Welzijn in het dorp

D66 zet in op wijken waar mensen oog voor elkaar hebben en bevordert de leefomgeving van ieder. Oegstgeest kent straten en parken die uitnodigen om erdoorheen te lopen en te fietsen, elkaar te ontmoeten en te sporten. Ook voor volwassenen geldt dat sport, het verenigingslidmaatschap en cultuur bereikbaar moet zijn voor iedereen. De gemeente moet open staan voor initiatieven van de inwoners en daarvoor middelen reserveren.

Standpunten welzijn en zorg

  • D66 wil dat er voldoende ruimte is voor mensen om te bewegen. Fietsen en wandelen hebben hierbij prioriteit. We zorgen voor voldoende faciliteiten om te bewegen op straat en in parken. Dit kan een (sport)parcours zijn, een outdoor fitness-rek, een wandelroute, maar ook schaaktafels of een jeu-de-boulesbaan.
  • De gemeente gaat actief in gesprek met huisartsen, zorgpartijen en wijkverenigingen, om gezamenlijk een agenda op te stellen en hen te betrekken bij het wijkgericht werken. Hierbij is de digitale ondersteuning van de eerstelijnszorg een speerpunt met oog voor de digitale veiligheid.
  • De gemeente Oegstgeest zet zich samen met regiogemeenten en zorgaanbieders in om administratie- en declaratieregels te schrappen en gelijk te trekken. Zorgaanbieders kunnen zich dan concentreren op het verlenen van zorg. Keuzevrijheid en maatwerk zijn belangrijke speerpunten bij de inkoop van zorg.
  • Nieuwkomers met een verblijfsstatus krijgen alle kans om goed in onze samenleving te integreren. Maatschappelijke initiatieven zoals speeddates, een buddynetwerk met vrijwilligers en andere sociale activiteiten worden actief ondersteund. Wij bieden opvang voor hen die noodgedwongen hun thuisland hebben moeten verlaten.
  • Mantelzorgers moeten voldoende ondersteuning krijgen. Door vrijwilligers te betrekken wordt respijtzorg voor mantelzorgers vaker mogelijk. De gemeente zet zich actief in om de mogelijkheden die hiervoor zijn, bekend te maken bij mantelzorgers.
  • De gemeente wil inwoners met financiële problemen in een vroegtijdig stadium bereiken. Hiermee kunnen grotere (schulden)problemen voorkomen worden. Preventie begint met een laagdrempelig en bereikbaar loket en een toegankelijke cursus ‘omgaan met geld’, met bijzondere aandacht voor kinderen.
  • Langdurig werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden actief begeleid bij het vinden van een zinvolle dagbesteding, een stage, een (vrijwilligers)baan of een opleiding. Onderwijs staat hierbij, in het bijzonder bij jeugdwerkloosheid, centraal.