Ruimte om te leven

D66 vindt dat iedereen die in Overbetuwe wil wonen een geschikte en betaalbare woning in een prettige leefomgeving moet kunnen vinden. Op dit moment zijn er te weinig woningen die aan deze eis voldoen. Tegelijkertijd bestaat er druk vanuit de regio om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningnood. We zoeken een balans tussen een verantwoorde groei en behoud van onze leefomgeving. Bijzondere aandacht willen we geven aan de huisvesting van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. We vinden het belangrijk dat er genoeg betaalbare woningen gebouwd worden voor starters op de woningmarkt.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Speerpunten

D66 wil:

 • samen met bewoners een strategisch dorpsplan voor de lange termijn maken
 • meer in alle nieuwe woningbouwplannen minimaal 30% sociale huurwoningen opnemen. 
 • dat de bouwprogramma’s een gezonde verdeling hebben van woningen in alle segmenten (zowel huur als koop), die aansluit bij de behoefte van de inwoners.
 • meer ruimte geven aan initiatieven voor alternatieve woonvormen zoals woningsplitsing, collectieve woonvormen en het plaatsen van ‘tiny houses’. 
 • dat inwoners van alle kernen zoveel mogelijk in hun eigen dorp of stad een passende woning kunnen vinden. 
 • dat de inwoners en belanghebbenden vanaf de start van een bouwproject meepraten over de mogelijke invulling ervan en over kansen en mogelijkheden.
 • er zo min mogelijk gebouwd wordt bij groene buffers van kernen. Het bouwen van (recreatie-)woningen in Park Lingezegen is niet bespreekbaar.
 • een ruimtelijke (her-)ontwikkeling stimuleren waarbij een groene wijk of buurt uitgangspunt is en waarbij er volop ruimte is om te spelen en te bewegen. 
 • dat ontmoetingsplekken blijven bestaan of verder worden ontwikkeld om de leefbaarheid te bevorderen.  
 • historische of architectonisch bijzondere gebouwen en stads- of dorpsgezichten blijvend beschermen.
 • met de woningcorporaties afspraken maken over extra stappen op het gebied van duurzaam bouwen en renoveren.
 • dat particuliere huishoudens beter worden geholpen bij het duurzaam en meer energiezuinig maken van hun woningen.
 • zelfbewoningsplicht voor nieuwe koopwoningen om ongewenste speculatie met woningen te voorkomen. Particuliere huurwoningen kunnen hierop een uitzondering zijn als er huurprijsafspraken worden gemaakt.
 • voldoende plekken voor woonwagenbewoners met een binding aan de gemeente. 
 • dat de regels voor pre-mantelzorgwoningen duidelijk en realistisch zijn.
 • dat de huisvesting van arbeidsmigranten aan de vastgestelde landelijke kwaliteitseisen voldoet en dat woonbegeleiding met de verhuurder wordt afgesproken.