Leren

D66 vindt dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. We willen alle kinderen in het Land van Cuijk een goede start geven en blijvend stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Goed onderwijs is hiervoor de eerste voorwaarde. Door een goede samenwerking en aansluiting tussen onderwijs en opvang, recreatie, sport, zorg en cultuur zetten we de belangen van het kind centraal. We zijn trots op de vele uitstekende onderwijsvoorzieningen in onze regio en willen die zoveel mogelijk behouden. Ook in de kleine kernen, tenzij de kwaliteit van het onderwijs niet meer gewaarborgd is.

Wat willen we?

 • D66 wil dat elk kind de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontdekken in een veilige schoolomgeving. Kansenongelijkheid en segregatie moet met alle beschikbare middelen worden tegengegaan.
 • D66 wil dat de huidige opvang, de voorschoolse educatie, voorschoolse voorzieningen en peuterspeelzaal, worden samengevoegd tot één kinderopvang van hoge kwaliteit waarbij gespecialiseerd personeel al in een vroeg stadium ontwikkelingsachterstanden en – voorsprongen herkent. We willen gedeelde locaties van kinderopvang en basisschool in de vorm van integrale kindcentra. Zo worden alle kinderen bereikt, groeien ze samen op en leren ze van en met elkaar.
 • D66 wil dat elk kind de kans krijgt om mee te doen aan sport, cultuur, muziek en techniek. Scholen moeten nauw samenwerken met de plaatselijke verenigingen, organisaties en instellingen op deze terreinen. Hierbij kun je denken aan de plaatselijke muziekgezelschappen, sportverenigingen, bibliotheek, IVN, TechnoPromo en dergelijke.
 • D66 wil meer aandacht op scholen voor de culturele diversiteit in het Land van Cuijk en de gedeelde geschiedenis. Daarnaast moet op alle scholen voorlichting worden gegeven over seksuele diversiteit, mensenrechten, pesten, racisme en discriminatie.
 • D66 wil dat de schoolgrootte van dien aard is dat er kwalitatief goed onderwijs kan worden gegeven.
 • D66 wil meer diversiteit in het onderwijsaanbod zodat ouders en kinderen de keuzemogelijkheid hebben om te kiezen voor traditioneel of meer eigentijds onderwijs zoals bijvoorbeeld Dalton, Jenaplan etc.
 • D66 wil scholen duurzaam bouwen of verbouwen. Schoolpleinen moeten groene schoolpleinen worden.
 • D66 wil dat zorg en onderwijs naadloos in elkaar overgaan door een preventief aanbod te realiseren in de scholen. We willen dat instanties die jeugdhulp bieden, goed met elkaar samenwerken: één gezin, één plan.
 • D66 wil dat de gemeente een gezonde leefstijl blijvend stimuleert.
 • D66 wil dat de goede samenwerking tussen de drie OMO-scholen voor voortgezet onderwijs in het Land van Cuijk verder wordt voortgezet. Het brede, toekomstgerichte onderwijsaanbod, met name in het vmbo, kan alleen behouden blijven als het complementair aan elkaar is. De scholen moeten zich hiervoor inzetten.
 • D66 wil dat het mbo-onderwijs gericht is op de eigen regio zodat studenten in de regio stageplekken en werk kunnen vinden. Samenwerking en fusies dienen zich hier primair op te richten om zo de nadelige effecten van krimp en ontgroening te verminderen.