Stad om te beleven

Een levendige stad vraagt om een gevarieerd aanbod op het gebied van kunst en cultuur en de ruimte om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Kunst en cultuur verrijkt ons leven en stimuleert de eigen ontwikkeling en onderlinge saamhorigheid. Bovendien versterkt het de leefbaarheid en de economische aantrekkelijkheid van onze gemeente.

Daarom hecht D66 aan een divers en goed kunst- en cultuuraanbod dat recht doet aan de diversiteit van onze samenleving.

Mozaiektegels in park Oudegein

Mozaïektegels in park Oudegein, Nieuwegein Beeld: Tom Verhoeve

Cultureel ondernemen.

Met theater De Kom hebben we een prachtig en regionaal aantrekkelijk kunst- en cultuurcentrum. Tegelijkertijd heeft Nieuwegein zoveel meer te bieden. Denk aan Zomer op ’t Fort, de kermis, Rijnhuizen Uitgebeeld, Gluren bij de Buren en Geinbeat. Maar ook Imagine Multi Culti, de Kunstatelierroute, Vreeswijks Kolkfeest en de Kleine Prijs van Nieuwegein. 

Toch is er een groep mensen die weinig gebruik maakt van culturele voorzieningen. Dat is een gemiste kans. In de eerste plaats voor henzelf, maar het is ook een signaal dat er nog meer kan worden georganiseerd voor een breder publiek. D66 wil evenementen en festivals meer ruimte geven. Ook initiatieven van inwoners mogen beter gefaciliteerd worden. Door (terechte) strengere veiligheidseisen, is het voor inwoners steeds lastiger om iets te organiseren. De gemeente kan helpen door haar netwerk en expertise ter beschikking te stellen. De regie en verantwoordelijkheid blijft bij de organisator. Wel kan de gemeente op verzoek een actievere ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen. 

Naast dat het makkelijker moet worden om meer te organiseren, wil D66 dat culturele organisaties samen inzetten op een gevarieerd aanbod. Dit gaat het beste als de organisaties zelf ook inclusief en toegankelijk zijn en werken volgens de Fair Practice Code. D66 wil onderzoeken of het nodig is om dit als subsidievoorwaarde op te nemen. 

Culturele instellingen moeten de kans krijgen nieuwe mogelijkheden te verkennen, zonder dat dit onmiddellijk gevolgen heeft voor hun subsidie. D66 Nieuwegein stelt hierbij wel als voorwaarde dat instellingen hun culturele doel altijd voorop blijven stellen en geen oneigenlijke concurrentie aangaan met andere ondernemers. Bij voorkeur ontwikkelen gesubsidieerde instellingen cultureel ondernemerschap.

Bruisende binnenstad.

Zoals blijkt uit de Toekomstvisie 2025 willen Nieuwegeiners een bruisende binnenstad. Een binnenstad waar overdag èn ’s avonds wat te beleven valt. D66 wil meer variatie in het aanbod van avondhoreca in de binnenstad. Zodat je, na lekker te hebben te gegeten in één van de diverse restaurants, ook nog gezellig kan napraten. Of samen kan genieten van een sportevenement op een groot scherm.

Liberaal drugsbeleid.

D66 is voorstander van een liberaal drugsbeleid. Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. Het huidige drugsbeleid schiet tekort. Méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie en méér stoere taal gaan het verschil niet maken.

Het streven naar een drugsvrije samenleving – de wens van veel conservatieve partijen – is hopeloos naïef. Wat D66 betreft is er ruimte voor een coffeeshop in Nieuwegein. Niet weggestopt op een industrieterrein of dicht bij scholen of sportlocaties. Gewoon in het zicht zoals ieder andere horecagelegenheid.

Druggerelateerde criminaliteit moeten we tegelijkertijd hard bestrijden. Stap één is een realistisch drugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan. Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs, inclusief alcohol en lachgas, is hierbij absoluut nodig. Het is een goede zaak dat gemeenten mogen gaan experimenteren om te komen tot een beter drugsbeleid. Nieuwegein zou wat ons betreft open moeten staan om zich aan te sluiten bij landelijke en regionale experimenten.

Fijne jaarwisseling.

De jaarwisseling zou elk jaar een feest moeten zijn. Steeds vaker is dat niet het geval voor steeds meer mensen (en dieren). Door alle ongelukken en overlast die worden veroorzaakt door particulier vuurwerk zijn steeds meer mensen er klaar mee. Het is wat D66 betreft dan ook niet de vraag óf, maar vooral hóe het afsteken van particulier vuurwerk in onze gemeente afgeschaft zou kunnen worden.

Het meest effectief is het als een algemeen vuurwerkverbod landelijk wordt ingevoerd: verkoop is dan niet meer mogelijk en van een zogenaamd waterbedeffect (waarbij het probleem zich naar andere gemeenten verplaatst) hebben we dan ook geen last. Maar zolang dat landelijke verbod er nog niet is, zou een verbod wat ons betreft het best in regionaal verband kunnen worden opgepakt.

Naast samenwerking met de buurgemeenten vinden we ook actieve betrokkenheid van inwoners belangrijk: een (alternatieve) invulling van de jaarwisseling, gaat uiteindelijk iedereen aan.