Brief D66-fractie aan de verkenner

Geachte verkenner, Beste Siebe,

D66 is blij met de uitslag van deze verkiezingen. Een progressieve basis in de gemeenteraad als deze is voor Oegstgeest ongekend. Daarnaast is voor ons met deze uitslag de noodzaak te werken aan het vertrouwen tussen inwoners en bestuur door de kiezers bevestigd. D66 heeft ook in de campagne al aangegeven dat het belangrijk is samen de schouders te zetten onder de uitdagingen van Oegstgeest voor de komende jaren.

Wij vinden het heel belangrijk op korte termijn met alle fracties het gesprek aan te gaan over de vraag “Hoe besturen we met onze inwoners Oegstgeest?”. De noodzaak hiervoor is al gebleken bij de resultaten van de inwonersenquête en de evaluatie van het vergadermodel zoals deze recent is uitgevoerd. Wij vinden het belangrijk dat de fracties hier samen regie op pakken en dat de afspraken die komende weken gemaakt worden dit ook versterken en mogelijk maken. Ook als er nieuwe coalitie is geland.

Onze wens is om een aantal afspraken raad-breed vast te leggen, bijvoorbeeld in de vorm van een bestuursakkoord. Daarin kunnen we dan vastleggen hoe we met elkaar omgaan, hoe we het College de ruimte geven voor wisselende meerderheden en hoe we het inhoudelijke debat in de raad versterken. En natuurlijk vooral hoe we om gaan met initiatieven van inwoners en als gemeente de regie pakken om inwoners zo goed mogelijk te betrekken.

Daarnaast heeft het onze voorkeur, gezien de grote flexibiliteit die tegenwoordig van een gemeente gevraagd wordt, inhoudelijk te kiezen voor een akkoord op hoofdlijnen. De grote uitdagingen van de gemeente hebben een oplossingsrichting nodig met ruimte voor het College om deze met de raad verder uit te werken. Daarnaast zal de ruimte voor allerlei ambities zowel financieel als in capaciteit beperkt zijn.

Voor D66 zijn de belangrijkste thema’s om bij de coalitievorming richting aan te geven:

1) Een oplossing voor de financiële houdbaarheid van de gemeente en dan met name de uitdaging van het meerjarenonderhoud;
2) Het realiseren van de woonopgave (voor sociale woningen, collectieve woonvormen, meer woningen voor starters) in balans met het groen;
3) Het met de inwoners versnellen van de energietransitie;
4) Een gemeente die optrekt met winkeliers, verenigingen en inwoners voor het verder verbeteren van het dorp;
5) Een actieve open houding naar onze partners in de regio;
6) Het versterken van de ambtelijke organisatie;
7) Focus op de communicatie met inwoners.

We lichten onze wensen en onze visie voor de komende jaren uiteraard graag toe in de verschillende gesprekken die de komende periode in het kader van de verkenning gehouden worden. Daarnaast zetten we ons graag in om met de andere fracties aan de slag te gaan met de stappen die we al samen kunnen zetten.
Veel succes met de verdere verkenning. Wij zien met veel vertrouwen de conclusies tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Elfred Bus en Jolijn Kouwenhoven
D66 Oegstgeest