Hoofdstuk 5 Economie

De gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt centraal in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) en is daarmee onderdeel van een economisch sterke regio. Wat D66 betreft moeten we hier slim op inspelen en kansen pakken. Samenwerking tussen ondernemers en de gemeente is hierbij van groot belang. Belangrijke partners zijn voor ons de OVPN, LTO-Glaskracht, VNO-NCW Oostland en de lokale winkeliersverenigingen.

Positionering van onze gemeente en ‘citymarketing’

  • D66 vindt het belangrijk dat Pijnacker-Nootdorp zich scherp positioneert in de regio. Met andere woorden dat zij zich onderscheidt van de omliggende gemeenten. Hierbij is o.a. van belang dat de gemeente nagaat hoe ze meer kan betekenen voor haar inwoners en ondernemers. Op basis van een helder gekozen positionering wil D66 dat het gemeentelijk marketingbeleid (citymarketing) scherper wordt gedefinieerd en effectief wordt gemaakt.

Detailhandel en bedrijventerreinen

  • D66 zet in op gevarieerde, aantrekkelijke dorpscentra. En hierbij staat de behoeften van inwoners centraal en houden we rekening met de rol van internet, waardoor leegstand wordt voorkomen. De gemeente werkt hierbij samen met de ondernemers.
  • D66 vindt het belangrijk dat ondernemers in onze gemeente de ruimte krijgen om te ondernemen. Dat vraagt ook om heldere, eenduidige regels en communicatie tussen gemeente en ondernemers. D66 is voorstander van maatwerk als het gaat om de samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en de gemeente.
  • D66 vindt het verder belangrijk dat bedrijventerreinen netjes, veilig en aantrekkelijk zijn ingericht. Hierin moeten gemeente en de ondernemers samenwerken. Verbeteringen of herinrichting kan gebeuren via Bedrijven InvesteringsZones (BIZ), wat volgens D66 een beter instrument is dan het generieke ondernemersfonds. Bij BIZ betalen de ondernemers in een begrensd gebied een toelage op de OZB. Dit geld komt rechtstreeks ten goede van verbeteringen voor dit gebied.

Beeld: Edwin Mulder

Vitale economie, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

  • D66 wil slim omgaan met de schaarse ruimte en onze ondernemers meer betrekken bij de modernisering en verduurzaming van bedrijventerreinen, zoals bij Heron, Ruyven en De Boezem. Daarbij zijn energiezuinigheid, het opwekken van duurzame energie en klimaatadaptatie belangrijke principes om duurzaam te ondernemen.
  • D66 is ook groot voorstander van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hierin bieden ondernemers bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende werkplek. De gemeente kan ondernemers hierbij actief ondersteunen. Ook wil D66 de winkels, detailhandel, horeca en evenementensector helpen in de nasleep van de lastige Corona periode, zoals flexibel zijn in winkeltijden, bij inrichting van terrassen en het ruimte bieden voor het opzetten of organiseren van evenementen of activiteiten, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de omgeving/omwonenden.

Economie van de toekomst

  • In onze gemeente zijn veel vernieuwende ondernemers actief met het ontwikkelen van duurzame en toekomstgerichte oplossingen. In de nieuwe economie is steeds minder onderscheid tussen werken, privé en ondernemen. Vooral kleine ondernemers zonder personeel (ZZP-ers) vragen om maatwerkoplossingen. Er moet ruimte worden gecreëerd en een infrastructuur aangelegd in onze gemeente zodat in de buurt ook ruimte is om te werken en andere ondernemers te ontmoeten.
  • D66 wil meer gebruik maken van aardwarmte in onze gemeente. Aansluiting op het regionale warmtenetwerk tussen Rotterdam, Den Haag en Leiden vinden wij hierbij van groot belang. Initiatieven van ondernemers voor opwekking, gebruik en opslag van duurzame energie in de vorm van zonne-energie moeten, met name op daken van bebouwing en op plekken in het glastuinbouwgebied waar dat mogelijk is, zoveel mogelijk worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Glastuinbouw

  • D66 is enthousiast over het innovatieve, duurzame karakter van onze glastuinbouwsector en de toeleverende bedrijven. D66 wil bedrijven in de duurzame glastuinbouwgebieden faciliteren in het wegnemen van belemmeringen voor het verder verduurzamen van de bedrijfsvoering. Ook zien we graag dat de verouderde kassen in onze gemeente worden opgeruimd, om ruimte te bieden voor de innovatieve, duurzame sector. Verder wil D66 dat de kassen in deze duurzame glastuinbouwgebieden op korte termijn volledig emissie loos worden. Daarnaast moet de gemeente de ondernemers helpen te verbinden met de inwoners, onderwijs en wetenschap.