Ontspannen en inspireren

Wat vinden we?

D66 vindt dat cultuur en evenementen een belangrijk bindmiddel zijn binnen en tussen de verschillende kernen in de gemeente Land van Cuijk. D66 vindt dat de diversiteit in het cultuuraanbod (van fanfare tot Beeldentuin, in kerk en kroeg, voor jong en oud) in de verschillende kernen minstens behouden moet blijven en liefst nog wordt versterkt. Er gebeurt al heel veel, merendeels door vrijwilligers, maar in de nieuwe gemeente zal meer samenhang en afstemming
ontwikkeld moeten worden. Daarbij is professionele ondersteuning nodig. Bibliotheek en Schouwburg doen hierin al het nodige werk, maar ook een cultureel aanjager (die in Cuijk al aan de slag is) kan die rol voor de hele gemeente gaan vervullen. Ook in en met het onderwijs dient cultuur een verankerde plaats in te nemen.

D66 vindt dat ook sport een belangrijke functie heeft. Voor de gezondheid en het sociaal welbevinden van jong en oud. Hoe meer mensen meedoen hoe beter. In verenigingsverband in groepen of individueel. In het verlengde van de schooldag zien we de samenwerking tussen sport en onderwijs graag geïntensiveerd. De gemeente heeft ook hier een belangrijke faciliterende rol en kan sturen met accommodaties, voorzieningen en subsidies. Ledenaantallen en vrijwilligersinzet staan echter onder druk, met name door het afnemende aantal jeugdigen (ontgroening).

D66 vindt dat de nieuwe gemeente Land van Cuijk haar eigen inwoners en toeristen al veel heeft te bieden. Het Unesco biosfeergebied De Maasheggen voor wandelaars en fietsers op zoek naar authentiek landschap, rust en natuur. De stad Grave met al haar historische panden. De winkelcentra van Cuijk en Boxmeer. Overloon met het oorlogsmuseum en het Zoo park. De waterrecreatie in Overloon, Langenboom, Stevensbeek en de Kraaijenbergse Plassen bij Cuijk, Beers en Linden. En natuurlijk niet te vergeten de vele grotere en kleinere natuurgebieden en het zich ontwikkelende agrotoerisme op het platteland. D66 vindt dat verdere uitbreiding van
recreatie en toerisme kansrijk is, zowel voor de eigen inwoners als de toeristen. De Maas kan daarbij een verbindend en kenmerkend element zijn. Meer toeristen betekent meer werkgelegenheid, kansen voor ondernemers, levendigere winkelcentra en beter openbaar
vervoer.

D66 vindt dat er in alle grotere kernen een levendig winkelcentrum met aantrekkelijke horeca moet zijn. In deze winkelcentra komen voetgangers en fietsers op de eerste plaats. Naast onze
eigen inwoners dragen toeristen in belangrijke mate bij aan het instandhouden en verlevendigen van onze winkelcentra en de horeca, recreatie en toerisme kansrijk is, zowel voor de eigen inwoners als de toeristen. De Maas kan daarbij een verbindend en kenmerkend element zijn. Meer toeristen betekent meer werkgelegenheid, kansen voor ondernemers, levendigere winkelcentra en beter openbaar vervoer.

Wat willen we?

  • D66 wil een commissie voor cultuur die samen met een cultuuraanjager het nieuwe gemeentebestuur kan adviseren.
  • D66 wil dat cultuur toegankelijk is voor iedereen. Geen bezuinigingen op cultuur.
  • D66 wil dat de bibliotheek haar rol behoudt als informatieve ontmoetingsplek zonder drempel, ter bevordering van de leescultuur, voor de aanpak van laaggeletterdheid, het ontwikkelen van digitale vaardigheden en nog veel meer. Dat alles rechtvaardigt ruimere openingstijden en voldoende financiële ondersteuning.
  • D66 wil dat sportverenigingen zichzelf samen voorbereiden op de toekomst. Dat kan gaan van gedeelde teams tot fusies of omni-verenigingen. De gemeente moet waar mogelijk ondersteuning bieden bij die keuzes. D66 wil dat de gemeente nadrukkelijk het voortouw neemt om samen met verenigingen de toekomstbestendigheid van accommodaties te onderzoeken op een gezonde financiële basis.
  • D66 wil meer toiletten in de openbare ruimte om het winkelbezoek en uitgaansleven in de grotere kernen te bevorderen.
  • D66 wil toeristische en recreatieve ontwikkelingen in het gebied rondom de Kraaijenbergse Plassen steunen. Dit gebied heeft het in potentie in zich om een belangrijke toeristische trekker voor de noordelijke helft van het Land van Cuijk te worden.
  • D66 wil natuur en waterrecreatie bij plassen en meren in het Land van Cuijk zoals Schaartven, radioplassen en de Kuilen een kwalitatieve uitstraling geven.
  • D66 wil een goede spreiding van kleinschalige en grootschalige recreatieve initiatieven, in balans met de omgeving en passend bij het karakter van de kernen.
  • D66 wil dat er bij nieuwe ontwikkelingen samenspraak met alle betrokken partijen plaatsvindt: investeerders, omwonenden en lokale ondernemers en verenigingen waarbij de gemeente een actieve rol op zich neemt.
  • D66 wil dat met omwonenden en andere belanghebbenden naar oplossingen wordt gezocht bij te grote drukte die voor gevaarlijke en ongewenste situaties op het water en de wegen zorgt.