Welzijn van gezinnen

Gelukkig groeien de meeste kinderen veilig op in een gezin waarin ze de kansen krijgen die ze nodig hebben. Maar dat geldt niet voor alle kinderen. De meeste problemen kunnen effectiever binnen de omgeving aangepakt worden, maar bij serieuze problemen moet professionele hulp geboden worden.

Standpunten Welzijn en Zorg

  • D66 wil blijvende aandacht voor de preventie in gezinnen waar problemen zich opstapelen, met aandacht voor het hele huishouden. Er is één zorgverlener die als regiebehandelaar optreedt met het gezin, het aantal personen wat over de vloer komt wordt beperkt. Voorkomen moet worden dat schuldenproblematiek van generatie op generatie wordt doorgegeven.
  • Bij een hulpvraag vanuit de jeugdhulp of de WMO wordt altijd nagegaan of er sprake is van andere problemen en hoe dat het leven in een huishouden beïnvloedt. Schulden en zorgbehoefte worden in samenhang bezien. De kinderen worden ondersteund om toch te kunnen sporten of deel te nemen aan andere activiteiten buiten het gezin. Vermoedens van kindermishandeling en misbruik kunnen eenvoudiger gemeld worden, zonder dat hiermee kinderen of gezinnen onnodig in de knel komen.
  • Jeugdhulp via het Jeugd & Gezinsteam (JGT) van de gemeente is laagdrempelig toegankelijk voor ouders en jongeren. Problematiek wordt vroegtijdig gesignaleerd en indien nodig wordt er snel verwezen naar passende hulp. Er is intensief overleg tussen gemeente, JGT en huisartsen. Dit leidt over en weer tot meer inzicht in de hulpvragen, vroegsignaleringen, de geboden jeugdhulp en de resultaten daarvan.
  • Geld voor jeugdzorg en WMO wordt effectief besteed, waarbij er voldoende zorg beschikbaar is voor volwassenen en jongeren met complexe problemen. D66 wil het recent afgesloten preventieakkoord tot een echt succes maken. Waar het te ingewikkeld is om op lokaal niveau passende zorg te vinden, zetten we in op oplossingen in regioverband.
  • Kwetsbare jongeren die achttien worden laten we niet vallen. Vanaf die leeftijd gelden ineens nieuwe rechten en plichten waardoor zij vaak tussen wal en schip terecht komen. Ook na het 18e jaar moet hulp aan kwetsbare jongeren mogelijk blijven, zoals bij het vinden van passende huisvesting, een baan of onderwijs.