Samen voor een duurzame toekomst

We leven in onrustige en zorgelijke tijden. Na de coronacrisis is de oorlog in Oekraïne uitgebroken, bevinden we ons in een energiecrisis en is de inflatie fors gestegen. De onzekerheid in de wereld is groot en het leven wordt voelbaar duurder en dit raakt ons allen. Daarnaast is het vertrouwen in de politiek nog nooit zo laag geweest.
In deze context bespreken we vanavond de eerste begroting van de nieuwe coalitie. De ambities van het coalitieakkoord komen duidelijk terug in deze begroting. We zien een gemeente die gaat investeren in Oegstgeest. Die werk maakt van jarenlange achterstallig onderhoud in ons dorp. Die werkt aan herstel van vertrouwen in en zichtbaarheid van het gemeentebestuur.

Waar gaan we de komende jaren concreet mee aan de slag?
Op vele plekken in Oegstgeest is groot onderhoud noodzakelijk. Wegen, bruggen, riolering en het groen moeten opgeknapt  worden.

We gaan De Lange Voort en het Irispark herinrichten. En volgend jaar wordt eindelijk de tweede ontsluitingsbrug naar Poelgeest geopend. De hoogspanningskabels willen we onder de grond brengen en de groenzone  verbeteren .

Het aan de slag gaan met het wegwerken achterstallig onderhoud zal bekostigd moeten worden. Dit doen we door de OZB te verhogen. Dat is geen makkelijke keuze. Maar nu wel noodzakelijk. Onze inwoners verdienen een dorp dat veilig en goed onderhouden is. Waar prettig gewoond kan worden. Dat goed bereikbaar is. Met voldoende voorzieningen zoals een zwembad en goede scholen met toekomstbestendige huisvesting. Deze voorzieningen dreigen te verdwijnen zonder investeringen en dat is voor D66 onacceptabel.

Ook wij zien dat de het financieel lastige tijden zijn voor onze inwoners en daar waar mogelijk willen we hen tegemoet komen. We willen daarom de compensatie precarioheffing voor 2023 uitstellen. Hiervoor dienen we een amendement in. Dit betekent dat de stijging in de lasten voor inwoners wordt verlaagd.

Wel stellen we als D66 voorwaarden aan de OZB verhoging:

Het college moet de komende jaren echt aan het werk voor ons dorp.  Zichtbare verbeteringen doorvoeren voor de inwoners van Oegstgeest. D66 is daarom blij dat een start is gemaakt met de uitvoering van de herinrichting van de Geversstraat. De timing is voor de ondernemers in de Kempenaerstraat helaas wat ongelukkig. We rekenen erop dat de wethouder in goed contact en overleg met de ondernemers ervoor zorgt dat de winkelstraat zo goed mogelijk bereikbaar blijft.

Meer sociale en middeldure woningen
Behalve onderhouden gaan we ook bouwen. In Oegstgeest zijn al jaren geen nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Dat gaat nu veranderen! De vorige raadsperiode zijn al een aantal nieuwe projecten goedgekeurd en deze trend zetten we voort. In de komende jaren moeten nieuwe plannen gemaakt worden voor betaalbare huizen op locaties zoals Almondehoeve en de Hazenboslaan.
Voor de mensen die ze het hardste nodig hebben.

Volgens de huidige woonvisie moet hier 25% sociaal en 25% middelduur gebouwd worden, maar wij dagen het college nu al uit om hier een schepje boven op te doen. De percentages worden binnenkort toch aangepast aan de nieuwe regionale visie. We hebben volop aandacht voor inpasbaarheid in de omgeving. We gaan niet bouwen in het groen. Dus groene gebieden blijven groen (rood voor rood). Waar we bouwen zorgen we in het kader van de klimaatadaptatie voor een groene en waterrijke omgeving.

De huizen die we bouwen moeten duurzaam en levensloop bestendig zijn. Voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Groene gevels en daken zijn gewenst. Er moeten zoveel mogelijk duurzame materialen worden gebruikt zoals hout. Dat dit mogelijk is, bewijst het Hof van Maandag aan de Terweeweg. Deze biobased seniorenwoning bestaat al meer dan 10 jaar en het wordt hoog tijd dat dit soort woningen op meer plekken in het dorp komen.

Investeren in sociale infrastructuur
We moeten niet alleen investeren in de fysieke infrastructuur van ons dorp maar ook in de sociale. Verenigingen, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en onze ondernemers vormen het hart van Oegstgeest. Het dorpscentrum en de vele sportverenigingen zien de kosten fors stijgen. Wij rekenen er op dat de gemeente met deze partijen in gesprek gaat over hoe ze ondersteund kunnen worden in verdere verduurzaming.

Na de klappen van de coronacrisis worden onze ondernemers nu getroffen door hoge inflatie, stijgende kosten en energierekening van ongekende omvang. De meeste ondernemers komen niet in aanmerking voor de steun vanuit de Rijksoverheid. Juist die ondernemers die de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in energiebesparing, voldoen nu niet aan de gestelde eisen.

Verduurzamen wordt nu dus door het Rijk afgestraft. Dit kan niet. Juist ondernemers die verduurzamen moeten ondersteund worden en de ondernemers die hier nog niet aan zijn toegekomen hebben moeten een duwtje in de juiste richting krijgen.
Nog nooit eerder was het verlagen van ons energiegebruik van zo’n groot belang. Voor de portemonnee van ons allemaal.

Energiebesparing
In Oegstgeest is er nog volop laaghangend fruit op het gebied van energiebesparing. Vaak is het onwetendheid dat mensen weerhoudt van het nemen van de juiste maatregelen. Daarom wij dienen een motie in over het kweken van meer bewustwording en verbreden de scope van de energiecoaches om ook ondernemers en verenigingen te helpen bij verduurzaming.

Natuurlijk gaat duurzaamheid niet alleen om energie. Gelukkig gaat de afvalstoffenheffing dit jaar omlaag, maar ook op dit gebied is winst te behalen. Oegstgeest komt nog niet eens in de buurt van de normen op het gebied van afvalreductie. Tijdens de coronapandemie is de hoeveelheid afval per inwoner gegroeid. Dit is op zich best te begrijpen en valt ook niemand te verwijten, maar het is wel een zorgelijke ontwikkeling. We verwachten van het college een plan over hoe de komende jaren serieus werk gemaakt kan worden van afvalreductie. Ook Oegstgeest moet aan de VANG normen gaan voldoen. Voor de positie van alleenstaanden vragen we bijzondere aandacht. Zij dragen, naar verhouding, hele hoge lasten.

Oog voor kwetsbare groepen
D66 ziet dat het voor sommige inwoners lastig is om de eindjes aan elkaar te knopen. Deze inwoners verliezen wij niet uit het oog. Wij willen dat iedereen weet welke financiële hulp er voor hem of haar is bij hoge nood. Zoals gemeentelijke lasten die kwijtgescholden worden voor minima.

Met een drietal moties vragen we extra aandacht voor armoede in Oegstgeest. We vragen het college een onderzoek te doen naar het verruimen van het minimabeleid naar 130%. We willen een passende structurele bijdrage leveren aan de voedselbank. En we moet de gemeente helpen aan het oplossen van menstruatie armoede. Ook al gaat dit om een kleine groep, het onderwerp is zeer belangrijk om sociaal isolement te voorkomen.

Vertrouwen in de politiek
We zien het vertrouwen van mensen in de politiek afnemen. Zowel landelijk als lokaal. D66 vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en wij doen ons best deze trend te keren. Hiervoor is het belangrijk dat mensen zich in het bestuur herkennen, dat ze zich serieus genomen voelen en er echt geluisterd wordt. Zichtbaarheid van college en raad draagt hieraan bij.

We kijken er dan ook naar uit de wethouders zo veel mogelijk in het dorp te zien. We zien graag dat het college snel invulling geeft aan de gevraagde collegespreekuren zodat iedereen laagdrempelig bij het bestuur terecht kan.
Wij moeten ook als Raad naar onszelf durven kijken. Hoe gaan wij met elkaar om? Hoe zichtbaar en toegankelijk zijn wij? Hoe dragen wij bij aan het vertrouwen in de politiek? Een wijkwandeling zoals in september is een goed initiatief en zouden we veel vaker moeten doen. Met een hogere frequentie is er ook meer tijd om echt op zaken in te gaan.

In de Oegstgeester bevolking zit enorm veel kennis en ervaring. De gemeente -en wij ook als raad- moeten deze op een constructieve manier bij de besluitvorming betrekken.
De verschillende politieke partijen, onze inwoners, onze verenigingen en onze ondernemers, dienen een gemeenschappelijk doel.

We zijn het wellicht niet altijd met elkaar eens, maar we willen allemaal een Oegstgeest waar we met elkaar fijn kunnen leven.