Hoofdstuk 2 Goed onderwijs en educatie

Gelijke kansen begint met goed onderwijs, ook in Pijnacker-Nootdorp. Goed onderwijs wordt voor een groot deel bepaald door maatregelen van de landelijke overheid, maar ook onze gemeente kan veel bijdragen aan goed onderwijs en educatie voor al haar inwoners.

Goed Onderwijs & Educatie

Gelijke kansen begint met goed onderwijs, ook in Pijnacker-Nootdorp. Goed onderwijs wordt voor een groot deel bepaald door maatregelen van de landelijke overheid, maar ook onze gemeente kan veel bijdragen aan goed onderwijs en educatie voor al haar inwoners.

Beeld: Edwin Mulder

Rijke schooldag

D66 wil voor elk kind die dat graag wil een ‘rijke schooldag’. Dat betekent naast de reguliere onderwijsactiviteiten een dagvullend programma met: sport, cultuur, natuur, computervaardigheden,
technische vaardigheden, burgerschap en huiswerkbegeleiding.
De gemeente stimuleert hierbij een nauwe samenwerking tussen scholen, verenigingen, bibliotheek, culturele instellingen, kinder-opvang etc. Dit doen we in de lokaal educatieve agenda en door o.a.de inzet van de combinatiefunctionarissen van Team4Talent. Leerlingen kunnen als onderdeel van de rijke schooldag ook kennis-maken met de grote verscheidenheid aan beroepen in onze gemeente (zorg, maakindustrie, tuinbouw, detailhandel, dienst-verlening) door middel van bedrijfsbezoeken en maatschappelijke stages. Een rijke schooldag bevordert gelijke kansen voor iedereen, met het doel kinderen weerbaar te maken in de maatschappij. Voor ouders die het niet breed hebben moet de gemeente zorgen voor ondersteuning via jeugd sport- en cultuurfonds en stichting leergeld.

Voorschoolse educatie
en peuteropvang

Voor kinderen tussen nul en vier jaar wil D66 graag een ongedeelde voorschoolse educatie en peuteropvang. Daarmee kunnen leer-achterstanden voorkomen worden en hebben alle kinderen ge-zamenlijk een goede start. Daarbij draagt de gemeente financieel bij aan het opwaarderen van alle peuteropvang naar het niveau van voorschoolse educatie. De gemeente stimuleert verder de samen-werking tussen de kinderopvang en het onderwijs, bij-voorbeeld door het faciliteren van integrale kindcentra (IKC) en ondersteuning door voorschools maatschappelijk werk.

Basisonderwijs

D66 gaat uit van het “integrale kindcentrum” (IKC)als basis voor het primair onderwijs, samen met kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. De gemeente zorgt voor geschikte gebouwen waarin scholen en kinderopvang samenwerken onder één dak en vanuit één pedagogische visie.
Het basisonderwijs/kindcentrum moet voor ieder kind, iedere leerling en medewerkers een veilige omgeving zijn. Dit betekent dat er in onze gemeente geen plek is voor discriminatie en pesten. Wij zien de gemeente als partner van de scholen om dit veilige klimaat te waarborgen, inclusief verantwoord “social media” gebruik en ac- ceptatie van iedereen, ongeacht geaardheid, afkomst of geloof.
De gemeente overlegt met kindcentra en omwonenden over veilige routes naar de scholen en het stimuleren van wandelen en fietsen naar school.

Voortgezet onderwijs

De overgang van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een logische, essentiële, maar ook kwetsbare stap. In het kader van de rijke schooldag dienen de leerlingen zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over de mogelijkheden van vervolgonderwijs na de basisschool. Aangezien in onze gemeente slechts één school is voor voortgezet onderwijs (Stanislascollege) gaan veel kinderen na de basisschool naar het vervolgonderwijs in gemeenten om ons heen. Wij moeten dan ook vanuit de gemeente actief samenwerken met die scholen om er voor te zorgen dat onze kinderen het juiste onderwijs krijgen of een startkwalificatie behalen en om schooluitval te voorkomen. D66 vindt maatschappelijke stages voor scholieren van belang, zo nodig kan de gemeente hierbij faciliteren.
D66 wil daarnaast stimuleren dat de bedrijven in onze gemeente samenwerken met de (beroeps) opleidingen, door bijvoorbeeld stageplekken te creëren en door gastlessen. Dit doen wij bij voorkeur samen met andere gemeenten in regionaal verband.

Onderwijs en zorg (passend onderwijs)

Voor alle kinderen moet er een plek op school zijn. D66 wil voorkomen dat er thuiszitters zijn.
De gemeente moet actief beleid voeren om ieder kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving onderwijs te bieden, ieder kind heeft namelijk een leerrecht. D66 wil dit stimuleren door met name een meer intensieve samenwerking tussen kinderopvang, basisonderwijs, speciaal onderwijs en zorg. De gemeente geeft hierbij ondersteuning d.m.v. schoolmaatschappelijk werk en vanuit de leerplicht.

Volwasseneducatie

D66 ziet het belang van een leven lang leren, met een prioriteit om laaggeletterdheid op te heffen en computervaardigheden te vergroten. Ook in onze gemeente kennen we laaggeletterde inwoners. De gemeente stelt een integraal actieplan op om dit percentage sterk terug te dringen, onder andere door subsidies te verstrekken aan Taalhuis (onderdeel van de bibliotheek Oostland) en taalklassen voor volwassenen via ROC’s.

Onderwijshuisvesting en gezonde scholen

Wij streven naar integrale huisvesting van onderwijs en opvang. Met de gezamenlijke schoolbesturen en kinderopvangorganisaties dient een meerjaren investeringsplan opgesteld te worden om goede huisvesting met adequate spreiding (locaties) te realiseren. Goede huisvesting betekent voor D66 ook goed onderhouden gebouwen met een goede ventilatie voor een gezond binnenklimaat en klimaat- en energiezuinige of energieneutrale schoolgebouwen. Verder wil
D66 groene, klimaatadaptieve schoolpleinen mogelijk maken met bijvoorbeeld moestuinen en gezonde voeding op scholen stimuleren. Scholen kunnen daarbij het goede voorbeeld geven van optimale afvalscheiding. Wij vinden natuureducatie en het klimaat belangrijke onderwerpen.
In het kader van de rijke schooldag faciliteren we natuurorganisaties om een curriculum natuureducatie op te zetten.
Naast onderwijs, educatie en kinderopvang zijn schoolgebouwen ook de ideale plek voor een ontmoetingsplaats in de wijk. Denk bij-voorbeeld aan de bijeenkomsten van wijk- en buurtverenigingen,
cursussen voor wijkbewoners, ruimtes voor verenigingen, debat-avonden in het kader van burgerschap etc. De gemeente dient het medegebruik van schoolgebouwen zoveel mogelijk te ondersteunen.