Onze algemene beschouwingen op de kadernota 2022

n onze eerste termijn van deze Algemene Beschouwingen hebben we geconstateerd dat de laatste kadernota van dit college begint met een slechte financiële positie. Na jaren waarin al fors is bezuinigd en een deel van de ambities geparkeerd moest worden, zou je er moedeloos van worden.

Meer geld vanuit het rijk

Inmiddels is bekend dat het Rijk de gemeenten in 2022 een compensatiebedrag gaat betalen voor de tekorten op de jeugdzorg. Voor Lisse is dit € 1,3 miljoen. Een nieuw kabinet moet voor structurele verhoging van de vergoeding zorgen, maar op de korte termijn maakt dit het financiële plaatje voor Lisse al een stuk minder slecht. D66 verwacht dat ook voor de taken in het sociaal domein structureel meer geld aan de gemeenten zal worden uitgekeerd, zodat we niet verder hoeven in te teren op onze reserves.

Het afgelopen jaar is er door dit college het nodige gerealiseerd. De corona-crisis maakte dat college en ambtelijke organisatie er een heel aantal nieuwe uitdagingen bij kreeg, om onze gemeente zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te loodsen. De fractie van D66 sluit zich dan ook graag aan bij de complimenten van het college aan de medewerkers van HLTsamen, die een groot deel van de uitvoering voor hun rekening namen. En tegelijkertijd een behoorlijk deel van de oorspronkelijk geplande activiteiten hebben gerealiseerd. Dit college gaat nu zijn laatste fase in. Onze fractie ziet met genoegen dat het college deze periode wil gebruiken om nog een behoorlijk aantal belangrijke zaken uit te voeren.  We steunen het college om deze realistische ambities waar te maken. Een paar onderwerpen wil ik er uit lichten:

Duurzaamheid

Het rekenkameronderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er beleid en een plan moet komen om de doelstellingen die we met z’n allen hebben geformuleerd ook te behalen. Zonder plan doen we maar wat en hoewel alle beetjes helpen, is het beter om te weten, te meten en tijdig bij te kunnen sturen.

Het college geeft aan dat er wordt gewerkt aan beleid en een aanpak van de klimaatadaptatie. D66 verwacht dat hier met prioriteit aan wordt gewerkt. De klimaatverandering wacht niet op ons!

Verder zien we dat het college voorsorteert op een eventuele bijstelling van het afvalbeleidsplan. D66 staat volledig achter de doelstelling, het zo veel mogelijk beperken van de totale hoeveelheid afval en zo min mogelijk restafval. Het zal niemand verbazen dat we de ontwikkelingen op gebied van afval goed blijven volgen.

Wonen

De afgelopen paar jaar zijn diverse projecten eindelijk gestart en zijn er nieuwe woningen bij gekomen. De wachttijd voor een huurwoning in Lisse is helaas nog steeds te lang. En koopwoningen die op de markt komen zijn bijna zonder uitzondering in een mum verkocht, zeker in het middensegment.

Het is dus zaak om op gebied van woningbouw waar mogelijk processen te versnellen. Het college noemt planontwikkeling rond Dever-Zuid/Geestwater en Swets & Zeitlinger. D66 daagt het college uit om nog meer leegstaande panden om te laten turnen in woonruimtes. Zeker voor de doelgroepen die zo lastig een geschikte woning vinden. Dit draagt bij aan het geluk van onze inwoners en geeft een impuls aan de lokale economie.

Vitale inwoners

Anderhalf jaar corona heeft een behoorlijke impact gehad. Ziekte, verlies, eenzaamheid en stress. Maar ook mensen die elkaar helpen, aandacht voor je eigen omgeving, aandacht voor je medemens. De saamhorigheid die we zagen tijdens de coronacrisis, zagen we de afgelopen weken ook ontstaan bij het EK voetbal, waar spelers, supporters en bestuurders opkomen voor minderheden.

De regenboogvlag wapperde op veel gebouwen en bij voetbalstadions.  Nu de coronamaatregelen worden afgebouwd vindt onze fractie het belangrijk te peilen hoe het met de kwetsbare groepen in Lisse gaat. Allereerst onze jeugd. Voor corona scoorde Lisse bovengemiddeld als het gaat om een beroep op jeugdhulp. Door corona zijn wachtlijsten toegenomen. Ook was het lastiger passend onderwijs te geven.

Nu het Rijk met extra geld komt, vinden wij het belangrijk dat jongeren die hulp nodig hebben zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen. En nu het weer mag: Zorg er ook voor dat er voor onze jongeren in het dorp voldoende plekken blijven om uit te gaan en elkaar op te zoeken.

Dicht bij huis mensen ontmoeten

Ook de oudere Lissers hebben een lastige tijd gehad. Een eenzame tijd ook. De gemeente biedt allerlei ondersteuning om senioren zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Maar thuis kan het ook eenzaam worden als je nauwelijks de deur nog uit komt. D66 vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen in hun eigen buurt plekken en activiteiten hebben die helpen de eenzaamheid tegen te gaan. We vragen het college om dit aandachtspunt uit ouderenbeleid ook daadwerkelijk uit te voeren.

Omgevingsvisie

Als laatste speerpunt, wil ik de omgevingsvisie noemen. Die moet dit jaar nog worden vastgesteld en uitgewerkt in een plan. Er zijn veel goede ideeën bij onze inwoners als het gaat om wonen, werken en verplaatsen in en om ons dorp. Lisse zijn en maken we samen. D66 roept het college op om voor het opstellen van omgevingsvisie en plan zo veel mogelijk inwoners te bereiken en hun behoeften en ideeën op te halen.

Ik begon en eindig met het financiële plaatje. Zoals aan het begin al gezegd: het meerjarenperspectief in de Kadernota is negatief, maar toont niet het juiste beeld. Als alle inkomsten bekend zijn, kunnen er zo maar eens plussen staan. Betekent dit dat D66 de teugels wil laten vieren? Nee, niet direct.

Het college heeft de afgelopen jaren geprobeerd de gemeente financieel gezonder te krijgen. Daarvoor waren behoorlijke bezuinigingen nodig. Sommige waren eenmalig en blijken nu al weer meer te kosten dan het opgeleverd heeft. Dat is niet slim. Wij willen grip krijgen op onze begroting. Wat komt er structureel binnen en wat gaat er structureel uit? Met welke toekomstige ontwikkelingen moeten we rekening houden? Laten we nu voorkomen dat we de komende jaren bij tegenwind weer gedwongen worden tot bezuinigingen die ons per saldo meer gaan kosten.

D66 roept het college op om zo snel mogelijk dit inzicht te geven. D66 pleit voor inzicht en overzicht, zodat we kunnen sturen en gas geven in plaats van op de rem te moeten trappen!