Nieuw college van D66, PrO en HvO van start

Donderdag 23 juni zijn de 3 nieuwe wethouders van Oegstgeest geïnstalleerd. Na lange tijd neemt D66 met wethouder Elfred Bus zitting in het college, naast Tim van Tongeren van PrO en Dick de Groot van Hart voor Oegstgeest. De opdracht voor dit nieuwe college is neergelegd in het coalitieakkoord dat op diezelfde dag is gepresenteerd.

Voor D66 Oegstgeest is dit een historisch moment omdat dit de eerste keer is dat D66 in het college gaat sinds de zelfstandige deelname aan de verkiezingen in 2014 (na lange tijd van samenwerking in PrO).

D66 is trots op het resultaat. De onderhandelingen duurden langer dan verwacht omdat de nieuwe coalitie zich geconfronteerd zag met grote financiële knelpunten.  De schuldpositie van de gemeenten is de afgelopen jaren door de vorige coalitie van VVD, CDA en PRO dan wel aanzienlijk teruggebracht maar tegelijkertijd is er verzuimd om de infrastructuur in ons dorp fatsoenlijk te onderhouden. Dit is ook zichtbaar in ons dorp door de vele gele bordjes en bruggen die op instorten staan. Om dit  weer op orde te brengen naast de reeds geplande nieuwe schoolgebouwen zijn forse investeringen nodig die helaas niet zonder een hogere schuldenlast én forse OZB verhoging te realiseren zijn.

Wij realiseren ons dat dit een lastige boodschap is en zullen dus zorgen dat dit heel goed wordt gecommuniceerd naar de inwoners van ons dorp. Zodat duidelijk is dat de lastenverhoging echt nodig is en ook zichtbaar besteed gaat worden aan infrastructuur en scholen de komende jaren.

De communicatie met de inwoners van Oegstgeest  en hun betrokkenheid bij beleid is een tweede belangrijk aandachtspunt voor D66.  In het coalitieakkoord worden hiervoor concrete voorstellen gedaan (spreekuur wethouders en betere zichtbaarheid van wethouders in het dorp). Daarnaast vindt op dit moment op verzoek van D66 een raadsbreed, dus met alle partijen in de gemeenteraad, gesprek plaats over het verbeteren van de bestuurscultuur. Doel is om met alle partijen in de raad concrete afspraken te maken over het bestuur van ons dorp en hoe wij het vertrouwen in het gemeentebestuur kunnen vergroten. Dit kan over de afspraak dat burgers tijdig worden geïnformeerd over voorgenomen besluiten en verbetering van communicatie als er in een wijk wordt gewerkt bijvoorbeeld aan de weg of riolering of het groen.

We zijn ook trots omdat het gelukt is om inwoners  en de Gemeenteraad te laten meedenken over het concept akkoord.  Een groot aantal inwoners heeft de moeite genomen om input te leveren. Een aantal concrete punten zijn hiervan overgenomen (zie oplegnotitie bij het coalitieakkoord). De bespreking met de andere fracties in de raad heeft vooral tot verduidelijking van een aantal tekstpassages opgeleverd omdat deze vragen opriepen.

Het debat met de raad vond op 30 juni plaats. De oppositie partijen waren zeer kritisch op het akkoord. Vooral de voorgenomen OZB verhoging kon niet op draagvlak rekenen. Helaas werd niet duidelijk hoe de andere partijen zonder deze OZB verhoging structureel aan het geld komen om de uitgaven voor infrastructuur en schoolgebouwen te dekken.  Ook is aantal partijen kritisch op de extra investering in duurzaamheid, cultuur en het aantrekkelijker maken van de gemeente Oegstgeest als werkgever zodat er een goede balans is tussen vaste krachten en externe specialistische inhuur. Wat D66 betreft zijn dit wel noodzakelijk investeringen. Op het gebied van duurzaamheid staan we voor grote uitdagingen, dit brengt kosten met zich mee maar ook tijd en aandacht van de ambtelijke capaciteit. Op het gebied van cultuur willen we investeren in een moderne bibliotheek waar verschillende culturele vormen geclusterd worden. We besteden extra budget om het personeelstekort tegen te gaan in deze lastige arbeidsmarkt, we moeten concurreren met gemeenten om ons heen want iedereen voelt de krapte op de markt.

Het CDA deed een appel om met de middelen die we dit jaar ‘overhouden’ als gemeente op de jaarrekening de OZB verhoging te temporiseren of een jaar uit te stellen omdat het leven nu zoveel duurder is geworden. We begrijpen deze vraag van het CDA maar houden vooralsnog vast aan de voorgestelde verhoging. Het college heeft de opdracht gekregen om een voorstel daartoe op te nemen in de begroting. We zullen zeker serieus naar het voorstel van het CDA kijken in aanloop naar de begroting in het najaar. Het college heeft de ruimte, wanneer blijkt dat de cijfers toch positiever blijken uit te vallen, om de OZB minder te verhogen. Wij verwachten dan ook dat het college met een voorstel komt.

Het nieuwe college kan nu echt aan de slag maar ook de fractie van D66 blijft keihard aan het werk.  Het coalitieakkoord is ons kompas maar er zijn gelukkig ook nog heel veel onderwerpen die niet zijn vastgelegd in het akkoord. Dit geeft ons ruimte ook samen met andere partijen in de gemeenteraad maar vooral met inwoners te zorgen voor Oegstgeest. 

Donderdag 7 juli zal Jeroen Das als raadslid en Jenny Bosma als commissielid de fractie gaan versterken en zijn we sinds het vertrek van Elfred naar het college weer compleet. Een mooi team om te werken aan een toekomstbestendig Oegstgeest. Als fractie gaan we graag met de leden van D66 in gesprek hoe wij ook met hen beter kunnen samenwerken om zo ons dorp nog mooier te maken.