Samenwerken en besturen

Wat vinden we?

D66 vindt dat inwoners zelf het beste weten wat van belang is in hun woonomgeving. Door de bouwteams in de verschillende kernen van onze nieuwe gemeente worden prachtige kernen cv’s gemaakt met informatie over en de ambities van die kern. Iedere kern doet dit op zijn eigen manier op zijn eigen snelheid. Dat is goed. Maatwerk staat hierbij voorop. De verhouding tussen dorps/wijkraad en bouwteam en de democratische legitimering van het proces vragen daarbij wel
aandacht. We vinden dat we onze uiterste best moeten doen om de belangrijkste aandachtspunten uit de kernen cv’s op te pakken. D66 vindt dat daar ook budgettaire ruimte bij hoort.

D66 vindt echter ook dat kernendemocratie meer moet zijn dan de optelsom van de wensen van alle individuele kernen. We vinden het belangrijk dat kernen ideeën op doen van elkaar. Er gebeurt namelijk al zoveel moois overal. En ook niet alleen kijken naar wat voor één kern belangrijk is, maar op zoek gaan naar samenwerking. Wat alleen niet lukt kan misschien wel of beter met meerdere kernen samen.

D66 vindt dat er zo veel mogelijk naar de mening van inwoners moet worden geluisterd. Dit mag echter nooit een argument worden waarachter de gemeenteraad zich mag verschuilen met besluiteloosheid. De gemeenteraad heeft tot taak om het
algemeen belang en de belangen van minderheden daarbij in het oog te houden. D66 vindt dat gemeenteraadsleden transparant en integer moeten zijn in hun besluitvorming. In 2002 is met het dualisme een mooie stap gemaakt om de verhouding tussen het college en de
raad zo zuiver mogelijk te laten zijn. D66 vindt dat we hier nog een volgende stap in kunnen zetten. D66 ziet in de nieuwe omgevingswet een kans het lokale bestuur te versterken en participatie en inspraak van inwoners te vergroten.

D66 vindt dat een grotere gemeente vraagt om professionele wethouders. Wethouders met vakkennis die weten waar ze het over hebben, die kunnen besturen op het juiste niveau en waarbij
geen twijfel mag zijn over de integriteit. Wij verwachten teamwerk van een college, en een constructieve houding van raadsleden met een focus op de inhoud over de grenzen van coalitie en oppositie heen

D66 vindt dat jongeren actief betrokken moeten worden bij (politieke) ontwikkelingen in onze gemeente. De stem van de jongeren moet duidelijker worden meegewogen.

Wat willen wij?

  • D66 wil dat de nieuwe gemeente start met een breed gedragen Raadsprogramma waarin de belangrijkste onderwerpen voor de komende vier jaren staan benoemd. Geen dichtgetimmerd coalitieprogramma waardoor een te grote tegenstelling tussen coalitie en oppositie kan ontstaan. Voorstellen ter uitwerking kunnen zo met wisselende meerderheden worden aangenomen. Dit bevordert het democratische proces en een zorgvuldige belangenafweging. Een goed voorstel kan zo nog beter worden.
  • D66 wil dat er bij het harmoniseren van allerlei verordeningen en subsidieregels een overgangsperiode wordt ingebouwd zodat iedereen de kans krijgt om zich voorte bereiden op nieuwe systematiek.
  • D66 wil een gemeente zijn die faciliteert en vertrouwt op de verantwoordelijkheid van haar inwoners. We willen liever minder regels, maar de regels die er zijn moeten wel worden nageleefd.
  • D66 wil dat de gemeentelijke dienstverlening voor iedereen toegankelijk is. In de communicatie dient het taalgebruik direct en duidelijk te zijn (B1 niveau). De gemeente kan zich aansluiten bij allerlei landelijke initiatieven die hieraan bijdragen.
  • D66 wil dat de gemeente een betrouwbare partner is voor (vrijwilligers-)organisaties. Het maken van meerjarige afspraken hoort daarbij.
  • D66 wil de bestaande projecten voortzetten die jongeren betrekken bij de democratie in de huidige vijf gemeenten. In ieder geval totdat samen met jongeren nieuwe/betere ideeën zijn bedacht om jongeren te betrekken