Hoofdstuk 3 Zorg, preventie en vrijwilligers

Voorkomen is beter dan genezen. Schone lucht, prettig wonen, goed werk, voldoende sporten of bewegen en geestelijke gezondheid zijn het startpunt van een gezond leven. D66 vindt het belangrijk dat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Essentieel is dat de gemeente passende zorg biedt volgens de regel: één gezin, één plan, één regisseur. Te allen tijde moet de zorgaanvrager centraal staan, bijgestaan door een onafhankelijk cliëntondersteuner of mantelzorger.
D66 vindt het belangrijk dat mensen zelf regie hebben op hun leven. We hanteren daarbij als uitgangspunt ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’. Zorg moet laagdrempelig en bereikbaar zijn, zonder ingewikkelde formulierenstromen of onduidelijke procedures via de computer.

Beeld: Edwin Mulder

Prioriteiten

 • D66 vindt dat kinderen en jongeren die zorg nodig hebben moeten kunnen rekenen op snelle en adequate hulp. Wachtlijsten bij GGZ instellingen moeten zo snel mogelijk worden weggewerkt. Het opvoeden en het grootbrengen van kinderen is in eerste instantie de vrijheid en verantwoordelijkheid van de ouders. Als dat soms wat moeilijker is dan moet eerst worden gekeken naar kleinschalige oplossingen dicht bij huis en op school, of de kinderopvang. Zo blijft de zwaardere zorg beschikbaar voor kinderen die dit echt nodig hebben. In onze gemeente kreeg 12,8% van de kinderen te maken met Jeugdhulp. Bron: Monitor Sociaal Domein juni 2021.
 • D66 is van mening dat het goed is dat onze gemeente voor het inkopen van de juiste zorg moet blijven samenwerken met andere gemeenten in onze regio en bij voorkeur met zoveel mogelijk vaste zorgpartners. Hiermee kan kennis en ervaring worden gedeeld en kan de beste zorg tegen een betaalbare prijs worden geleverd.
 • D66 zet ook in op vroeg signalering en goede ondersteuning van kinderopvang, basisscholen en verenigingen. Dit doen we door middel van het schoolmaatschappelijk werk en samenwerking tussen (sport)verenigingen en jeugd- en jongerenwerk. Ook hier geldt één gezin, één hulpverlener, en is zorg op maat het uitgangspunt. D66 vindt dat de praktijkondersteuner Jeugd bij de huisarts ook een belangrijke taak vervult bij het vroegtijdig signaleren van problemen, waardoor tijdig hulp kan worden geboden en erger kan worden voorkomen.
 • D66 vindt dat goed opgeleide en samenwerkende wijkteams van groot belang zijn bij de inzet van verschillende vormen van jeugdzorg. De regie en de betrokkenheid van het gezin moet hierbij zoveel zo veel mogelijk worden behouden.
 • D66 is voorstander van heldere tussentijds evaluaties en resultaatgerichte financiering. Daarnaast vindt D66 in de jeugdzorg het Persoonsgebonden budget (Pgb) een goed middel om passende zorg te kunnen kiezen. Ook de overgang van jeugdhulp naar zorg voor volwassenen moet laagdrempelig en eenvoudig zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de doorstroom van jeugdhulp naar Wmo.

Preventie

 • Het is beter om ziektes te voorkomen en ze waar mogelijk te behandelen met bijvoorbeeld leefstijlverandering. D66 wil stimuleren dat alle inwoners meer gaan sporten en bewegen. Dat zorgt voor minder fysieke en mentale klachten en het remt de vraag naar medische zorg. Door regelmatig te bewegen zitten mensen beter in hun vel en onderhouden ze meer sociale contacten.
 • Ook de wijze waarop je een woonwijk ontwerpt op de tekentafel maakt nogal verschil. Met alleen maar parkeerplaatsen en bushaltes, of juist met fietspaden, wandelroutes en ook skeeler-routes? D66 kiest voor het laatste. Een groene omgeving waarin beweging wordt gestimuleerd, levert een bijdrage aan de gezondheid. Daarbij heeft D66 ook oog voor specifieke doelgroepen, zoals kinderen, ouderen en inwoners met een beperking.

Mantelzorg en informele zorg

 • Zelfredzaamheid van onze inwoners is geen vanzelfsprekendheid. Om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven is een netwerk van informele zorg nodig. Onze gemeente kent ruim 15.000 mantelzorgers (bron Mantelzorg.NL indicatie aantallen mantelzorgers per gemeente gebaseerd op publicatie “Blijvende Bron van Zorg” SCP 2020). Helaas zijn in onze gemeente ca. 1431 mantelzorgers zwaar belast. Voor het goed kunnen blijven geven van mantelzorg vindt D66 het daarom ook belangrijk dat er aandacht is voor respijtzorg, zodat de mantelzorger een moment vrijaf kan nemen van zijn of haar zorg taken. D66 ziet graag dat de gemeente dit faciliteert.
 • D66 is van mening dat mantelzorgers actief moeten worden betrokken bij de formele zorg, bijvoorbeeld als gespreks-partner bij de zogenaamde keukentafelgesprekken. We zullen ons ook de komende jaren voor deze groep mensen blijven inzetten. Voor D66 zijn de Adviesraad Sociaal Domein, Bureau mantelzorg, SWOP en de Samenwerkende Ouderenbonden belangrijke gesprekspartners.

WMO

 • De Wmo stelt de zorgbehoefte expliciet centraal. D66 wil daarom dat kwetsbare ouderen de zorg krijgen die zij nodig hebben. We worden met z’n allen steeds ouder en we blijven langer zelfstandig wonen, daardoor zullen er steeds meer mensen een beroep doen op zorgvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De algemene voorzieningen voor bepaalde doelgroepen kunnen hieraan bijdragen.
 • D66 vindt het belangrijk dat er ook zoveel mogelijk ruimte is voor maatwerk en wij vinden het Persoons Gebonden Budget (pgb) daarbij een belangrijk middel. Zorgvoorzieningen kosten geld en D66 vindt het eerlijk als mensen daar zelf ook een bijdrage aan leveren. Uiteraard moeten voorzieningen wel betaalbaar en bereikbaar zijn voor iedereen en een eigen bijdrage mag nooit een reden zijn om geen gebruik te maken van zorg of voorzieningen. Kwetsbare ouderen met een laag inkomen willen we daarom zoveel mogelijk ontzien.
 • D66 vindt het belangrijk dat mensen die dat willen en nodig hebben goede ondersteuning krijgen op het vlak van maatschappelijke ondersteuning. De inzet van een onafhankelijke cliëntondersteuner kan hierbij helpen.

Participatie

 • D66 streeft naar een samenleving, waaraan iedereen kan deelnemen naar vermogen. Dit vraagt in het beleid vaak om maatwerk. Ook voor bijstandsgerechtigden kiest D66 uitdrukkelijk voor maatwerk. De gemeente zal innovatief te werk moeten gaan, liefst in regionaal verband, zodat gemeentes van elkaar kunnen leren. Vrijwilligerswerk als tegenprestatie is een belangrijke opstap naar een betaalde baan.
 • Extra aandacht vormt de groep statushouders, die zo snel mogelijk geholpen moet worden om zichzelf te kunnen redden in onze gemeente. Zo is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren. De bibliotheek en het Taalhuis kunnen hierbij helpen. In onze gemeente zijn veel sociaal- en maatschappelijk bewogen ondernemers die bereid zijn om mensen weer een kans te bieden op werk of een beschutte werkplek voor hen die dit nodig hebben. Niet altijd vinden werkzoekende en werkgever elkaar even gemakkelijk. D66 vindt dat de gemeente hier een faciliterende rol moet spelen.
 • Om vanuit de gemeenteraad op basis van de juiste informatie de goede besluiten te kunnen nemen heeft de fractie van D66 goede contacten met onder andere de adviesraad sociaal domein en de netwerkpartners in de zorg (SWOP, Bibliotheek Oostland en jeugd- en jongerenwerk).

Vrijwilligers

 • Binnen onze gemeente zijn duizenden vrijwilligers actief bij vele organisaties. D66 is van mening dat vrijwilligerswerk een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid en saamhorigheid in de lokale samenleving. D66 erkent dat het voor besturen van organisaties steeds moeilijker is om voldoende vrijwilligers te vinden. Ook worden er steeds meer eisen gesteld aan vrijwilligers. D66 heeft in de vorige raadsperiode initiatieven genomen om organisaties hierbij te ondersteunen. Zo kunnen alle vrijwilligers kosteloos via de gemeente een zogenaamde verklaring omtrent gedrag aanvragen. Ook is D66 van mening dat de gemeente vrijwilligersorganisaties blijvend moet ondersteunen via het Bureau Vrijwilligerswerk.