Een groene toekomst

D66 wil onze gemeente gezonder, groener en duurzamer maken. We zijn blij dat hiervoor Europese richtlijnen zijn gekomen en houden ons hier graag aan. Duurzaamheid is voor D66 daarbij meer dan alleen het terugdringen van CO2-uitstoot of het behoud van groen. Duurzaam is voor D66 een grondhouding in alles wat wij doen. De Gelderse gemeenten hebben besloten in 2050 energieneutraal zijn. Daarvoor hebben we iedereen nodig: inwoners, overheid en ondernemers. We vinden dat iedereen mee moet kunnen doen, ongeacht inkomen, op weg naar een schonere toekomst. D66 wil energie-armoede voorkomen: niet alleen door lokaal opgewekte energie voor iedereen bereikbaar te maken, maar ook door gerichte ondersteuning bij energiebesparing. Energietransitie is een sociale transitie.

Beeld: Mariel de Vries

Speerpunten

D66 wil:

 • Stimuleren en ondersteunen van slimme oplossingen voor het (tijdelijk) opslaan van overtollige energie langs de A15 en Park 15.
 • forser inzetten op energiebesparing: “De schoonste energie is de energie die je niet verbruikt”. Dat doen we bijvoorbeeld door inwoners te informeren over de mogelijkheden van energiebesparing en (collectieve) subsidieregelingen voor goede woningisolatie.
 • dat de energietransitie democratisch verloopt en lusten en lasten van energieopwekking voor de omgeving in balans zijn. Energietransitie heeft grote invloed op de directe leefomgeving van bewoners. Zeggenschap over en eigenaarschap van de transitie door bewoners en omwonenden en een eerlijke verdeling van lusten en lasten zijn cruciaal om lokaal stappen te kunnen zetten.
 • dat alle inwoners mee kunnen doen met de transitie en dus niet alleen inwoners met voldoende financiële middelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor: participatie in energieprojecten, aanpak van energiebesparing van de woning door ervoor zorgen dat de financiering van rendabele duurzaamheidsmaatregelen (isolatie, zonnepanelen, groen dak) eenvoudig voor iedereen beschikbaar komt  en tot slot particuliere huurders voor gemeentelijke regelingen, zoals subsidies of gratis advies in aanmerking laten komen. 
 • uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening maximale benutting van daken voor zonne-energie, ongeacht of dat voor eigen gebruik is of voor anderen in de buurt.
 • inzetten op een combinatie van zon- en windenergie bij nieuwe locaties. Deze vorm van “cable pooling” zorgt voor een optimaal bereik van het elektriciteitsnetwerk.
 • binnen de afspraken van de zonneladder ruimte bieden aan zonne-energievelden. Daarnaast stimuleren we het realiseren van windmolens waar mogelijk.
 • de aanleg van zonnepanelen stimuleren bij grote daken van bedrijven en instellingen, sociale huurwoningen, P&R- locaties, taluds langs wegen en overige ongebruikte ruimte. Bij bestaande distributiecentra moet een haalbaarheidsstudie worden gedaan voor een zonnedak.
 • versneld inzetten op uitbreiding van het huidige elektriciteitsnetwerk.
 • waar dat mogelijk is zonnepanelen combineren met een groen dak.
 • mee doen met het Schone Lucht Akkoord.
 • streven naar een regionaal circulair milieustation voor Lingewaard en Overbetuwe
 • maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar voor 2025 door stimuleren scheiden en bevorderen service en bewustwording bij de inwoners.
 • het gebruik van wasbare luiers aanmoedigen.