Duurzaamheid

Wat vinden we?

D66 vindt klimaatverandering een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Ook in het Land van Cuijk worden we geconfronteerd met de gevolgen hiervan. We zien steeds vaker wateroverlast door extreme regenval en hoogwater op de rivier wordt heftiger. Tegelijkertijd maakt de droogte de akker- en tuinbouw en onze natuur steeds kwetsbaarder. Inwoners maken zich zorgen over de schadelijkheid van stikstof en fijnstof bij drukke wegen en het gebruik van gif en meststoffen in de agrarische sector. D66 vindt dat iedereen, inwoners, industrie, agrarische sector en gemeente de
verantwoordelijkheid draagt om daar samen iets aan te doen. Voor een duurzame toekomst moeten we andere en ingrijpende keuzes maken: beter openbaar vervoer en elektrisch personenvervoer, huizen van het gas af, zoveel mogelijk zonnepanelen op daken en de aanleg van zonneparken en windmolens, landschappelijke inpassing van dijkversterking. De gemeente kan bij al deze keuzes een belangrijke rol spelen.

Wat willen we?

 • D66 wil de aanstelling van een “natuuraanjager”. Deze natuuraanjager krijgt als taak om in samenwerking met vrijwilligersorganisaties en inwoners de natuurontwikkeling in de nieuwe gemeente te bevorderen.
 • D66 wil het beter isoleren en opwekken van eigen energie stimuleren en ondersteunen. Als gemeente moeten we ons blijven inzetten om “op elk dak een zonnepaneel” te stimuleren. Dit geldt zeker ook voor bedrijfspanden.
 • D66 wil participatie van inwoners bij zonneparken en windmolens. Zowel in het proces als financiële participatie.
 • D66 wil dat de gemeente een kennispunt voor verduurzaming en klimaat wordt waar iedere inwoner en ondernemer terecht kan met vragen over verduurzaming. De communicatie met de burger is van cruciaal belang om de transitie te realiseren.
 • D66 wil natuurontwikkeling door bestaand bos- stuifduin- en heideareaal waar mogelijk verder uit te breiden en onderling te verbinden. Te denken valt aan toekomstig beschikbaar komende landbouwgronden die aansluitend op huidige bos- en heidegebieden daartoe aangewend zouden kunnen worden.
 • D66 wil dat er veel meer bomen en ander groen aangeplant gaat worden. We willen een fijne, groene omgeving met bomenrijen, parkjes en natuurgebieden die de temperatuur en het overtollig water in bedwang houden en zorgen voor het kenmerkende landschap van onze gemeente. Dit is een cruciale factor in de opname van CO2.
 • D66 wil de biodiversiteit in het buitengebied bevorderen door onder andere boeren te ondersteunen in het inrichten van akkerranden, houtwallen, bloemrijke slootkanten, heggen en boerenbos op minder rendabele percelen.
 • D66 wil dat de korte- en langetermijngevolgen van de granulietstortingen in de
  Kraaijenbergse Plassen goed worden onderzocht.
 • D66 wil vergroening van en rondom bedrijventerreinen
 • D66 wil de milieustraat niet een plek voor het dumpen van afval laten zijn maar een motor in onze grondstof circulatie. Het is belangrijk dat wij als gemeente blijven zoeken naar mogelijkheden om afvaldumpingen te voorkomen, recyclen van grondstoffen te bevorderen en hergebruik te stimuleren. Meer aandacht voor reparatie van apparatuur is een van de manieren waarop de gemeente hieraan kan bijdragen (Repaircafés).
 • D66 wil dat bestrijdingsmiddelen alleen nog ingezet worden als dat absoluut noodzakelijk is, dus niet anders kan. We willen een verbod op het gebruik van glyfosaat.
 • D66 wil dat bij de dijkversterking langs de Maas rekening wordt gehouden met het karakter van het landschap en kernen langs de Maas, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de Vestingsvisie Grave.