Bunschoterweg een gemeentelijke weg te maken. Dan is echter ook de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud. 
De D66 fractie Amersfoort geeft aan de gedeputeerde uit te zullen nodigen voor het debat hierover in de gemeenteraad zodat de gedeputeerde het standpunt ook nog een keer kan toelichten aan de raad. 

 Tot slot

De D66 fractie Amersfoort merkt op dat er vanuit Den Haag wel geld komt voor bijvoorbeeld meer asfalt maar niet voor cultuur. Cultuur dreigt een beetje een ondergeschoven kindje te worden. Statenlid Erwin Kamp wijst erop dat de provincie de afgelopen jaren wel fors heeft geïnvesteerd in cultuur, bijvoorbeeld om cultuurinstellingen in coronatijd overeind te houden. Daarbij is ook bewust meer aandacht geweest voor cultuur in het buitengebied zodat het geld niet alleen naar cultuur in de grote steden gaat.

Dank

De D66 Statenfractie is blij met de ontvangst door en inbreng van de D66 fractie Amersfoort. Afgesproken wordt contact te houden en elkaar te blijven voeden om te kijken wat er mogelijk is om bestaande problemen aan te pakken. De D66 fractie Amersfoort geeft aan de gedeputeerde uit te zullen nodigen voor het debat hierover in de gemeenteraad zodat de gedeputeerde het standpunt ook nog een keer kan toelichten aan de raad.