Ruimte voor iedereen

Iedereen heeft het recht om zichtbaar zichzelf te zijn. In Nieuwegein vieren we de verschillen, er is aandacht voor de kracht van diversiteit. D66 werkt aan een inclusieve, kleurrijke stad, waar mensen met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. We zorgen dat er genoeg te beleven valt voor een breed publiek.

En we stellen mensen die afhankelijk zijn van hulpmiddelen centraal in het ontwerp van nieuwe plannen. Zodat in de toekomst alle stoepen, wijken en voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn.

Want een stad waar iedereen zich welkom, veilig en tevreden voelt, is een stad die geen ruimte biedt aan racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting.

Regenboog zebrapad in Nieuwegein

Eén van de drie regenboogzebrapaden in Nieuwegein Beeld: gemeente Nieuwegein

Je mag er zijn.

Nog steeds kun je als LHBTIQ+ persoon niet altijd en overal jezelf zijn. D66 wil investeren in zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid van LHBTIQ+ personen in de hele stad. Met symbolen, zoals de regenboogzebrapaden, maar vooral ook met beleid. Beleid dat samen met de doelgroep is opgesteld in brede dialoog met de stad.

We bevorderen sensitiviteit over LHBTIQ+ bij professionals in zorg, welzijn en veiligheid en bij loketten van de gemeente. Dat doen we bijvoorbeeld met trainingen en certificaten als de Roze Loper. We hebben speciaal oog voor de soms moeilijke situatie van dak- en thuisloze LHBTIQ+ jongeren, zogeheten roze ouderen en LHBTIQ+ statushouders. 

Overigens zien we – helaas – ook nog steeds uitsluiting op basis van etniciteit. Zo worden ook in Nieuwegein inwoners met een niet-Westers uiterlijk zonder duidelijke reden vaker gevraagd om zich te identificeren. Inwoners met een niet-Nederlandse achternaam hebben meer moeite met solliciteren. Zij worden minder snel uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gemeente moet gerichte actie ondernemen om in de ambtelijke organisatie (ook in de top) een inclusievere afspiegeling te realiseren. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van anoniem solliciteren.

Ook bij festiviteiten in de stad, die bedoeld zijn als feest voor iedereen, moeten we nadrukkelijker aandacht bieden aan het ongemak dat sommige inwoners hierbij ervaren. Daarom vindt D66 dat we bij de sinterklaasintochten in Nieuwegein samen met de organisatie van de intochten een alternatief moeten vinden voor de zwarte piet-figuur. Een alternatief dat leidt tot een inclusiever feest voor iedereen. 

De gemeente moet de dialoog tussen verschillende groepen over het thema inclusieve stad stimuleren. Bijvoorbeeld door middel van een campagne waarmee inwoners bewust worden gemaakt hoe ook zij, zelfs wanneer zij niet direct geraakt worden door een gebrek aan inclusie, toch de nadelen ervan ondervinden. Met de campagne maakt de gemeente meteen duidelijk waar zij zelf voor staat en waar de ambities op dit vlak liggen. 

Daarnaast geeft de gemeente het goede voorbeeld door maatschappelijk verantwoord aan te nemen en het onderzoeken of een fair practice code voor cultuurondernemers en –instellingen moet worden toegepast.

Nieuwe Nieuwegeiners zijn welkom.

D66 wil vasthouden aan een tussenopvang voor statushouders (nu de Luifelstede). Idealiter gaat het hier om een gemengde woonvorm met studenten, reguliere inwoners, ouderen en bijvoorbeeld Kamers met Kansen jongeren. Bewoners van een tussenopvang stromen eerder en hoger uit bij hun inburgering en doen eerder (vrijwilligers)werk dan statushouders die vanuit het AZC rechtstreeks in een woning geplaatst worden. De zachte landing en de intensieve laagdrempelige begeleiding die in de tussenopvang gegeven wordt, lukt beter als de mensen ook in het pand wonen. Bovendien kunnen misstanden binnen gezinnen eerder worden gesignaleerd en is meer contact met de vrouwelijke statushouders.

In de woningmarktregio Utrecht (U16) zijn veel verschillen als het gaat om de inburgering van statushouders. D66 wil meer afstemming en leren van de goede voorbeelden bij andere U16 gemeenten. Zo kan geleidelijk aan naar meer structuur en betere verwachtingen voor de statushouders worden gewerkt.

Veilig voelen, veilig zijn.

Veiligheid is een voorwaarde om vrij te leven. Iedereen kan in vrijheid leven in onze stad, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy. Het mag niet uitmaken waar je in Nieuwegein woont, D66 vindt dat iedereen in veiligheid moet kunnen opgroeien en zich veilig moet voelen in onze stad. Alleen dan kan je worden wat je wilt en je talenten ontwikkelen. Wat ons betreft is dit een absolute prioriteit van de gemeente.

In 2026 leven we in een Nieuwegein dat veiliger voelt en dat veiliger is. Veiligheid gaat dus ook om méér dan handhaving. Voorkomen is beter dan handhaven. Ook maakt de inrichting en verlichting van de openbare ruimte dat mensen zich veilig door onze stad kunnen bewegen. D66 kiest voor een integrale aanpak met samenwerking tussen inwoners, politie, ondernemers, onderwijs en zorg- en welzijnsprofessionals als uitgangspunt voor het veiligheidsbeleid.

D66 is terughoudend in het toepassen van cameratoezicht en preventief fouilleren. Als blijkt dat het nodig is, dan wordt het wat D66 betreft altijd tijdelijk toegepast en volgens duidelijke spelregels.

Een steeds groter deel van ons leven vindt online plaats. Helaas worden ook onze inwoners en ondernemers steeds vaker slachtoffer van cybercriminaliteit en identiteitsfraude. De gemeente moet helpen om deze vorm criminaliteit tegen te gaan. Dat begint met voorlichting en bewustwording.