Gezond samen leven

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. D66 vertrouwt op de kracht van mensen, maar beseft dat het soms wel eens tegen kan zitten en dat niet iedereen altijd is opgewassen tegen de uitdagingen van de moderne tijd. Dan is er een lokale overheid die als vangnet fungeert.

Goed onderwijs als fundament.

Gelijke kansen voor iedereen is niet zo vanzelfsprekend. Daar moeten we samen hard aan en voor werken. Gelijke kansen begint bij goed onderwijs. Dat is prioriteit 1 voor D66. Hoewel de invloed van de lokale overheid op onderwijs en onderwijskwaliteit beperkt is, kunnen we wel bijdragen aan goede omstandigheden door passende onderwijshuisvesting, inzetten op voor- en vroegschoolse educatie en het actief verbeteren van taal- en rekenvaardigheden voor iedereen die dit nodig heeft. 

Kansenongelijkheid begint in de wieg. De eerste levensjaren zijn essentieel in de ontwikkeling, maar niet ieder kind krijgt vanuit huis dezelfde basis mee. We zien dat steeds meer kinderen voordat zij naar de basisschool gaan al een taalachterstand hebben. Deze kinderen beginnen met een valse start aan hun schoolcarrière. Eenmaal begonnen met een achterstand blijkt het moeilijk om deze later nog in te halen. De impact hiervan draag je je hele leven mee. D66 Nieuwegein wil dat elk kind dezelfde kansen krijgt. 

Elke Nieuwegeinse school moet een goede keuze zijn. Helaas groeit de groep jongeren die de school verlaat met een taalachterstand. Taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale ontwikkeling zijn essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving. Gelijke kansen vraagt om ongelijk investeren In de buurt, in armoedebestrijding, in de jeugdhulp en WMO.

Daarom wil D66 investeren in een brugfunctionaris. Dit zijn medewerkers die de speciale taak hebben om de verbinding tussen de school en de ouders van de leerlingen te versterken. Ook wil D66 in overleg met scholen en ouders maatregelen nemen die segregatie tegengaan en gelijke kansen bevorderen.

Verder kiest D66 voor ieder kind door een rijke schooldag aan te bieden op een brede school. Samen met scholen, sportverenigingen, BSO en de rijksoverheid werken we toe naar een rijke schooldag met onderwijs, opvang, sport, cultuur, muziek, ontbijt en een warme lunch, natuur en milieuonderwijs en huiswerkbegeleiding. De voorschool, opvang, sport en cultuur worden zoveel mogelijk onder het dak van de school verenigd.

De vrijwillige ouderbijdrage blijft een probleem voor veel ouders en onderwijsinstellingen. De gemeente gaat actiever toezien dat het karakter van de vrijwillige bijdrage gewaarborgd is. Niet (kunnen) bijdragen mag nooit een reden voor uitsluiting van kinderen zijn.

Jongeren mogen leren dat ze zelf richting kunnen geven aan de samenleving. Daarom wil D66 een jongerenraad instellen en jongeren (scholieren/studenten) meer betrekken bij politieke discussies. Het gaat immers ook om hun toekomst. 

Onze samenleving heeft grote behoefte aan technisch geschoolde mensen. D66 wil daarom techniekonderwijs stimuleren.

D66 kiest actief voor huiswerkbegeleiding voor jongeren die een achterstand hebben opgelopen. De achterstand moet ook beter gesignaleerd worden en de jongere moet direct begeleid worden naar de gemeentelijke gesubsidieerde huiswerkklassen.

Positieve gezondheid.

D66 wil dat alle mensen in Nieuwegein een actief en gezond leven kunnen leiden. Een leven waarover ze zelf de regie hebben. Met passende hulp dichtbij: goede voorlichting en preventie, en goede toegang tot zorg. Individuen kunnen zelf een belangrijke bijdrage leveren door gezond gedrag, maar de gemeente moet dit faciliteren. De gemeente is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een gezonde leefomgeving. De gemeente heeft daarnaast een rol bij preventie. 

We willen zo vroeg mogelijk beginnen met voorlichting over een gezonde levensstijl. De eerste 1000 dagen in het leven van een kind zijn doorslaggevend voor later; voor hun ontwikkeling, hun taalgevoel en hun gezondheid. Goede zorg, en goede voorlichting daarover, spelen daarin een belangrijke rol. Op die manier vormt zorg – net als onderwijs – een basis voor kansengelijkheid.

Sport en bewegen.

Bewegen en sporten zijn belangrijk voor een goede gezondheid. Je voelt je fit en zorgt voor je lichaam. Investeren in sport en bewegen, is investeren in preventie. Sport zorgt er daarnaast voor dat mensen nieuwe talenten ontdekken en ontplooien. En het is ook nog eens een geweldige uitlaatklep. Onze stad moet bewoners daarom nog meer uitnodigen tot een actieve, gezonde leefstijl. De gemeente mag hierin wat D66 betreft een activerende en verbindende rol spelen.

Ook lid zijn van een sportclub kan grote positieve effecten hebben op je mentale gezondheid. Sport verbindt en zorgt voor entertainment. Sport en bewegen betekent je talenten ontwikkelen. Sport moet daarom een plek krijgen in de rijke schooldag. De gemeente moet ervoor zorgen dat er genoeg en kwalitatief goede gymzalen en andere sportfaciliteiten beschikbaar zijn. 

Daarnaast investeren we in de openbare ruimte als sportvoorziening. Zo kan iedereen ook ongeorganiseerd sporten in de openbare ruimte. Denk aan urban sports, betere skate- en hardlooproutes, nog meer watertappunten, outdoor gyms en basketbalvelden zonder hekken. Samen richten we de openbare ruimte zo in dat beweging wordt gestimuleerd. Park Kokkebogaard en het Disc Golf Parcours in stadspark Oudegein zijn daarvoor inspirerende voorbeelden.

We investeren in buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches vormen een belangrijke schakel in de buurt. Ze bieden jongeren een leuke en gezonde activiteit, maar ook structuur. Bovendien helpen ze jongeren om hun talent te ontplooien. Daarnaast kunnen ze problemen in gezinnen signaleren en hen in contact brengen met passende hulp.

Sporten in Park Kokkebogaard

Sporten in Park Kokkebogaard Beeld: Johan Nebbeling

De mens staat centraal.

Als inwoners ondersteuning nodig hebben van de overheid moet de gemeente bewaken dat de mens centraal staat en niet het systeem. D66 Nieuwegein vindt dat de overheid samen met inwoners moet bepalen welke mogelijkheden er zijn die helpen om opnieuw vertrouwen in het leven te krijgen. Daarbij is in het sociale domein een belangrijke rol weggelegd voor vrijwilligersorganisaties. Deze moeten kunnen rekenen op de bestendige ondersteuning van de gemeente voor hun inzet en aantoonbaar resultaat.

Bereikbare zorg in alle wijken.

Door de decentralisaties van de afgelopen jaren heeft de gemeente er veel zorgtaken bijgekregen. Tegelijkertijd komt er minder geld vanuit het Rijk onze kant op. Die combinatie is soms ingewikkeld: meer doen, met minder geld. Aan de andere kant biedt ‘zorg dichtbij’, in combinatie met de goede samenwerking tussen gemeente, zorg en bijvoorbeeld schuldhulp, nieuwe mogelijkheden om mensen beter te ondersteunen. 

Het is de opdracht van de gemeente om te zorgen dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat jeugd tot en met 21 jaar toegang heeft tot laagdrempelige jeugdzorg. Niet alleen omdat ze daar recht op hebben, maar ook om hoge maatschappelijke kosten te voorkomen die ontstaan als noodzakelijke zorg wordt uitgesteld. Dit vraagt om op tijd beginnen. Kinderen die meer weten over verschillende levensstijlen, maken later betere keuzes op het gebied van gezondheid.

Daarom kiest D66 voor meer voorlichting en preventie van jongs af aan. Zo kunnen alle Nieuwegeiners weloverwogen keuzes maken en regie voeren over hun eigen leven. Ook moeten mensen weten waar ze naartoe kunnen voor hulp als dat nodig is. Informatie over hulp moet goed zichtbaar zijn en beschikbaar zijn in meerdere talen.

Samen eenzaamheid bestrijden.

Eenzaamheid onder verschillende groepen is toegenomen. Mensen met psychische problemen hebben het nog moeilijker. De gemeente moet actief programma’s ontwikkelen en uitvoeren om eenzaamheid te bestrijden en vrijwilligersorganisaties die op dit gebied actief zijn financieel ondersteunen.

Als je psychische zorg nodig hebt, krijg je soms te maken met een wachtlijst. D66 Nieuwegein kan die wachtlijsten helaas niet alleen aanpakken. Wel kunnen we kijken naar alternatieve vormen van hulp die in de tussentijd kan helpen en soms al genoeg is. D66 wil projecten ondersteunen die mensen met psychische klachten helpen met een goede dagbesteding en in contact brengen met anderen. In Nieuwegein mag niemand er alleen voor staan.

De digitalisering van onze maatschappij is een feit. Het is dus belangrijk dat mensen beschikken over digitale vaardigheden om via sociale media contacten te kunnen onderhouden. Met behulp van projecten als digitale buddy’s, waarbij studenten mensen helpen met het ontwikkelen van digitale vaardigheden kan de gemeente daaraan bijdragen. Dat is een sterk wapen tegen eenzaamheid. Daarnaast biedt het buddysysteem kansen voor studenten om hun coach- en leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen.

Samen armoede en schulden bestrijden.

Geldgebrek en schulden zijn een belangrijke factor voor onzekerheid en stress. Er is een grote samenhang tussen werkloosheid, schulden, gezondheid en gezinssituatie. Schulden leiden er vaak toe dat mensen met een baan toch niet rond kunnen komen en last krijgen van opstapelende problemen. Daardoor komen ze in een negatieve spiraal terecht. De onvrijheid die armoede en schulden veroorzaakt, gaan we hard bestrijden.

Het is naïef om te denken dat we armoede in vier jaar op kunnen lossen, maar de overheid kan wel een veel grotere rol spelen in het voorkomen van schulden en het ondersteunen van mensen met financiële problemen. Het kwijtschelden of opkopen van een schuld kan bijvoorbeeld ook andere problemen in een gezin verminderen. Schuldhulp blijft daarom een belangrijk aandachtspunt voor D66.

D66 wil structureel geld vrij maken om mensen een echte tweede kans te geven. Dit doen we onder meer door schulden over te nemen en te bundelen. De gemeente wordt dan de enige schuldeiser. Iemands financiële situatie wordt daardoor een stuk overzichtelijker. Daarnaast ondersteunen we het opzetten en onderhouden van een schuldhulpmaatje-netwerk in Nieuwegein. Dit helpt ook tegen vereenzaming.

Werken geeft vrijheid, basisinkomen rust.

Werk en inkomen is voor iedereen in de gemeente van groot belang. Werken heeft een belangrijk sociaal aspect dat waarde toevoegt. Niet alleen aan de gemeente, maar ook aan je eigen mentale gezondheid. Naast dit sociale aspect is uiteraard ook de zekerheid om de vaste lasten te kunnen betalen een belangrijke basisbehoefte. Werken geeft vrijheid. Als D66 willen we ook iedereen dit vrije gevoel proberen te geven. 

Grip op je huishoudboekje geeft rust en vrijheid. Daarom moet de gemeente zorgen voor goede voorlichting over het besteden van je inkomen.

Helaas is niet iedereen in staat om (volledig) te werken. Daarom wil D66 experimenteren met varianten op een basisinkomen, zodat er een financiële basis is voor hen die dat nodig hebben, zonder de complexiteit die dat met zich meebrengt. Hierbij kijken we ook naar landelijke en regionale ontwikkelingen. Samen doen, samen leren, heeft onze voorkeur.