Meer dan alleen tijdverdrijf

Onze dorpen zijn uniek door hun eigen cultuur. Onze monumenten en openbare kunstwerken verbinden ons met elkaar. Ook muziek en theater, lokale gewoonten en het verbeelden van onze gevoelens in kunst en literatuur brengen ons samen. Daarnaast zijn sportverenigingen de smeerolie van een gemeente: mensen ontmoeten elkaar en sport betekent naast verbinding en een sterk gemeenschapsgevoel een gezonde toekomst. Bij recreatie ontmoeten cultuur en sport elkaar: we bewegen op paden en lanen die de dorpen en het rivierenlandschap ons te bieden hebben. Tegelijkertijd nemen we de culturele waarden van de streek op ons in op. In Overbetuwe kun je goed recreëren en ontspannen. Deze mogelijkheden moeten blijven bestaan, zodat we deze met elkaar kunnen blijven delen.

Beeld: Jan Navis

Cultuur in Overbetuwe

Speerpunten

D66 wil:

 • met trots actief het cultureel en landschappelijk erfgoed in onze gemeente onderhouden en uitdragen. Daarbij kan een prominente rol worden vervuld door de Historische Kringen.
 • ons cultureel erfgoed en onze cultuur meegeven aan onze schoolkinderen. Dit kan door  programma’s aan te bieden op de scholen en via de bibliotheken in alle kernen.  
 • vrijwilligers stimuleren en ondersteunen die zich inspannen voor het behoud en ontwikkeling van ons erfgoed, natuur en cultuur. 
 • culturele instellingen, stichtingen en ondernemers ondersteunen en aanmoedigen om hun activiteiten binnen elke kern te ontplooien.
 • ontwikkeling van een cultureel platform in Overbetuwe. Het project Muziek in de Klas is een aandachtspunt binnen dit samenwerkingsverband.

Recreatie en toerisme in Overbetuwe

Speerpunten

D66 wil:

 • investeren in de ontwikkeling van dagrecreatie, fiets- en wandelroutes, maar ook in pontjes over de rivieren. Overbetuwe wordt zo een aantrekkelijke fietsregio met bovendien goed onderhouden wandel- en fietspaden. 
 • versterking van Park Lingezegen als de plek in de regio waar landschap, cultuur en natuur samenkomen.
 • de  Romeinse Limes met de Romeinse tempel onder de kerk verder ontwikkelen als trekker voor duurzaam dagtoerisme in onze regio.
 • een openbare ruimte ontwikkelen die jong en oud uitnodigt om te bewegen. 
 • dat de gemeente een ‘loket’ heeft dat als vraagbaak kan dienen voor vragen over regelgeving, procedures en subsidies.

Sport en bewegen in Overbetuwe

HCOB in Elst Beeld: Mariel de Vries

Speerpunten

D66 wil:

 • dat de ‘Open-Club-gedachte’ wordt doorgevoerd bij de planning en ontwikkeling van nieuwe sportaccommodaties, waarbij wordt gestreefd naar duurzame en multifunctionele sportaccommodaties.
 • scholen, kinderopvangcentra en sportverenigingen helpen om kinderen aan het sporten te krijgen en te houden, ook als ze de middelbare schoolleeftijd hebben bereikt. Bijvoorbeeld door subsidieregelingen en het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen scholen, kinderopvangcentra en sportverenigingen.
 • een helder sportaccommodatiebeleid voor de lange termijn, zodat sportverenigingen weten waar ze aan toe zijn. Hierbij worden vitale sportparken en multifunctioneel gebruik gestimuleerd 
 • dat er een jaarlijkse Uitmarkt wordt georganiseerd, waarbij bezoekers uitgenodigd worden actief te worden
 • in overleg met de sportverenigingen, andere sportaanbieders en Overbetuwe Beweegt komen tot een structurele vorm van samenwerking in de vorm van een Sportraad.
 • sport en bewegen zien als een herkenbaar onderdeel van bijvoorbeeld het armoedebeleid: sport is er nadrukkelijk voor iedereen.
 • door het aanbieden van de ‘meedoenregeling’ mogelijk maken dat ieder kind minimaal één sport kan doen zonder financiële lasten.
 • een zwembad in Zetten