Statencommissie 18 mei 2022: Plannen van ‘verbonden partijen’

Bij de Statencommissie van woensdag 18 mei stonden voornamelijk stukken van zogenoemde ‘verbonden partijen’ op de agenda. Dit zijn organisaties waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft. Lees in dit artikel meer over onze inbreng bij hun jaarplannen en begrotingen.

Beeld: Provincie Groningen

Strategisch perspectief voor landbouw, wonen
en mobiliteit

In het Interprovinciaal Overleg (IPO) werken de twaalf provincies samen aan vraagstukken die de grenzen van individuele provincies overstijgen. Voor het komende jaar ligt hierbij de nadruk op de uitwerking van het regeerakkoord en de thema’s wonen en bereikbaarheid, energie en klimaat en natuur en stikstof. De provincies hebben daarbij voornamelijk een rol als het gaat om de inrichting van de ruimte.

D66 vindt het van belang dat het IPO een strategisch perspectief biedt, gericht op zekerheid voor landbouw, wonen en mobiliteit. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’We moeten perspectief bieden voor wonen, bereikbaarheid, natuur, energie en landbouw en goed kijken naar de bijbehorende financiën op langere termijn.’’ Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de kostenstijgingen die naar voren komen uit de stukken, vooral als gevolg van faunaschade door ganzen.

De financiën op orde

Naast het IPO hebben verschillende andere verbonden partijen hun jaarstukken en begrotingen aan Provinciale Staten voorgelegd. Eén van die partijen is het Waddenfonds, dat investeert in initiatieven en projecten die het Waddengebied economisch en ecologisch vooruithelpen. De begroting laat zien dat de uitvoeringskosten de komende jaren naar verwachting gaan stijgen. Alhoewel hier goede redenen voor worden aangedragen, geven wij er de voorkeur aan dat de opgaven worden uitgevoerd binnen de kaders die we hier eerder voor hebben gesteld. Dat hebben we benoemd in de commissie.

Bij de overige stukken van Prolander, de Omgevingsdienst Groningen en Groningen Seaports heeft onze fractie geen grote bijzonderheden geconstateerd. We hebben er daarom mee ingestemd om bij de verschillende begrotingen en jaarrekeningen als Provinciale Staten geen zienswijze in te dienen.

Meer over deze Statencommissie

Naast over bovenstaande onderwerpen werd in deze Statencommissie ook gesproken over het afgeven van een vergunning voor de bouw van vier pluimveestallen in Kiel-Windeweer. De gehele Statencommissie is hier terug te kijken.