Hoofdstuk 4 Sport en Welzijn

Sporten en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht je achtergrond. De sportverenigingen in onze gemeente spelen hierbij een belangrijke rol. D66 vindt het een taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat de sportvoorzieningen in onze gemeente op orde zijn.
Daarbij vinden we dat van de gebruikers ook een bijdrage mag worden verwacht. D66 vindt het belangrijk dat ouderen zelf regie kunnen houden over hun leven. Daar waar ouderen dat niet meer helemaal kunnen moet de gemeente samen met de mensen om hen heen voor ondersteuning zorgen door middel van voldoende welzijnsvoorzieningen en ondersteuning van mantelzorgers

Sport

  • D66 wil dat sporten en actief bewegen voor iedereen toegankelijk zijn: voor jong en oud, arm en rijk, ongeacht je achtergrond, met of zonder beperking, en dat binnen of buiten verenigingsverband. Een leven lang sporten en bewegen is cruciaal om onze gezondheid te verbeteren.
  • Voor de georganiseerde sport zijn gezonde verenigingen van groot belang. D66 vindt dat verenigingen in de eerste plaats vanuit hun eigen kracht en visie invulling geven aan hun rol binnen de gemeente. D66 gaat ervan uit dat gebruikers van sportvoorzieningen voor zowel de binnen als buitensport een reële bijdrage leveren aan het gebruik en onderhoud hiervan. D66 erkent echter ook dat de gemeente een aanzienlijke (financiële) bijdrage vanuit de algemene middelen zal moeten leveren om de sportfaciliteiten op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Ook is het de taak van de gemeente om er voor te zorgen dat er voldoende sportvoorzieningen en -sportfaciliteiten zijn.
  • De sportraad is voor D66 een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner. Samen met sportverenigingen, scholen, kinderopvang en maatschappelijke organisaties werken we aan het lokale sportbeleid en maken we afspraken in een gezamenlijk lokaal sportakkoord.
  • Kinderen voor wie sporten in verenigingsverband niet haalbaar is, omdat er in het gezin onvoldoende geld beschikbaar is, ondersteunen we via het jeugdsportfonds. Daarnaast organiseert de gemeente via Team4Talent (buurt)sportactiviteiten, die ook voor kinderen toegankelijk zijn die geen lid zijn van een vereniging.
  • Naast voorzieningen voor georganiseerde sporters zorgt de gemeente ook voor voldoende faciliteiten voor de vrije sporters in de vorm van sportterreintjes en trapveldjes in de wijk en wandel-, skate-, ruiter en fietspaden in het groene buitengebied. Buitenvoorzieningen zijn belangrijk in het faciliteren van bewegen.

Beeld: Edwin Mulder

Welzijn

  • D66 wil dat zorg en welzijn ingericht zijn op kwaliteit van leven. Fijn wonen, goede zorg, een goede woning op de goede plek kan het verschil maken tussen met hulp langer thuis wonen of opname in het verpleeghuis.
  • Mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, hoeven niet altijd naar een verpleeghuis. Hulp vanuit hun eigen netwerk kan evenals beschikbare thuiszorg helpen voorkomen dat zwaardere hulp meteen nodig is. Zo houden mensen zelf keuzevrijheid over waar zij oud worden of wie hun huisarts is. D66 vindt dat we daar in de gemeente ruimte voor moeten maken, evenals voor voldoende plekken voor tijdelijke opnames in verzorgingshuizen. Samenwerking met woningcorporaties is essentieel om deze keuzevrijheid voor ouderen met een bescheiden inkomen te verzekeren.
  • D66 vindt het belangrijk dat ouderen zelf regie kunnen houden over hun dagelijks leven. Daarom willen we eigen initiatieven, waarbij ouderen samen met vrijwilligers zorg en samenzijn lokaal organiseren, maximaal faciliteren. Daarbij vindt D66 dat alle overheden zich maximaal moeten inspannen voor meer woon/zorgcombinaties.