Hoofdstuk 1 Prettig en veilig wonen

Het is belangrijk dat iedereen prettig en veilig kan wonen in een groen, dorps Pijnacker-Nootdorp.
Dat starters, ouderen, gezinnen en alleenstaanden makkelijker een woning kunnen vinden naar hun voorkeur en behoefte. Verder dat er voldoende ruimte is om te kunnen ontspannen en recreëren, goede OV-verbindingen tussen de kernen en naar de steden om ons heen, en dat er meer oog is voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Prettig wonen

 • Iedereen verdient een fijne woning. Toch lukt het veel mensen niet om een fijn huis te vinden. Met name starters en mensen met een middeninkomen hebben het in de huidige overspannen woningmarkt lastig. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een woning in de private sector. Dit probleem kunnen we alleen aanpakken door flink te bouwen. We willen het woningtekort in Pijnacker-Nootdorp aanpakken.
 • Ook de ouderen in onze gemeente die graag naar een appartement willen verhuizen maken nu weinig kans vanwege het beperkte aanbod. Er zijn meer betaalbare appartementen voor deze doelgroep nodig, zodat de doorstroming in de woningmarkt wordt vergroot en meer mensen naar een andere woning kunnen verhuizen. D66 pleit voor actiever zoeken naar geschikte bouwlocaties voor jongeren en ouderen. Hierbij moeten we open staan voor het wijzigen van het huidige gebruik naar een woonbestemming, te denken valt bijvoorbeeld aan kleinere glastuinbouwgebieden zoals de Dwarskade, Balijade, Overgauw en Rijskade of inbreilocaties waarbij vorige functies zijn vervallen, zoals de oude Stanislaslocatie in Pijnacker Noord of locaties in en nabij het centrum van Nootdorp. Verder wil D66 dat er meer ruimte wordt gegeven aan het (collectief) particulier opdrachtgeverschap en particuliere initiatieven als ‘krasse knarrenhofjes’.
 • Ook moeten nieuwe woningen meer levensloopbestendig worden, zodat ze in de toekomst makkelijker kunnen worden aangepast, en daarmee langer voldoen aan de behoefte van de bewoners. D66 wil verder dat de gemeente meer de regie pakt en met investeerders, ontwikkelaars en woningcorporaties tot plannen komt die meer tegemoetkomen aan de vraag van onze inwoners.
 • Door verschillende oorzaken is er nu een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. D66 wil dat de gemeente haar doelen ten aanzien van sociale woningbouw realiseert bij nieuwe uitbreidingen. De gemeente dient hardere (concretere) prestatieafspraken te maken met de woningbouwcorporaties actief in onze gemeente, zodat de wachtlijsten op korte termijn kunnen worden weggewerkt.
 • Verder wil D66 dat in overeenkomsten met ontwikkelaars die in onze gemeente willen bouwen afspraken worden gemaakt over de realisatie van woningen in het goedkopere segment. Ook al gaat dit misschien ten koste van de grondopbrengsten.
 • De gemeente was in het verleden terughoudend in het kiezen van een strategische grondpositie. D66 is van mening dat het juist nu belangrijk is wel hiervoor te kiezen om de verschillende doelen op gebied van het gemeentelijk woningbeleid te kunnen realiseren.

Veilige woonomgeving

 • •D66 zet zich in voor veiligheid op straat en wil meer aandacht voor inbraakveiligheid. D66 wil de inbraakwerendheid van woningen en veiligheid in de wijk bevorderen en initiatieven zoals het politiekeurmerk bij nieuwbouw stimuleren. Verder vindt D66 het belangrijk dat de aanrijtijden voor de hulpdiensten waaronder politie, ambulance en brandweer) blijvend worden gehaald. Wanneer dit niet meer het geval is, moeten er maatregelen worden getroffen. Wat verkeersveiligheid betreft wil D66 dat er voldoende verlichting komt op fietspaden tussen de kernen, zoals op de fietsroute langs het spoor tussen Nootdorp en Pijnacker.
 • Pijnacker-Nootdorp is een veilige gemeente en dat willen we graag zo houden. De meeste inwoners houden zich prima aan de regels, maar in die gevallen waar dat niet zo is, is handhaving van belang. De capaciteit van zowel de lokaal beschikbare politie als van de gemeentelijke handhaving dient op peil te blijven voor de leefbaarheid in onze woonwijken, winkelcentra, bedrijventerreinen en recreatiegebieden.
 • Daarnaast is het belangrijk dat er aandacht is voor het aspect ondermijning van de samenleving. Ook in onze gemeente bestaat het risico op een vermenging van de onder- en bovenwereld. Dat moet met kracht worden bestreden en vraagt een extra inspanning van de gemeente en de veiligheidspartners waarmee we samenwerken.

Openbaar vervoer

 • Voor de bereikbaarheid van de voorzieningen in de stad (Den Haag en Rotterdam) is D66 voorstander van de uitbreiding van de nachtmetro of tenminste een nachtbusvoorziening. Een snelbus langs Pijnacker-Zuid en Delfgauw en een directe lijn naar de TU-Delft geven naar onze mening een impuls aan de bereikbaarheid van Delft. De P&R in Nootdorp heeft onzes inziens te weinig capaciteit. D66 wil daarom, wanneer het metroverkeer weer aantrekt na de coronaperiode, met de vervoerders afspraken maken over voldoende parkeervoorzieningen langs het traject van de randstadrail.

Beeld: Edwin Mulder

Schone lucht

 • Het verbeteren van de luchtkwaliteit zorgt voor gezondheidswinst en het halen van de natuurdoelen. Door onze ligging in de Randstad, en het wegverkeer op wegen als A12, A13, N470, maar ook in de bebouwde kom beïnvloeden de luchtkwaliteit negatief. Ook het gebruik van houtkachels, vuurkorven etc. zorgen voor schadelijke stoffen (o.a. fijn stof) in de lucht. Samen met het Rijk, de provincies en 80 andere gemeenten is Pijnacker-Nootdorp daarom ook deelnemer aan het Schone Luchtakkoord. D66 vindt het belangrijk dat de luchtkwaliteit in onze gemeente aanzienlijk wordt verbeterd en dat Pijnacker-Nootdorp zich daarom nog meer inzet voor schone lucht. In de afgelopen periode is D66 actief betrokken geweest bij het opzetten van het burgermeetnet voor bewaking van de luchtkwaliteit, een initiatief van inwoners en het milieuplatform in onze gemeente. In de komende periode willen we op basis van deze luchtkwaliteitsmetingen beoordelen waar de hotspots van luchtverontreiniging zitten en wat we daaraan kunnen doen.

Schoon water en klimaatverandering

 • D66 wil dat de gemeente naast een Schone luchtakkoord zich ook inzet voor een Schoon Waterakkoord, voor bijvoorbeeld de verbetering van de zwemwaterkwaliteit in de Dobbeplas. Ook vindt D66 het belangrijk dat de gemeente zich samen met het Hoogheemraadschap Delfland inzet voor schoon water in de sloten of watergangen in onze gemeente. Vermesting en verontreiniging van het oppervlaktewater moet worden bestreden om de milieukwaliteit te verbeteren en biodiversiteit te vergroten.
 • We worden door klimaatverandering steeds vaker geconfronteerd met forse hoosbuien en drogere zomers, ook in Pijnacker-Nootdorp. D66 ziet een grote opgave in de maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden, juist ook in onze gemeente.
 • We zullen meer rekening moeten houden met grote watertekorten (droogte) en soms ook wateroverlast, vooral in de zomer wanneer er hevige stortbuien kunnen ontstaan. Om bij extreme regenval droge voeten te houden en in droogteperiodes over voldoende water te beschikken voor onze sloten en bodem moet de gemeente voldoende maatregelen treffen in het kader van klimaatadaptatie. Om goed met deze nieuwe uitdagingen om te gaan zullen gemeente, inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners samen aan de slag moeten. Water opvangen in regentonnen zorgt ervoor dat er minder kraanwater of slootwater gebruikt wordt om de tuin te sproeien. Minder verharding in de tuinen en openbare ruimte draagt bij aan infiltratie van regenwater in de bodem en daarom minder wateroverlast. Het afkoppelen van hemelwater/regenwater van daken in onze woonwijken is echter niet voldoende. Bij de inrichting en herinrichting van onze wijken, vanwege de verzakkingen, zal er meer ruimte moeten worden gereserveerd voor waterbuffering. En als die ruimte er niet is, zal dit het nabije buitengebied moeten plaatsvinden. D66 wil daarom een gemeentelijk klimaatadaptatieplan.
 • Behalve watertekort en -overlast, is er ook meer kans op extreme hitte. Het aanleggen van meer groen tussen bebouwingen en het openhouden van de groene ruimte tussen de dorpen kan deze hittestress verminderen.

Een groene gemeente, in de wijken en de buitengebieden

 • D66 wil het groene en dorpse karakter van onze gemeente behouden. En dat de kernen niet tegen elkaar aan groeien. Daarom blijft D66 zich inzetten voor meer groen in en rond de wijken. D66 wil bewoners nadrukkelijk betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe plannen om de leefbaarheid in de wijk verder te verbeteren.
 • D66 vindt dat de gemeente bij ruimtelijke ordening in onze gemeente meer rekening moet houden met voldoende leefgebied voor wilde dieren (w.o. broedgebied voor vogels). Ook is het belangrijk verstoring door lichthinder uit de glastuinbouw, bebouwing en verkeer tegen te gaan.
 • De Ackerdijkse Plassen in Pijnacker-Nootdorp zijn ook voor Nederland bijzonder, vanwege de bijzondere soorten die hier voorkomen. Dit natuurgebied is wel kwetsbaar en verdient daarom bijzondere aandacht.
 • D66 wil dat de natuurkwaliteit van het unieke groene buitengebied, waar de Ackerdijkse Plassen deel van uitmaken, maar ook bijvoorbeeld de weidevogelgebieden in de Groenzoom wordt behouden of zelfs vergroot daar waar mogelijk, door, meer variatie van bomen in bossen en bosschages en rijke kruidenvegetaties. We blijven investeren in verbetering van de ecologische verbindingszones tussen de aanwezige natuurwaarden. Verder willen we inzetten op verbetering van de kwaliteit van het weidelandschap, waar we een toename willen zien in het aantal weidevogelsoorten naast het grazen van schapen en koeien. Het Milieuplatform en de Natuur- en Milieuvereniging Pijnacker, maar ook de lokale boeren als natuurbeheerders zijn voor D66 belangrijke gesprekspartners hierbij.
 • D66 wil dat er geen natuur en groene gebieden meer worden opgeofferd voor woningbouw en bedrijventerreinen.

Recreatie

 • D66 zet zich in voor voldoende recreatieve voorzieningen, wat belangrijk is voor het welzijn van mensen. Goede fiets- en wandelverbindingen tussen de wijken en het groene buitengebied zijn belangrijk, om op korte afstand van huis te kunnen recreëren. Het Buytenhoutgebied (Dobbeplas, Bieslandse Bos), de Groenzoom en het weidevogelgebied tussen Delfgauw en Oude Leede moeten we koesteren (beide zijn nu onderdeel van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland).
 • D66 wil het netwerk van fietspaden versterken en het mogelijk maken dat er zich hier kleinschalige recreatie- en horecavoorzieningen vestigen. Verder wil D66 stimuleren dat er voldoende oplaadpunten voor de elektrische fiets worden gerealiseerd, en dat snelverkeer en recreatieve fietsroutes zoveel mogelijk worden gescheiden.
 • Verder dienen er meer parkeerplekken bij de entree van deze recreatiegebieden te komen, zodat ook mensen die minder goed te been zijn kunnen genieten van onze groene buitengebieden. Naar het voorbeeld van de Zuidpolder tussen Delfgauw en Oude Leede en het Balijbos tussen Pijnacker en Zoetermeer, zien we ook kansen voor de Groenzoom.
 • D66 is voorstander van uitbreiding van recreatieve voorzieningen in de Groenzoom, zoals de aanleg van trimbanen en speelvoorzieningen. Een voorbeeld dat navolging verdient is bijvoorbeeld de aanleg van voorzieningen voor honden, buitensport en -spel die zijn aangelegd in het recreatiegebied Ruyven (bij Delfgauw).
 • Voor de jeugd is het belangrijk dat er voldoende plek is om elkaar te ontmoeten, zoals bij het Skatepark in Klapwijk en in Delfgauw.