Zorgen voor elkaar

Ons uitgangspunt is dat iedereen eigenaarschap heeft over zijn of haar eigen leven. Deze vrijheid is nodig om jezelf te kunnen zijn en jezelf te kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat er naar ieder mens wordt geluisterd, maar ook dat de juiste hulp wordt geboden op de momenten dat dit nodig is. Zorgen voor elkaar wordt weer mensenwerk, waarbij wordt uitgegaan van vertrouwen, zonder naïef te zijn.

Beeld: D66

Speerpunten

D66 wil:

 • investeren in ontmoeten, zingeving en sport waardoor inwoners gezonder en gelukkiger worden en minder steun nodig hebben vanuit de reguliere zorg.
 • jongeren op tijd de hulp bieden die zij nodig hebben, in samenspraak met hun ouders en indien nodig wijkteams, scholen en huisartsen.
 • beginnende problemen vroeger signaleren en aanpakken door intensievere inzet van welzijnswerkers op scholen
 • een nauwe samenwerking tussen gemeente, huisartsen, onderwijs, zorgaanbieders, vrijwilligers en zorgverzekeraars. De gemeente is eindverantwoordelijk voor goede zorg en pakt hierin de regie.
 • snelle en makkelijke toegang tot zorg voor iedereen, ook voor jeugd en jongvolwassenen. Transparante aanmeldingsprocedures voor zorgtrajecten, acceptabele wachttijden en snelle reacties op vragen.
 • dat alle openbare gebouwen toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.
 • constante inzet voor armoedebestrijding.
 • sport en bewegen stimuleren als een belangrijk middel om fit, gezond en weerbaar te blijven: D66 staat daarom achter het Overbetuws Sportakkoord.
 • dat het Nationale Preventieakkoord wordt gehanteerd als onderdeel van het gemeentelijke sportbeleid, bijvoorbeeld door het stimuleren van een gezonde sportkantine en het aanbieden van bewegingsprogramma’s voor ouderen. 
 • het sociale welzijn bevorderen door plekken als dorpshuizen, multifunctionele sportterreinen en buitenruimtes dichtbij inwoners te stimuleren. 
 • de zelfredzaamheid van vooral senioren vergroten door aandacht te blijven geven aan: het wegwijs maken in digitalisering, inzetten van een wooncoach en investeren in een dementievriendelijke omgeving
 • basisvoorzieningen zoals een huiskamer dichtbij
 • dat het eenvoudiger wordt voor zorginstellingen om kennis te delen en om (gezamenlijk) zorgpersoneel op te leiden.
 • mantelzorgers ondersteunen door hen meer aandacht te geven. D66 vindt het belangrijk dat er genoeg mogelijkheden zijn om de mantelzorg te verlichten: logeerzorg, oppas, maaltijdverstrekking.
 • investeren in personeel en delen van kennis.