Werken en ondernemen

Wat vinden we?

D66 vindt dat de bedrijven in het Land van Cuijk een enorme bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van deze regio. Dat is een mooie prestatie. Toch is verandering nodig: wij willen een
nieuwe, progressieve aanpak waarbij bedrijven nog veel meer bijdragen dan alleen banen. Hiervoor moeten we niet alleen kijken naar de impact op economische welvaart, maar ook op welzijn, kwaliteit van leven, gezondheid, leefomgeving en klimaat.

D66 vindt dat er een grote opgave ligt om ons buitengebied toekomstbestendig te maken. Dat is in een gemeente zoals Land van Cuijk met al haar buitengebied heel belangrijk. We zien een toenemende vraag naar het gebruik van de ruimte in ons buitengebied. Ruimte voor zonnepanelen en windmolens, ruimte voor wonen, ruimte voor natuur en ruimte voor landbouw. Een wezenlijke transitie is nodig om klimaat, leefbaarheid en economie in het buitengebied in balans te brengen. Daarbij is ook extra aandacht voor veiligheid van belang; tegen ongewenste vormen van bedrijvigheid en criminaliteit moeten actief en streng worden opgetreden.

D66 vindt dat het Land van Cuijk bekend moet worden om zijn innovatieve en natuurinclusieve landbouw. Dit moet tot stand komen in een goede samenwerking tussen gemeente, boeren, inwoners en andere belanghebbenden. Boeren die willen stoppen of niet volgens het kringloopprincipe werken moeten geholpen worden de omslag te maken. Daar horen nieuwe verdienmodellen bij. D66 vindt het belangrijk om de boeren die willen veranderen of stoppen met hun bedrijf te ondersteunen en te helpen met een duurzame financiële toekomst. Boeren moeten beloond worden voor zaken als natuur- en
landschapsbeheer en waterberging. Daarnaast kan gedacht worden aan de keuze voor andere inkomstenbronnen, zoals zorgtaken, recreatie en boerderijeducatie. Voor leegkomende agrarische panden moet samen met de boeren naar een andere bestemming worden gezocht.

Wat willen we?

  • D66 wil samen met bedrijven investeren in de structurele transities van klimaat, arbeidsmarkt en circulariteit op bijvoorbeeld onze bedrijventerreinen en de agrarische sector.
  • D66 wil vooral de vestiging van bedrijven stimuleren die bijdragen aan de lokale werkgelegenheid, duurzaam op de regionale arbeidsmarkt.
  • D66 wil gereguleerde grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten om te zorgen voor fatsoenlijke huisvesting en om te voorkomen dat er te veel woonhuizen in woonwijken worden opgekocht.
  • D66 wil dat eerst bestaande ruimte op bedrijfsterreinen wordt benut voordat bedrijfsterreinen worden uitgebreid of nieuwe locaties worden aangewezen.
  • D66 wil bedrijven stimuleren om samen te werken (bijvoorbeeld in de vorm van coöperaties) bij het plaatsen en onderhouden van zonnepanelen op de daken van hun panden.
  • D66 wil zich inzetten voor een divers ondernemersbestand. Ruimte bieden aan het MKB om zich te vestigen.
  • D66 wil ondernemerschap in de kernen koesteren, meedenken over wat de bedrijven voor hun omgeving kunnen betekenen en zorgen voor een aantrekkelijk zaken doen, ook op kleine bedrijventerreinen.
  • D66 wil samen met onze boeren en tuinders kijken wat nodig is om de agrarische sector binnen Land van Cuijk toekomstbestendiger te maken. Samen kijken naar wat wel kan, in plaats van niet.
  • D66 wil alle leegstaande agrarische objecten duurzaam herbestemmen, waarbij de Omgevingswet kansen moet bieden om natuurinclusiviteit en duurzaamheid te combineren met leefbaarheid en vooral lokale creativiteit.
  • D66 vindt dat de bescherming van onze landelijke buitengebieden een grotere inzet vragen van onze politie. Speciale recherche- en handhavingsteams moet het vinden en oprollen van drugslabs, het tegengaan van afval dumpen, het ontdekken van illegale en zogenaamde gedoogde bedrijfsactiviteiten sneller en beter mogelijk maken. Het blijvend en frequent controleren van alle (leegstaande) schuren en gebouwen moet topprioriteit worden en illegale praktijken voorkomen binnen de grenzen van onze gemeente.