Meedoen

Wat vinden we?

D66 vindt dat de meeste mensen heel goed voor zichzelf en voor elkaar kunnen zorgen. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen, is naar ons idee veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. Iedereen, ongeacht achtergrond of beperking, is welkom en hoort erbij in onze nieuwe gemeente. Degenen die steun nodig hebben, moeten we die zo dichtbij mogelijk bieden.

D66 vindt de aanwezigheid van dorpshuizen, wijkcentra en andere ontmoetingsplekken van groot belang voor de leefbaarheid in alle kernen. Deze bieden mogelijkheden voor ontmoeting, activiteiten van het lokale verenigingsleven en kunnen daarmee eenzaamheid tegengaan.

D66 vindt dat we bij de vrijkomende gemeentehuizen en kerkgebouwen moeten kijken of en hoe ze impact kunnen blijven hebben voor onze omgeving. Bijvoorbeeld door ze in te zetten om onze gemeenschap beter te maken en de gebouwen te gebruiken voor bewoning, sociale functies of een startersplek voor kleine bedrijfjes.

D66 vindt preventieve welzijns- en zorginzet belangrijk. Inzet op preventie levert later maatschappelijk rendement op. Laagdrempelige activiteiten uitgevoerd door jongerenwerk, ouderenwerk/KBO’s en bibliotheken zijn het cement voor onze samenleving. Door een goede
samenwerking en zichtbaarheid tussen organisaties worden bredere vraagstukken per wijk of dorp eerder gezien. Daar kan dan preventief aanbod op ontwikkeld worden.

D66 vindt dat er in het Land van Cuijk sprake is van een te grote kloof tussen mensen die goed kunnen lezen en schrijven en mensen die er veel moeite mee hebben. Ruim 16 % is laaggeletterd, daardoor kwetsbaar en niet goed in staat mee te doen.

D66 vindt dat de onderlinge samenwerking tussen professionals verder moet verbeteren (huisarts, wijkverpleegkunde, ziekenhuis, GGD, GGZ, CJG, Jeugdzorg, Sociom). Ook vinden we dat er meer en innovatievere vormen moeten komen van de combinaties wonen, zorg en welzijn. Gezamenlijke woonvormen waarbij bewoners elkaar helpen en kunnen deelnemen aan lokale welzijnsactiviteiten.

Wat willen we?

 • D66 wil dat initiatieven van inwoners om de leefbaarheid te vergroten actief worden ondersteund. Dit kan met geld, maar zeker ook met actieve ondersteuning vanuit de gemeente.
 • D66 wil wonen, werk en vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking en ouderen midden in de samenleving. Woonvormen moeten gerealiseerd worden op plekken die verdere participatie mogelijk maken, zodat mensen zelfstandig naar werk of dagbesteding, winkels, horeca en andere sociale activiteiten kunnen gaan.
 • D66 wil dat de mogelijkheid voor het plaatsen van (pre-)mantelzorgwoningen meer bekend wordt.
 • D66 wil initiatieven voor werk en vrijetijdsbesteding van kwetsbare burgers ondersteunen door de inzet van menskracht, ambtenaren en welzijnsorganisaties, maar ook door tijdelijke financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld Stichting Leergeld, Voedselbank, Doejemee en de stichting Actief.
 • D66 wil investeren in jongerenwerk op straat, in de scholen en in de jongerencentra.
 • D66 wil door de onderlinge samenwerking tussen professionals verbeteren (huisarts, wijkverpleegkundige, ziekenhuis, GGD, GGZ, CJG, Jeugdzorg, Sociom) een collectief aanbod realiseren dat organisatie overstijgend is en zo dichtbij mogelijk inspeelt op de actuele ontwikkelingen.
 • D66 wil dat opvoedprogramma’s zoals Triple-P en voorlichtingscampagnes op het gebied alle vormen van verslavingen en pesten worden aangeboden.
 • D66 wil meer gezinshuizen voor jongeren en plekken om begeleid of beschermd te wonen.
 • D66 wil denken vanuit een leefwereld en niet vanuit een systeemwereld. Kijken naar de mogelijkheden en niet naar de regels en de hokjes. We moeten leren om ons aan te passen aan de dynamiek van de samenleving, inspelen op onverwachte omstandigheden en daarop kunnen schakelen. De rol van de gemeente is daarbij vooral luisteren, verbinden, samenhang aanbrengen, faciliteren en regisseren. Niet blind regels uitvoeren.
 • D66 wil dat de gemeente Land van Cuijk een Regenbooggemeente en een Fairtrade Gemeente wordt.
 • D66 wil dat de gemeente het probleem van laaggeletterdheid integraal blijft aanpakken en BiblioPlus bij de aanpak van laaggeletterdheid financieel blijft ondersteunen.