D66 derde partij in Overbetuwe: kiezers bedankt!

Onze inzet voor gelijke kansen voor iedereen en de jeugd in het bijzonder, voldoende geschikte woningen voor alle doelgroepen, voor meer verduurzaming om klimaatverandering te voorkomen en het beter luisteren en betrekken van inwoners van Overbetuwe bij plannen werd door de kiezer beloond. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee! Dank dus voor al die stemmen! Op vrijdag 18 maart is het duidingsdebat. De inbreng van D66 voor dat debat leest u in dit artikel.

Felicitaties voor GBO

Graag willen we onze collega’s van Gemeentebelangen Overbetuwe feliciteren met de behaalde resultaten, zij hebben een mooie campagne gevoerd: zichtbaar en benaderbaar. Dat deze inzet beloond zou worden met 8 zetels had niemand voorspeld. Proficiat met dit geweldige resultaat. 

D66 derde partij

D66 luistert naar de kiezers. We zijn de 3e partij van Overbetuwe geworden en daar zijn we trots op. Wat ook bijzonder is, is dat we met drie vrouwen in de Raad komen, een unicum voor zover wij weten. 

Een gedegen en transparant proces

Vanzelfsprekend gaan we graag in overleg met onze collega fracties om de uitslag van deze verkiezingen om te zetten naar een gedegen en transparant formatieproces. We roepen GBO op om hierin het voortouw te nemen. 
 
Wat D66 betreft, wordt er een (in)formateur aangewezen en gaan we werken aan een raadsakkoord, een bestuursakkoord en maakt het college op basis daarvan een collegeprogramma.
Het raadsakkoord gaat over de inhoud (wat gaan we doen en binnen welke kaders) en een bestuursakkoord over het proces dat inzet op het verbeteren van het vertrouwen van onze inwoners. Dat bestuursakkoord is dus het ‘hoe’: hoe gaan we met elkaar om en hoe werken we samen met onze inwoners, raad en college. Door openheid te betrachten over de keuzes en afwegingen die we als raad maken en door meer met inwoners en organisaties in gesprek te gaan, kunnen we de binding met onze inwoners versterken en het vertrouwen herstellen.
Tot slot kan het college op basis van het raadsakkoord een collegeprogramma opstellen. Het college moet ook voldoende armslag hebben om de komende vier jaar stappen te maken. Ook verwachten wij inbreng bij dit proces van de professionals in onze ambtelijke organisatie: ambities moeten immers waar te maken zijn, want zonder mensen, geld en tijd kunnen we niets bereiken.

Waar zet D66 op in

Waar D66 op in gaat zetten wil ik in hoofdlijnen alvast op tafel leggen

  • Ten eerste: een visie op jeugd, met de focus op meer regie bij de gemeente. We moeten vooruitlopen op en gebruik maken van de kansen die gratis kinderopvang brengen. Zo kunnen we inzetten op het voorkomen van problemen, waardoor uiteindelijk minder geld uitgegeven zal worden aan jeugdzorg. Ook vinden we het tijd voor herbezinning op de toekomst van het sociaal domein in z’n geheel, er is een aanscherping nodig van wie een beroep kan doen op jeugdzorg, zodat we ook in de toekomst kunnen borgen dat kinderen die het hard nodig hebben, snel en goed geholpen kunnen worden. Kortom: aan de voorkant investeren door een integrale visie op jeugd en aan de achterkant scherpe keuzes maken. 
  • Ten tweede: aanscherping  en versnelling van de woonagenda. Door natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen met ruimte om te spelen en te bewegen. Door intensief overleg met woningcorporaties, een zelfbewoningsplicht en maatregelen om speculatie van grondprijzen te voorkomen en door meer overleg met bewonersorganisaties over de leefbaarheid en de toekomstige ontwikkelingen van de kernen en wijken, niet pas nadat er concrete plannen zijn, maar juist daarvoor al. Kortom: Inzetten op leren hoe je participatie organiseert: structureel en veel meer aan de voorkant.
  • Ten derde: Meer investering in verduurzaming: door inwoners en bedrijven te helpen met besparen op energie en het maximaal benutten van subsidies, door de energietransitie eerlijker te maken, door meer zoekgebieden voor windmolens, door stimuleren van burgerinitiatieven en samen met de Metropoolregio benutten van kansen in samenwerking met ondernemers, universiteit en hoge scholen en andere overheden. 
  • Tot slot willen we graag meedenken over een robuust economisch beleid voor Overbetuwe in overleg met de regio.

Het vervolg

We vinden dat er een stabiele meerderheid moet zijn in een coalitie. Omdat wij de derde partij zijn vinden we dat we de inwoners schatplichtig zijn en we zijn dan ook bereid om verantwoordelijkheid te nemen en onderdeel te zijn van een coalitie. Verwacht van ons dat we progressief, open en transparant zijn.
 
Wat de uitkomst van het proces dan ook zal zijn: D66 blijft gericht op een goede samenwerking met onze collega fracties. De opgaven waar we als gemeente voor staan zijn zo groot, dat deze niet opgelost kunnen worden zonder intensieve en goede samenwerking in een open en transparante bestuurscultuur binnen onze raad, maar zeker ook daar buiten. 
 
De bal ligt dus wat ons betreft bij GBO en wij hebben het volste vertrouwen dat GBO daarbij kiest voor een gedegen en transparant proces. Ik ben dan ook benieuwd naar de reactie en insteek van de heer Horsthuis-Tangelder.