Statenvergadering 10 november 2021: Goede voornemens richting het nieuwe jaar

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 10 november hebben we aan de hand van de begroting gesproken over de plannen van de provincie voor het komende jaar. Ook kwamen onder meer de opbrengsten van een jongereneditie van ‘Praten met de Staten’ en de situatie rondom de brief van gedeputeerde Staghouwer over de versterkingswet aan bod.

Hoofdstation Groningen - Beeld: Provincie Groningen

Jongeren denken mee over wonen en energie

Op vrijdag 29 oktober vond er een speciale jongereneditie van ‘Praten met de Staten’ plaats. Hier konden jongeren, van basisschool tot universiteit, met Statenleden in gesprek over de thema’s wonen en energie. Centraal stond de vraag hoe de provincie er op deze punten voor moet staan in 2050.

Veel jongeren gaven aan dat de aanpak van de klimaatcrisis niet langer kan wachten. Isolatie, waterstof en misschien zelfs wel kernenergie moeten een bijdrage leveren om het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot te beperken. En hoe kan dit beter dan door te beginnen op de scholen van de jongeren zelf? Daarom hebben we de motie van de ChristenUnie om meer scholen aan te moedigen en te ondersteunen hun daken van zonnepanelen te voorzien mede-ingediend. ‘’Wij zien daar kansen, samen met gemeenten, scholen en energiecoöperaties,’’ geeft woordvoerder Peter Gerrits aan. Samen met studenten van de Hanzehogeschool gaan we binnenkort verder over praten over de kansen van zonne-energie.

Vooruitkijken naar de successen van komend jaar

Vorige week hebben we bij de commissievergadering al aangegeven tevreden te zijn over de structureel sluitende begroting van de provincie en de ruimte die hierin wordt geboden aan een volgend College. Bij de behandeling in de Statenvergadering konden we door een meer politiek-inhoudelijke bril kijken naar de plannen van de provincie voor het komende jaar.

D66 ziet dat met name de vraag naar ruimte de komende tijd een belangrijk thema zal worden. Momenteel liggen er veel grote plannen op tafel of in het verschiet, zoals het Deltaplan voor het Noorden, het Programma Mobiliteit, de Regionale Energie Strategie en een visie op de toekomst van de landbouw. ‘’Het is daarom goed dat we integraal kijken naar de inrichting van de omgeving, en daarin de voornemens die we met elkaar hebben een goede plek geven. Dat doen we met de nieuwe Omgevingsvisie, waarin we alle prioriteiten zorgvuldig moeten afwegen,’’ aldus fractievoorzitter Peter Gerrits. ‘’We horen daarom graag of we op alle onderdelen van de Omgevingsvisie verwachten dat de noodzakelijke planning gehaald zal worden.’’ Het College heeft aangegeven vooralsnog goed op koers te liggen.

We hechten daarnaast veel waarde aan het bereiken en betrekken van alle inwoners bij het beleid van de provincie. ‘’Communicatie is daarvoor essentieel. Wat D66 betreft hoort daar een helder communicatieplan bij, ook om inwoners via sociale media beter te bereiken en vooral te betrekken. We zijn daarom blij te lezen dat in 2022 een voorstel om de organisatie en uitvoering van de communicatie te professionaliseren verder vorm wordt gegeven en vragen om daarbij voor alle vormen van communicatie richting inwoners en organisaties een duidelijk plan en strategie te ontwikkelen,’’ doet Peter een oproep aan het College. D66 zal bij nieuwe beleidsstukken blijven hameren op het belang van goede communicatie over de inhoud en effecten.

Bovenal willen we vooruitkijken en perspectief geven aan iedereen in onze provincie. ‘’We kunnen terugkijken op grote stappen die gezet zijn om de toekomst van Groningen vorm te geven. Ná de gaswinning en ná de krimp. Maar terugkijken doen we niet te lang. Ook in het volgend jaar zijn er veel successen te organiseren. Op het gebied van wonen voor iedereen, duurzame mobiliteit, op de inrichting van ons Groningen en gericht op de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden voor inwoners en bedrijven,’’ benoemt Peter de kansen die wij zien.

Situatie omtrent brief van gedeputeerde over versterkingswet

In een recent artikel van Dagblad van het Noorden werd aandacht besteed aan een brief over de Tijdelijke wet Groningen die gedeputeerde Staghouwer namens het Versterkingsoverleg Groningen op verzoek van de minister naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft gestuurd. Insteek van deze brief was om nogmaals te benadrukken dat deze wet zo snel mogelijk in werking moet treden om vaart te kunnen maken met de versterkingsopgave, waarna later invulling gegeven zou kunnen worden aan de ingediende amendementen. Op verzoek van de SP hebben we in de Statenvergadering over deze kwestie gedebatteerd.

Eerder hebben we in deze Staten al vaker gesproken over de inhoud van de wet. Woordvoerder Peter Gerrits daarover: ‘’Alhoewel de wet niet ideaal is, hebben we er altijd voor gepleit dat er snel een juridische basis moet komen voor de versterkingsopgave zodat er rechtszekerheid voor Groningers komt. Daar hebben we ook bij onze Tweede Kamerfractie op aangedrongen.’’ Dit standpunt staat voor D66 los van de wijze waarop de door de Tweede Kamer aangenomen amendementen worden overgenomen.

Samenwerking tussen overheden is essentieel om vaart te maken met de afhandeling van de schade en de versterking van woningen. ‘’Elke overheid, Rijk, provincie en gemeente, doet dat echter wel vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Je moet altijd zelf duidelijk maken wat je wel en niet moet én wil doen, om samen resultaat te kunnen boeken,’’ benoemt Peter het belang van een onafhankelijke positie van de provincie, ook in het aardbevingsdossier. Samen met alle andere partijen hebben we een motie (pdf) van Groninger Belang gesteund waarin wordt opgeroepen op korte termijn een nieuwe brief te sturen aan de minister om de Tijdelijke wet Groningen uit te voeren, mét de twee aangenomen amendementen.

De besprekingen van de digitaliseringsvisie, de betekenis van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voor Groningen, de oprichting van een stichting door gedeputeerde Homan en de uitbreiding van het fondsvermogen van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) vinden op een later moment plaats. De gehele Statenvergadering is hier terug te zien, de uitslagen van de stemmingen zijn hier te vinden.