Dit is ons verkiezings-programma ‘Samen verder. Natuurlijk!’

D66 gaat voor jouw toekomst
2022-2026

Team Land van Cuijk - Beeld: D66 Land van Cuijk

De nieuwe gemeente Land van Cuijk is niet voor niets gevormd. Zij moet zich inzetten voor een modern gemeentebestuur, dat regionale vraagstukken krachtig kan oppakken, en voor een professionele dienstverlening aan inwoners tegen redelijke tarieven. Wat ons betreft zijn er straks minder gemeenschappelijke regelingen nodig. Een robuuste gemeente kan meer zelf en heeft een grotere stem in samenwerkingsverbanden. D66 heeft zich consequent ingezet voor de herindeling van alle vijf gemeenten in het Land van Cuijk de afgelopen jaren, en wil nu meebouwen aan een sterke gemeente waarin alle kernen kunnen bloeien.

”Het allerbelangrijkste voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk is dat we van ‘dorpsgemeentes’ gaan naar een zelfstandige, grote gemeente met professioneel bestuur.” zegt lijsttrekker Thomas van der Meer in het voorwoord van het verkiezingsprogramma.

D66 wil kansengelijkheid voor iedereen, te beginnen in het onderwijs. D66 wil onderwijsvoorzieningen in kernen behouden zolang de kwaliteit gewaarborgd is.

D66 wil dat leefbaarheidsinitiatieven van inwoners door de gemeente actief worden ondersteund, dat de veel te hoge laaggeletterdheid integraal wordt aangepakt en dat er bij vrijkomende kerkgebouwen en gemeentehuizen éérst gekeken wordt naar behoud van een
sociaal-culturele functie.

D66 wil een betere onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals als GGZ, CJG, Jeugdzorg en Sociom. De gemeente pakt hierin een faciliterende en regisserende rol.

D66 wil een commissie voor cultuur die samen met een cultuuraanjager het gemeentebestuur en de culturele instellingen adviseert. D66 wil dat de gemeente actieve ondersteuning biedt aan sportverenigingen die zich (samen) voorbereiden op hun toekomst.
D66 wil vooraf inspraak van betrokkenen bij nieuwe ontwikkelingen rondom toerisme en recreatie. De gemeente neemt hierin de regierol.

D66 wil inspraak en participatie van inwoners bij zonneparken en windmolens. D66 wil zonnepanelen op iedere nieuwe woning of bedrijfspand. D66 wil natuurontwikkeling bevorderen door het aanstellen van een natuuraanjager die samenwerkt met
vrijwilligersorganisaties.

D66 wil voor Land van Cuijk een voortrekkersrol in innovatieve en natuurinclusieve landbouw. D66 wil boeren die stoppen of overgaan naar kringlooplandbouw ondersteunen.

D66 wil dat de nieuwe gemeente start met een raadsprogramma waarin de voornaamste onderwerpen voor de komende vier jaar staan. Geen dichtgetimmerd coalitieprogramma, maar steeds ruimte voor coalitie en oppositie om er met elkaar uit te komen.

D66 wil dat er meer woningen worden gebouwd, vooral voor jongeren en ouderen. D66 wil dat de gemeente met haar beleid invloed uitoefent op de betaalbaarheid van de grondprijzen en daarmee op die van de huizen.

D66 wil dat eerst bestaande ruimtes worden benut voordat bedrijfsterreinen worden uitgebreid of nieuwe locaties worden aangewezen.

D66 wil dat er fietssnelwegen komen tussen alle kernen en een nachttrein naar en vanuit Nijmegen.