Genieten van natuur en landschap

Overbetuwe kan trots zijn op haar prachtige rivierenlandschap. De ligging tussen Waal en Rijn geeft een bijzonder karakter aan landschap en natuur. D66 koestert niet alleen het dijkenlandschap, de uiterwaarden en het agrarisch landschap, maar ook de nieuwe natuur, zoals die bijvoorbeeld binnen Park Lingezegen is ontwikkeld. D66 streeft uitdrukkelijk naar herstel van de natuur en daarmee ook van de biodiversiteit. Deze hebben veel te lijden gehad in de afgelopen halve eeuw. D66 stimuleert boeren om landbouw en natuur hand in hand te laten gaan. D66 Overbetuwe vindt dat de Omgevingsvisie van de gemeente nadrukkelijk moet inzetten op integraliteit als het gaat om het verrijken van ons landschap, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Heteren Beeld: Jan van Brakel

Speerpunten

D66 wil:

 • het planten van bomen, struiken en heggen op eigen terrein en in eigen tuin aanmoedigen.
 • natuur en landschap schoon houden.
 • uitgebreide voorlichting over subsidies en cursussen voor ’’landschapsontwikkeling in eigen woonbuurt’.
 • boeren ondersteunen in hun deelname aan de landbouwtransitie.
 • proefprojecten voor het ontwikkelen van circulaire landbouw steunen, met aandacht voor verhoging van de bodemvruchtbaarheid, natuur-inclusieve landbouw en technische innovaties.
 • dat er meer aandacht uitgaat naar het versterken van de biodiversiteit bij voedselproductie. 
 • historische landschapselementen beschermen en waar mogelijk versterken.
 • Park Lingezegen doorontwikkelen, waarbij beleving van natuur en landschap voorop staat.
 • Park Lingezegen onbebouwd houden: geen huizen of bedrijven in dit landschapspark.
 • autochtoon plantmateriaal blijvend stimuleren. 
 • dat bomen worden beschermd in een aangescherpt bomenbeleidsplan. (half)hoogstamboomgaarden alleen laten kappen als er compensatie bestaat in de gemeente.
 • goed voorbereid zijn op de klimaatverandering in de toekomst, die meer extreem weer tot gevolg zal hebben. Dat betekent dat wij moeten zorgen voor een leefomgeving met meer wateropvangcapaciteit.
 • in nieuwbouwwijken wadi’s een plaats geven, niet alleen om voorbereid te zijn op klimaatverandering, maar ook om binnen de wijk oeverbegroeiing te ontwikkelen die past bij het gebied.
 • bloemrijke akkerranden stimuleren en een natuurvriendelijk maaibeleid. 
 • dat scholen, organisaties en ondernemingen meer gebruik maken van streekproducten door promotie en eigen inkoopbeleid.
 • een APK voor alle bedrijven waarbij periodiek gecontroleerd wordt of een vergunning nog voldoet aan de milieueisen.