Hoofdstuk 8 Pijnacker-Nootdorp: gemeente voor inwoners en ondernemers

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is er voor haar inwoners en ondernemers. Daarom vindt D66 dat ze ook invloed moeten hebben op het beleid dat gemeente ontwikkelt en dat ze betrokken worden bij het maken van uitvoeringsplannen. Burgerparticipatie gaat verder dan communiceren en informatie delen met inwoners. Het betekent ook dat inwoners zelf met ideeën en initiatieven komen en dat de gemeente meedenkt hoe deze kunnen worden gerealiseerd. Wat daarbij helpt is dat de gemeente de regeldruk vermindert en processen beter inricht zodat soms noodzakelijke procedures beter en sneller kunnen worden doorlopen. Verder is een goede, efficiënte dienstverlening van de gemeente een speerpunt voor D66. Zowel digitaal alsook gewoon op papier voor degene die niet digitaal kan of wil communiceren met de gemeente. Verder vindt D66 het belangrijk dat de gemeente een solide, betrouwbaar financieel beleid voert om zorgvuldig om te gaan met gemeenschapsgeld.

Burgerparticipatie

 • D66 vindt het belangrijk dat de inwoners van Pijnacker-Nootdorp, maar ook de ondernemers en organisaties actief in onze gemeente, betrokken worden bij ontwikkelingen in de gemeente. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van de plannen, de voor te leggen keuzes en de definitieve besluitvorming. De gemeenteraad moet hierbij rekening houden met alle perspectieven. Daarom is het belangrijk om alle betrokkenen de gelegenheid te geven hun ideeën te delen met de gemeenteraad. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om een afweging te maken en de keuzes en besluiten richting inwoners goed te motiveren.
 • Daarnaast wil D66 dat inwoners en organisaties ook zelf onderwerpen bij de gemeenteraad kunnen aankaarten, dus niet alleen inspreken, en dat de gemeente initiatieven voor de eigen buurt verwelkomt. D66 ziet daarvoor zowel bestaande als nieuwe mogelijkheden die ze graag ingevoerd wil zien, zoals: het burgerinitiatief (snelle procedure om aan de gemeenteraad een voorstel te doen); burgerpanels voor het meepraten/-discussiëren op belangrijke onderwerpen, right to challenge (voorstellen van alternatieve oplossingen van een probleem), uitnodigingsplanologie (voor initiatieven in het ruimtelijke domein), realisatie van buurttuinen, kunst in de tuin etc. en de buurtknip (subsidie voor wijkinitiatieven van inwoners).
 • D66 vindt actieve participatie in de lokale politiek belangrijk en stimuleert dit zelf ook, door bijvoorbeeld workshops over lokale politiek, debatwedstrijden, openbare fractievergaderingen van de D66-fractie, en de thema-avonden waar iedereen uit onze gemeente welkom is.

Beeld: Edwin Mulder

Vermindering regeldruk

 • D66 vindt duidelijkheid, uitlegbaarheid, proportionaliteit (en bewezen nut) van regels, naast rechtszekerheid, van groot belang. Regels en kaders of richtlijnen moeten niet verstikkend werken of barrières opwerpen, maar juist inwoners, ondernemers en organisaties helpen om duidelijkheid te geven en kansen te bieden. Daar waar regels in de praktijk hun doel voorbijschieten moet er bereidheid bestaan, zowel bij het gemeentelijk apparaat als bij de politiek, om deze regels opnieuw te beoordelen en zo nodig snel te wijzigen.
 • Cruciaal is het goede contact tussen het gemeentebestuur en de inwoners, ondernemers en organisaties binnen onze gemeente. Voorlichting en informatieverstrekking op het juiste moment en in de juiste vorm hoort hierbij. Evenals een correcte en tijdige beantwoording door de gemeente van vragen, het hebben van duidelijke aanspreekpunten/accountmanagers bij de gemeente, spreekuren van wethouders voor de kernen in onze gemeente en of belangrijke dossiers. De gemeente is immers bij uitstek de plaats waar de lijnen kort kunnen en moeten zijn tussen de overheid en inwoners, onderneming en organisaties.

Dienstverlening in een digitaal tijdperk

 • D66 vindt het belangrijk dat de gemeente een goede dienstverlening biedt aan haar inwoners, ondernemers en organisaties. Eén van de uitgangspunten van D66 is dat er vertrouwen is op de eigen kracht van mensen. Met andere woorden geen betuttelende overheid die bepaalt wat goed is voor iedereen en met standaardoplossingen komt die niet passen en/of inefficiënt zijn. Vanwege efficiëntie, snelheid, maar ook betrouwbaarheid kiezen gemeenten steeds vaker voor een digitale dienstverlening Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort, de verlenging van het rijbewijs, etc. Deze digitale dienstverlening is helemaal van deze tijd en we zouden natuurlijk niet anders meer willen, echter de gemeente moet ook oog houden voor de mensen die minder digitaal vaardig zijn. De gemeente moet ervoor zorgen dat digitale middelen die zij aanbiedt zo eenvoudig mogelijk zijn en hulp bieden voor diegene die om hulp vragen. De gemeentelijke diensten moeten ook toegankelijk zijn voor inwoners die geen digitale hulpmiddelen gebruiken. Ook is de gemeente altijd bereikbaar voor een goed gesprek omdat het oplossen van problemen nog altijd mensenwerk blijft.
 • Een goede (digitale) dienstverlening vanuit onze gemeente betekent ook oog hebben voor aspecten als privacy en veiligheid, zeker wanneer dienstverlening steeds meer digitaal gaat en systemen aan elkaar worden gekoppeld. Dat dit belangrijk is blijkt wel uit de vele berichten in de media over gehackte systemen en diefstal en misbruik van gegevens uit digitale systemen. D66 vindt het uiteraard belangrijk dat de gemeente zorgvuldig omgaat met de gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties.
 • D66 stelt als voorwaarde dat de digitale dienstverlening van de gemeente op orde is en wanneer de gemeente haar digitale dienstverlening wil verbeteren, en zo mogelijk verder uitbreiden, dat dit ook voldoet aan alle (nieuwe) eisen die gelden voor de digitale overheid (regelgeving vanuit de rijksoverheid). Ook vindt D66 het belangrijk dat de gemeente actief vraagt naar feedback van inwoners, ondernemers en organisaties die met haar samenwerken en communiceren om haar systemen te verbeteren.

Solide financieel beleid van de gemeente

 • D66 vindt het belangrijk dat de gemeente niet meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Vooral nu de gemeentelijke financiën veel onzekerheden kent, zoals onder andere: de afloop van de Coronacrisis, de mogelijke effecten van de herverdeling van het gemeentefonds, al dan niet compensatie door het rijk van de extra kosten voor jeugdzorg en Wmo en stijgende kosten voor bouw van voorzieningen en infrastructuur. Dit vereist het maken van de juiste financiële keuzes en een gedegen begrotingspolitiek.
 • D66 gaat voor een gezond financieel beleid met een sluitende begroting en voldoende reserves om mogelijke tegenvallers op te vangen.
 • Door een verstandig en slim financieel beleid is het de afgelopen periode gelukt om de ambities uit het raadsbrede akkoord ook financieel waar te maken. Hierdoor is er ruimte gevonden voor investeringen in onder andere nieuwbouw voor onderwijs en kinderopvang, uitbreiding en vervanging van sportaccommodaties, aanleg van wegen en fietspaden, investeringen in Cultura&Zo en investeringen in de verbetering van natuur- en recreatiegebieden. Bovendien zien wij de schuldenlast van de gemeente de komende jaren fors afnemen, door aflossingen op leningen en slim inzetten van eigen middelen.
 • Leges en heffingen (zoals de afvalstoffen en rioolheffing) moeten kostendekkend zijn, terwijl de onroerend zaakbelasting (OZB) niet meer stijgt dan de inflatie.

Hoofdlijnenakkoord

 • Voor D66 is een open en inclusieve bestuursstijl belangrijk, waarmee wij proberen om samen met de inwoners en de Raad de toekomst van Pijnacker-Nootdorp verder vorm te geven.
 • D66 ziet graag dat politieke discussies in de openbaarheid, in de gemeenteraad, worden gevoerd, en zo nodig met wisselende meerderheden tot besluitvorming te komen.
 • Het heeft in principe onze voorkeur om ook de komende raadsperiode te werken met een hoofdlijnenakkoord dat door de hele raad wordt omarmd. Dit leidt volgens D66 tot de beste samenwerking tussen de verschillende partijen en goede besluiten op basis van de inhoud. Uiteraard kan dat alleen als ook de andere raadsfracties daartoe bereid zijn. Wij vinden dat deelname aan een dergelijk akkoord niet vrijblijvend is en dat partijen ook op elkaar moeten kunnen rekenen.