Algemene Beschouwingen 2023

Voorzitter,

Wanneer je de politiek binnenstapt doe je dit met idealen. Idealen om de wereld en in dit geval Oegstgeest nog beter te maken. Toch merk je heel snel dat deze wellicht jeugdige idealen worden ingehaald door de realiteit.

Voor mij betekent dit dat ik mijn doelen heb moeten aanpassen. ik had graag gezien dat we alle winkelgebieden in Oegstgeest groots konden herinrichten. Ook had ik graag gezien dat we de dierenambulance, die meer dan 400 keer per jaar uitrukt naar Oegstgeest, bij voorbaat was opgenomen in de begroting. Ik zou meer aandacht willen zien voor de steeds groter wordende groep alleenstaanden, die vaak wordt vergeten en opdraaien voor hoge kosten. Dat er meer speelplaatsen en hangout plekken zouden zijn voor de jeugd, zodat zij net als ik vroeger deed, buiten kunnen spelen en de wereld kunnen ontdekken in de veiligheid van hun eigen buurt. Dat we meer ambtenaren kunnen aannemen voor een stabiele organisatie.

Keuzes maken
Ik zou willen dat we net als in Den Haag de opleiding betalen voor leraren die in Oegstgeest werken, om het lerarentekort op te lossen.  Maar vooral dat we konden investeren in plaats van bezuinigen. Helaas is het de realiteit dat we te maken hebben met veel wettelijke taken en minimale financiële middelen. We moeten dan ook keuzes maken wat wel en niet kan. Gelukkig kunnen we ook met minder geld Oegstgeest nog beter maken. Daarbij richten wij ons als D66 op de uitvoering van het coalitieakkoord. De daarin opgenomen ambities en plannen gelden nog steeds: onderhoud openbare ruimte; aanpak woningtekort; duurzaamheid en dat alles in goede samenwerking met inwoners en een zichtbaar bestuur.  Ik kom daar later nog uitgebreider op terug.

Voorzitter, vóór de zomer zag de begroting voor 2024 er heel slecht uit. Daarom heeft de Raad gevraagd aan het college om scenario’s uit te werken voor bezuinigingen. Het college heeft bezuinigingsvoorstellen gedaan vanaf 2024. De grootste bezuiniging hierbij is die op onze eigen organisatie en de rest zijn bezuinigingen op Oegstgeest en op onze voorzieningen. Dankzij de positieve septembercirculaire zien wij nu de ruimte om de bezuinigingen op het dorp en onze voorzieningen twee jaar uit te stellen. Hiervoor zullen we een amendement indienen met Pro en HvO. Voor de periode 2026 en later is nog geen structurele oplossing in beeld. Daarom kijken we nog steeds aan tegen een ravijnjaar. Op dat moment moeten wij dus stevig bezuinigen of het Rijk moet met geld over de brug komen. Wij roepen het Rijk van harte op om voor het laatste te kiezen. Want zonder dit extra geld wordt het wel heel lastig om ons dorp te blijven besturen. Maar daar mogen we op dit moment niet vanuit gaan. En dat betekent dat we nu wel keuzes moeten gaan maken.

Het goede nieuws is dat de gemeente twee jaar extra de tijd heeft om uit te zoeken wat de impact van verschillende bezuinigingen is. En dat geeft organisaties de tijd om zich voor te bereiden op het wegvallen van gelden. De boodschap moet dus ook zijn, we gaan uitstellen maar daarmee is helaas niet gezegd dat alle bezuinigingen geschrapt worden voor de toekomst.

Voorzitter ik zei het al, ik wil nog even stilstaan bij wat we wel kunnen doen voor dit dorp, welke ambities en idealen we wel hebben gerealiseerd en nog willen realiseren:

 • De gemeenteraad heeft dit jaar de omgevingsvisie voor Oegstgeest vastgesteld. Wij kijken terug op een goede samenwerking binnen de raad, met het college en inwoners.
 • De Geverstraat is heringericht, hiermee is het eerste project van het meerjaren onderhoudsplan uitgevoerd en afgerond.
 • In Oudenhof wordt volop gewerkt aan het vernieuwen van de riolering.
 • Er is een start gemaakt met de herinrichting van de Lange Voort, meer groen en een frisse moderne uitstraling.
 • De woonvisie is aangescherpt,  voor toekomstige projecten moet 30 sociaal en 35 middeldure woningen worden gebouwd.
 • Er lijkt ruimte voor een mogelijke passende oplossing voor zorgwoningen in het hofbrouckerpark.
 • De opvang van vluchtingen verloopt goed in Oegstgeest.
 • Het college was regelmatig voltallig op de markt te vinden om in gesprek te gaan met onze inwoners.

Komende jaren wil D66 zich blijven inzetten op:

 • Onderwijs & jeugd
 • Meerjarenonderhoudsplan
 • Economie
 • Woningbouw
 • Communicatie

Onderwijs
Voor D66 is en blijft onderwijs een belangrijk onderwerp. Onderwijs en jeugdzorg bestaan om kinderen een zo goed mogelijke kans in het leven te geven. Ieder kind verdient goed onderwijs en gelijke kansen. Ook in een welvarend dorp als Oegstgeest zijn er kinderen die extra hulp en ondersteuning nodig hebben. Hoe eerder achterstanden of problemen worden ontdekt, hoe effectiever ze kunnen worden bestreden. Dit is beter voor het kind en uiteindelijk ook vaak goedkoper voor de samenleving. Wij zijn daarom tegen bezuinigingen op preventie. Over de GDT kan ik duidelijk zijn. Wij waren voor een gymzaal en dat zijn we nog steeds en zullen deze bezuiniging dus ook uit de begroting halen.

OZB
Voorzitter, vorig jaar gaf ik als voorwaarde voor de OZB-verhoging: “het college moet komende jaren zichtbare verbeteringen doorvoeren voor de inwoners van Oegstgeest.” Dit jaar meld ik tevreden dat er op verschillende plekken in Oegstgeest zichtbaar gewerkt wordt. Dat is goed, maar er is nog veel te doen. De hoeveelheid achterstallig onderhoud blijft onverminderd acuut en de uitdagingen om dit allemaal te financieren blijven onverminderd groot. Voor de komende jaren hebben we nog tientallen miljoenen nodig om  het achterstallige onderhoud aan te pakken. Dus kunnen we de OZB niet verlagen.

Regionale samenwerking
Op het gebied van economie is Oegstgeest onderdeel van verschillende regionale samenwerkingen. Onze eigen economie is onlosmakelijk verbonden met die van onze buurgemeenten. Bezuinigingen op deze economische samenwerkingen lijken ons onverstandig. We weten niet precies wat de effecten zijn en we willen een zorgvuldige afweging maken over hoe we in de toekomst duurzaam kunnen deelnemen in deze samenwerkingen, daarom vragen wij, in een motie samen met HvO en CDA, het college om in gesprek te gaan met onze economische partners over hoe we in de toekomst een robuuste samenwerking krijgen met meer oog voor de positie van Oegstgeest. Tot die tijd moet Oegstgeest gewoon als een volwaardige partner in deze samenwerkingen mee doen. Wij hopen dat de innovatieve bedrijven op het BioSciencePark ook werkgelegenheid en synergie met het onderwijs naar Oegstgeest brengen.

Wonen
Ook op het gebied van woningbouw zijn stappen gezet. De aanscherping van de woonvisie is een belangrijke mijlpaal voor minima, starters en ouderen die willen doorstromen. Afgelopen periode zijn er in bijvoorbeeld Rhijnhoeve nieuwe woningen opgeleverd en zijn er meerdere nieuwe bouwprojecten goedgekeurd. Binnenkort begint de bouw van de eerste nieuwe sociale woningen in Oegstgeest sinds lange tijd. Er zit gelukkig nog meer in de pijplijn.
Er moet dus gebouwd worden, maar niet achteloos of zonder plan. Duurzame huizen, ingebed in een groene omgeving met voldoende voorzieningen en een goede verkeersontsluiting is wat ons betreft het doel.

Communicatie
Focus op communicatie is in deze zware tijd extra belangrijk. We stellen bezuinigingen uit. Dat is fijn, maar ook niet definitief. Wij willen dat het college en de gemeentelijke organisatie in gesprek zijn en blijven met alle organisaties in Oegstgeest die mogelijk geen financiële bijdrage meer kunnen ontvangen in de toekomst. Het college dient hier tijdig en open het gesprek over aan te gaan. Ook op het ruimtelijk domein blijft communiceren onverminderd belangrijk. De komende jaren wordt er in Oegstgeest veel gebouwd en onderhouden. Neem onze inwoners mee in wat er wanneer waar gebeurt! De rol van het klantcontactcentrum is cruciaal. Zij zijn de oren van de organisatie en het eerste aanspreekpunt van onze inwoners. Extra zorg en aandacht hier is van groot belang. Een goed functionerend eerste aanspreekpunt voorkomt frustratie en wekt vertrouwen.
 
Ter afronding voorzitter, tijdens de commissie van 10 oktober hebben veel insprekers en inwoners aangegeven mee te willen denken met mogelijke oplossingen en denkrichtingen voor de toekomst. Ik vraag het college deze uitgestoken hand aan te nemen. We moeten koesteren dat we wonen in een dorp waar zoveel kennis zit bij onze inwoners en die zo maatschappelijk betrokken zijn.