Statencommissie 22 juni 2022: Oplossing voor Ter Apel en de ‘boeggolf’ van de provincie

Bij de Statencommissie van 22 juni werd gesproken over de brede lijnen van het provinciale beleid. Op de agenda stonden namelijk onder meer de jaarstukken over vorig jaar en de perspectiefnota voor de komende jaren. Daarnaast spraken we over de opvangcrisis in Ter Apel. Lees in dit artikel meer over onze gedachten bij deze onderwerpen.

Beeld: Rijksoverheid

Snelle oplossing voor situatie in Ter Apel

Het gebrek aan opvangplekken voor migranten In Ter Apel is vorige week uitgeroepen tot een nationale crisis. Statenlid Paula Benjamins-van Oudheusden: “Dat betekent wat ons betreft dat alle gemeenten in Nederland een taak op zich moeten nemen, de provincie Groningen heeft meer dan genoeg gedaan. De situatie tot nu toe was, zoals de Verenigde Naties zei, onder de humanitaire ondergrens en werd door de voorzitter van de veiligheidsregio terecht getypeerd als ‘ons eigen Lampedusa’.”

Onze fractie heeft daarom benadrukt dat er snel een structurele oplossing moet komen voor de situatie. Daarvoor is in ieder geval een extra aanmeldcentrum elders in het land nodig. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende vaste opvangplekken bijkomen in Nederland en de uitstroom van statushouders naar reguliere woningen wordt versneld. Op deze manier kan de druk op Ter Apel worden verlicht en voorkomen we dat zich in de toekomst opnieuw onacceptabele situaties voordoen.

Stel realistische doelen

De provincie heeft, zo blijkt uit de jaarstukken, 2021 afgesloten met een positief resultaat van 21,7 miljoen euro. Een aanzienlijk deel van dit bedrag kan worden verklaard door activiteiten die het afgelopen jaar niet zijn uitgevoerd, vaak als gevolg van de coronacrisis. Alhoewel D66 het belangrijk vindt dat de doelen die we hebben gesteld worden bereikt, zien we ook dat structureel bedragen worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Statenlid Peter Gerrits daarover: “Het is net als bij een boot. Die heeft een maximumsnelheid. Als je bij die snelheid nog meer gas geeft wordt de boeggolf hoger, maar je gaat geen kilometer harder.”

Onze fractie heeft dan ook gepleit voor een meer realistische planning, om geld uit te sparen en de druk op de ambtelijke organisatie te verminderen. “Voor een deel doen we dat al, bijvoorbeeld door middelen voor verkeerseducatieprogramma’s die door corona niet uitgevoerd konden worden terug te laten vloeien naar de algemene middelen. Maar daarnaast kunnen we kijken of we ook dit jaar niet wéér te veel gas aan het geven zijn, zodat we tijdig de budgetten kunnen aanpassen aan het tempo dat de organisatie aankan,” aldus Peter. Onze fractie denkt daarmee een dubbel effect te bewerkstelligen: de doelen worden realistischer en er is meer ruimte voor Provinciale Staten om bij de begroting te bepalen welke plannen prioriteit verdienen.

Goede ambities, aandacht voor financiën

Met de perspectiefnota worden op hoofdlijnen de ambities van de provincie voor de komende vier jaar geschetst en de manier waarop deze kunnen worden betaald. De focus ligt daarbij op de thema’s energie, gezondheid en landelijk gebied, met onderwijs, digitalisering, wonen en infrastructuur als voorwaarden om dit mogelijk te maken. Daarom wordt bijvoorbeeld structureel bijna drie miljoen euro ingezet om meer ict-personeel te werven en te werken aan informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de organisatie om grote opgaven als de stikstof- en klimaataanpak snel en voortvarend te kunnen uitvoeren.

Onze fractie kan zich goed vinden in de ambities. Wel hebben we gevraagd of er voldoende geld is om deze te kunnen behalen. Het College heeft aangegeven dat dit een realistische verwachting is, maar er tegelijkertijd geen garanties kunnen worden gegeven. Daarnaast hebben we het belang van veiligheid in het verkeer benadrukt. Statenlid Peter Gerrits: “We horen graag of ons beeld juist is, dat een deel van de achterstanden uit 2021 ingelopen wordt bij het bevorderen van de verkeersveiligheid. Dat is nodig, gezien de té sterke groei in het aantal fietsers dat gewond raakt in het verkeer.” Uit de beantwoording van het College blijkt dat de campagnes rond verkeersveiligheid inderdaad weer op koers liggen nu de coronabeperkingen voorbij zijn.

Naast over deze onderwerpen werd in de commissievergadering ook gesproken over de nota reserves en voorzieningen. De gehele Statencommissie is hier terug te zien.