Ruimte om te leven

Het leven van de mensen in Nieuwegein speelt zich voor een deel af in de openbare ruimte. Deze ruimte moet gezond en groen zijn, maar ook duurzaam. Binnen deze ruimte moeten mensen goed kunnen wonen, zich op een veilige manier kunnen verplaatsen en moet ruimte zijn voor ontspanning en ontmoeting.

Tegelijkertijd is de openbare ruimte beperkt en is de uitdaging om al deze functies een plaats te geven. D66 Nieuwegein wil samen met alle inwoners werken aan een gezonde stad waar het goed toeven is. Alleen samen kunnen we deze uitdaging aan.

zicht op Vreeswijk

Zicht op Vreeswijk, Nieuwegein Beeld: Tom Verhoeve

Stimuleer de duurzame stad.

Nieuwegein moet een gezonde en groene stad zijn om te leven en te werken. Voor ons, maar zeker ook voor onze kinderen. Een stad met overal gezonde lucht. Met groen van hoge kwaliteit en een grotere biodiversiteit. Een stad waarin we alles doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat is, in een notendop, de groene ambitie van D66 voor onze stad. 

D66 wil dat Nieuwegein in 2040 naast een groene stad ook een fossielvrije stad is. In 2050 moet Nieuwegein een klimaatneutrale stad zijn. Warmte en elektriciteit worden zoveel mogelijk lokaal opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Daarbij staan we open voor nieuwe technologieën en voert de gemeente en actief stimuleringsbeleid. Nieuwe woningen, bedrijfsgebouwen en kantoren zijn tenminste energieneutraal of nog liever energiepositief. 

Bij het realiseren van woningen is het leefbaar houden van de stad uitgangspunt. Het afgesproken nieuwbouwprogramma wordt onverkort uitgevoerd. Bij nieuwbouw en renovatie wordt zoveel mogelijk met circulaire oplossingen gewerkt. Bij ruimtelijke ingrepen nemen we zo vaak mogelijk compenserende en/of verzachtende maatregelen, om schade aan planten en dieren te voorkomen of te beperken.

Versterk de groene stad.

Nieuwegein is een gemeente met veel groen. Het behoud en de kwaliteit van de groene buitenruimte is essentieel voor een gezonde stad. De ruimteclaims vanuit de bouwopgave en de energietransitie moeten zoveel mogelijk worden ingevuld buiten de groene structuren. Waar dat niet lukt, is compensatie met nieuwe aanplant nodig of is een kwaliteitsimpuls van het bestaande groen noodzakelijk. Bijvoorbeeld door inzet van ecologisch beheer voor meer biodiversiteit.

Zo zorgen we dat onze groene zones op en top blijven functioneren voor het welbevinden van de bewoners, een gevarieerd planten- en dierenleven en het vastleggen van CO2, het opvangen van extreme neerslag en het tegengaan van hittestress.  
Behoud en ontwikkeling van biodiversiteit vraagt om extra aandacht. Om de verscheidenheid van planten en diersoorten in de gemeente te koesteren en te vergroten worden in overleg met de buurt bijvoorbeeld actief percelen uitgezocht en ingezaaid met natuurzaden. Verder bepleiten we een extensivering van onderhoud in weinig bezochte of gebruikte groenelementen zoals slootranden, oeverhoeken of afgelegen landschappelijke beplantingen. We ondersteunen initiatieven voor natuurherstel van lokale natuurgroepen en vrijwilligersorganisaties.

Een bedreiging voor de biodiversiteit wordt gevormd door het oprukken van agressieve uitheemse planten en dieren die soorten die in Nederland thuishoren overvleugelen en verdringen. Deze zogenaamde ‘invasieve exoten” zoals reuzenbereklauw, Japanse duizendknoop of de Amerikaanse rivierkreeft moeten actief worden bestreden. Uiteraard in samenspraak met andere lokale terreinbeheerders zoals het Waterschap of Staatsbosbeheer.

Meten om koers te houden.

Het is belangrijk om voortdurend de vinger aan de pols te houden. Daarom willen we dat de gemeente de ontwikkelingen op de groene en duurzame stad jaarlijks gaat monitoren.

Gebruik diervriendelijk beleid.

In Nieuwegein bevinden zich tal van dieren, zowel in de natuur, in onze dierenweides als bij inwoners. Inwoners houden verschillende gezelschapsdieren, zoals honden, katten en konijnen. We hebben een zorgplicht, omdat dieren in de stad in hoge mate van de mens afhankelijk zijn. Waar mensen leven, zijn dieren en veel mensen beschouwen een huisdier als een volwaardig gezinslid. 

Alle dieren, zowel huisdieren als in het wild levende dieren, verdienen dan ook onze zorg en aandacht. Het is van belang dat de gemeente in haar beleid aandacht besteedt aan dierenwelzijn en een diervriendelijk beleid opstelt, bij voorkeur in de vorm van een nota Dierenwelzijn.

Hou de stad in beweging.

Het overgrote deel van de vervoersbewegingen vindt binnen 15km plaats. Daarom geven we bij toekomstige ontwikkelingen het primaat aan voetgangers en fietsers waarbij hun veiligheid voorop staat. De gemeente gaat stimuleren dat voor dagelijkse verplaatsingen van minder dan 20km de fiets –samen met het openbaar vervoer– het meest gekozen wordt. Mensen met hulpmiddelen moeten zich zonder obstakels kunnen bewegen in onze stad. Denk hierbij aan brede voetpaden, hellingbanen en goede bewegwijzering (ook voor slechtzienden). 

Autoverkeer dat niet in een wijk of buurt thuishoort wordt zoveel mogelijk geweerd. De snelheid van het autoverkeer wordt in woongebieden beperkt tot maximaal 30 km. De inrichting van de weg wordt daarop aangepast. De Noordstedeweg wordt een “Auto te gaststraat” waarbij de ingangen naar de parkeergarages gesloten worden. D66 wil voldoende laadpunten voor elektrische auto’s, e-bikes en andere elektrische vervoermiddelen.

De lokale hoofdfietsroutes gaan we geschikt maken voor elektrische fietsen, bijvoorbeeld door bredere fietspaden, snelle en langzame banen en lage stoepranden. Fietsroutes worden goed verlicht rekening houdend met de natuur.