Lisse op weg naar een raadsakkoord

Politieke partijen in Lisse willen meer binding met inwoners. Ze zien het raadsakkoord als middel om meer tijd vrij te maken voor contact met inwoners en het betrekken van inwoners bij beleid.

Meer aan de voorkant

De gedachte is door aan de voorkant kaders te stellen in een raadsakkoord, minder tijd besteed hoeft te worden aan vergaderen in het gemeentehuis, omdat de raad zich op hoofdlijnen kan concentreren. 

Meer naar de inwoners toe

Het inhoudelijk debat ter voorbereiding op de besluitvorming in de gemeenteraad blijft bestaan, naast andere vormen van dialoog en overleg. Maar men denkt dat het nog beter kan. Meer naar buiten, meer op locatie, meer werkbezoeken en ook deze raadsperiode structureel aandacht voor participatie. 

In mei aan de slag

In mei wordt er onder leiding van Nieuw Lisse door de onderhandelaars hard gewerkt aan het formuleren van een raadsakkoord, waarin de koers voor de komende jaren wordt vastgelegd. De verwachting is dat er in juni een raadsakkoord ligt, waarin zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen politieke partijen een plek hebben gekregen. Het streven is het akkoord zo concreet mogelijk te formuleren, zodat de opdracht aan het nieuw te vormen college straks helder is. Het akkoord vormt een belangrijke basis voor de collegevorming.