Wonen

Wat vinden we?

D66 vindt dat de gemeente Land van Cuijk in de eerste plaats een fijne gemeente moet zijn om in te wonen. Hiervoor is de aanwezigheid van veel mogelijkheden tot ontmoeting, beleven van natuur, cultuur en sport van belang.

D66 vindt dat te weinig wordt gebouwd en dat er gebouwd wordt voor de verkeerde doelgroepen. Er moeten meer woningen voor jongeren en ouderen komen. Wanneer je als jongere uit huis wilt, of als oudere kleiner wilt wonen, moet je lang zoeken. We signaleren een
tekort aan een- en tweepersoonswoningen voor bijvoorbeeld stellen zonder kinderen, alleenstaande ouders, singles, senioren of mensen met een beperking. Door meer huizen te bouwen voor andere levensfasen en woonbehoeftes (ook in de kleine kernen), komen er meer gezinswoningen beschikbaar en bevorderen we de doorstroming. We vinden dat het opkopen van woningen door beleggers niet bijdraagt aan betaalbaar wonen voor iedereen.

D66 vindt dat nieuwe woonvormen en innovatieve
woonconcepten alle kans moeten krijgen. Daarbij moet ook
ruimte zijn voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
(CPO).

Wat willen wij?

  • D66 wil dat er meer woningen worden gebouwd en vooral beter afgestemd op de doelgroepen.
  • D66 wil dat de woningen bijdragen aan de woningbouwopgave: bouw van betaalbare woningen voor het lage en middensegment, meer kansen voor eigen inwoners, (en dus) meer doorstroming.
  • D66 wil een vorm van woonplicht realiseren om de macht van de beleggers in te perken.
  • D66 wil kleinschalige en inclusieve gemeenschappen stimuleren waarin jong en oud samen wonen in een gemeenschappelijk complex
  • D66 wil dat woningbouwprocedures worden versneld. Er zijn veel plannen, maar het schort aan een snelle uitvoering.
  • D66 wil dat de huisvesting van arbeidsmigranten grootschalig worden geregeld en niet via opgekochte huizen in woonwijken. Bijvoorbeeld op locatie op het industrieterrein in Katwijk.
  • D66 wil dat het eenvoudiger wordt om een bestemmingsplannen te verruimen en plannen sneller te vergunnen.
  • D66 wil bij voorkeur bouwen in de dorpen, maar eventueel ook waar mogelijk in het buitengebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de randen van kernen met vrijkomende agrarische bebouwing. We willen duurzame natuur-inclusieve woonprojecten in het buitengebied ondersteunen.
  • D66 wil dat de gemeente met haar eigen grondbeleid invloed uitoefent op de betaalbaarheid van de grondprijzen en hiermee de huizen.