Een korte terugblik

Voordat we ingaan op de inhoud van dit programma willen we eerst nog even terugblikken op de afgelopen raadsperiode. D66 maakte met vier raadsleden, een buitenraadslid en een wethouder actief deel uit van het gemeentebestuur.
Er is de afgelopen periode veel bereikt van onze plannen. Niet in de laatste plaats omdat onze fractie op een prettige wijze heeft kunnen samenwerken met de andere fracties in de raad. Vooral de bestuurscultuur op basis van een raadsbreed gedragen hoofdlijnenakkoord in plaats van een klassieke coalitie-oppositie verhouding, heeft hieraan bijgedragen.
Een kleine opsomming van de zaken die voor D66 in onze gemeente heel belangrijk waren:
• investeringen in huisvesting voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en
kinderopvang en de samenwerking naar integrale kindcentra;
• bouw van nieuwe woningen om het tekort aan woningen weg te werken, meer
aandacht voor starters op de woningmarkt en realisatie van diverse
woonzorgvormen;
• taken op het gebied van jeugdzorg met o.a. meer ondersteuning vanuit de
gemeente op basisscholen, kinderopvangorganisaties en aan huisartsen;
• structureel meer geld en aandacht voor de ondersteuning van de vele
mantelzorgers;
• inhaalslag in kwaliteit en het aantal sportvoorzieningen voor zowel binnen- als
buitensport;
• investeringen in onze natuur- en recreatiegebieden in de vorm van meer groen,
betere fiets-, wandel-, en ruiterpaden, ecologische verbindingen en de
ontwikkeling van een kerngebied voor weidevogels in de Oude Leede;
• nieuw programma voor dierenwelzijn met daarin o.a. steun voor dierenopvang in
Delft.
Daarnaast is de gemeente nog steeds financieel gezond door m.n. het verstandig omgaan met inkomsten, uitgaven en beschikbare reserves. Ondanks financieel lastige tijden door de Corona-pandemie en overgehevelde taken van het rijk (met te lage budgetten) is het toch gelukt om alle voorgenomen plannen uit het hooflijnenakkoord waar te maken. De gemeente wist daarbij ieder jaar weer een sluitende begroting te presenteren, getoetst en goed bevonden door de provincie en ieder jaar een jaarrekening voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant.

Terug kijkend

D66 heeft de afgelopen raadsperiode met succes meerdere
concrete voorstellen gedaan om de mantelzorgers in onze gemeente te ondersteunen, d.m.v. bijeenkomsten waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten, hulp vanuit het Bureau Mantelzorgondersteuning en mogelijkheden voor respijtzorg (het tijdelijk kunnen overdragen van de zorg). De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg voor haar inwoners, ook als in een samenwerkingsverband wordt ingekocht. De gemeenteraad ziet er op toe dat de gestelde doelen worden gehaald. Met de door de raad aangenomen motie van D66 voor het opzetten van een regionale raadsledenwerkgroep zijn de gemeenteraden nu beter in positie om goede besluiten te nemen om jeugdzorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden.
Ook heeft onze fractie activiteiten verzorgd met inwoners en organisaties, zoals een Politiek café onderwijs en kinderopvang met de onderwijs- en kinderopvangorganisaties in onze gemeente, de gezamenlijke looproute tegen obstakels onderweg, met enkele raadsleden en inwoners en actie burgermeetnet waarin we samen met een groep inwoners de luchtkwaliteit in de gemeente meten.

Investeringen in speciaal onderwijs, basisonderwijs en kinderopvang:

 • Uitbreiding school voor speciaal onderwijs ’t Kraaienest;
 • Meer ruimte voor school voor speciaal basisonderwijs De Prinsenhof;
 • Nieuwbouw Dalton Kindcentrum Pijnacker;
 • Nieuwbouw IKC Vlinderboom;
 • Uitbreiding IKC Mariaschool;
 • Nieuwbouw CASA school;
 • Nieuwbouw IKC Schatkaart;
 • Nieuwbouw IKC Regenboog.
 • Investeringen in Sportvoorzieningen:
  Vervanging en uitbreiding kunstgrasvelden voor RKDEO en SV Nootdorp;
  Vervanging en uitbreiding kunstgrasvelden voor Oliveo, DSVP en HCP;
  Verbeteringen sporthal ’s Gravenhout;
  Vervanging en uitbreiding Jan Janssenhal;
  Sportbox Dalton Kindcentrum Pijnacker en extra sportzaal bij scholen Pijnacker Noord.