Moties over de groenvisie, toilettensekseongelijkheid en poezie op de Hoornse muren aangenomen

Op 27 juni heeft de gemeenteraad van Hoorn de jaarstukken en rekening van 2022 besproken. D66 diende succesvol een aantal moties in over de Groenvisie, toilettensekseongelijkheid en poezie op de Hoornse muren. Niek Heijne nam namens de fractie van D66 Hoorn het woord. Zijn bijdrage kunt u hieronder lezen.

Bijdrage Niek Heijne
namens D66 Hoorn

Geachte raad, leden van het college, aanwezige pers, en wie er dan ook maar op deze dinsdagmiddag tijd heeft gemaakt om naar de beschouwingen van maar liefst twaalf verschillende politieke partijen op deze kadernota en jaarstukken te kijken, en te luisteren. 

Een meerjarenbegroting die er somber uitziet, al blijft het al jaren dezelfde frustratie, dat je haast een glazen bol, en dan ook nog een heel goed werkende glazen bol, nodig hebt om een paar jaar vooruit te zien. Want zal het rijk echt met geen enkele euro over de brug komen? Lijkt ons sterk. Heel sterk. Maar kunnen we daar maar op gokken en vrijuit blijven spenderen? Nee. Vandaar onze volle steun voor het voorgestelde saneertraject. Eerst fase 1, voor de tekorten die al relatief dichtbij dreigen. Voor de onzeker donkere onweerswolken in de verdere toekomst, is, waar nodig, later aandacht. Dit om ervoor te zorgen dat we niet al onze mooie plannen gaan uitkleden, uitgekleed gaan uitvoeren, en later niet meer goed kunnen aankleden. Een groeiende stad vraagt om lef en investeringen. 

De inhoud van de kadernota baart ons nog wel wat zorgen. Zo staat er ergens in een bijzinnetje dat ‘overigens nog niet alle plannen zijn doorgerekend’. Kunnen wij er vanuit gaan dat dit niet om miljoenen gaat, wethouder? Want dat zou de discussie vandaag wel een beetje gek maken. En gaat het hier soms om het poppodium? bij de begroting een halfjaar geleden nog keurig genoteerd, maar nu nergens meer te vinden. Hoe zit dat? Graag een reactie. 

Een paar zorgenkindjes: 
Ten eerste, financiële zorgenkindjes IKEC en Poort van Hoorn bespreken we de komende weken met elkaar. Het zal de insteek van D66 zijn dat we ons ten volste inzetten om de plannen financieel verantwoorder en veiliger te krijgen, zonder al te veel af te doen aan de kwaliteit van de plannen. 

Een grote maatschappelijke zorg is ons jongerenwelzijn. Alle cijfers staan, vooral sinds corona, op rood. Steeds meer, vooral mentale, zorgtaken worden vanuit het rijk op het bordje van gemeenten gegooid. Er moet steeds meer gebeuren met steeds minder geld. Uit artikelvragen eerder door ons gesteld blijkt dat het college hier wel het vizier op heeft. Er is ons meegedeeld dat er wordt gewerkt aan een integraal plan met en voor het voortgezet onderwijs, met GGD, GGZ en jongerenwerk. Erg belangrijk en wat D66 betreft krijgt dit echt prioriteit Kan het college ons vertellen hoe het hiermee staat? 

Het groen verdient wat ons betreft, ondanks al goede stappen in dit coalitieakkoord, nog iets meer aandacht. We houden de ontwikkelingen in het Julianapark scherp in de gaten, en als extra steun in de rug ligt er van ons samen met HoornLokaal een motie over de uitvoering van de Groenvisie. 

Als het mooie weer in Hoorn is aangebroken denken we in Hoorn al gauw allemaal weer aan de kermis. Fijn dat we nog net voor de kadernota de evaluatie van vorig jaar hebben kunnen ontvangen, zodat we nog op tijd samen met de Partij van de Arbeid de toilettensekseongelijkheid kunnen aanpakken, mits u allemaal voor onze motie stemt natuurlijk. 

Ook lezen we in de evaluatie terug dat we het als heugelijk nieuws moeten beschouwen dat de ‘traditionele’ vuurwerkshow weer terugkomt. Het woord ouderwets is hier wat ons betreft eerder van toepassing. Er zijn veel betere oplossingen. Wat ons betreft kijken we voor volgend jaar naar alternatieven. Volgens ons zijn evenementen als lichtshows of droneshows niet alleen veel vetter om naar te kijken, maar bovendien veel minder schadelijk voor mens dier water en land. Kunnen we hier niet eens naar kijken, wethouder? 

Als laatste zorgenkind zouden wij van D66 graag de digitalisering, en daarmee gepaarde onveiligheid willen aankaarten. We voorzien grote opgaven in het digitaal veilig houden van de gegevens van onze inwoners, maar het tegelijk proberen voor elkaar te krijgen dat instanties goed en effectief samen kunnen werken. Volgens ons zijn de relevante begrotingen hiervoor maar krap ingestoken. Hoe kijkt het college hier zelf tegenaan? 

Positieve zaken zijn er gelukkig net zoveel te melden; Het stadsstrand wordt nog deze week feestelijk geopend. Mooi om te zien hoe iets zich kan ontwikkelen van een plannetje in het verkiezingsprogramma van D66, via jarenlange uitvoering onder D66 wethouders, tot zoiets tastbaars. 

Ondanks de financiële bouwkundige tegenwind meldt dit college vorige week nog plannen voor een innovatief woonproject waar jongeren én ouderen samen kunnen wonen en leven, aan de Verlengde Lageweg, en gaan we eindelijk aan de slag met het resultaat van een initiatief vanuit de inwoners zelf, een nieuw skatepark. 

Voorzitter, afrondend moeten me nog twee dingen van het hart. 
Ten eerste de zorgelijke situatie aan de rand van Europa, die ik vorig jaar ook al noemde. Deze is in een jaar tijd niet tot nauwelijks veranderd en vraagt wat D66 betreft van ons een onophoudende inzet voor de opvang van vluchtende Oekraïners en steunbetuigingen naar hen toe. Uit eerdere artikelvragen van ons samen met de VVD bleek dat het college het wat vroeg vindt om aan een stedenband met een Oekraïense partner te denken. Wat ons betreft kan het zomaar eens snel te laat blijken. Onze verbondenheid met Europa (Oekraiïne is net zover rijden als pak ‘m beet Madrid, laten we ons dit goed blijven beseffen) mag van ons een vastere vorm krijgen. Ook is onze bestaande vriendenband met Pribram (psiebram voor de fijnproevers) in een ander licht komen te staan. Laten we de blik en onze open armen op het oosten gericht houden. 

Ten tweede en afsluitend, voorzitter; 
Ik heb de afgelopen jaren de debatten zien verharden. En dat is opzich prima, we gaan namelijk zelf over onze stijl. Maar zullen we onze pijlen dan alsjeblieft louter op elkaar afschieten? Steeds vaker zijn onze ambtenaren, opdrachtnemers of opdrachtgevers mikpunt van vragen of zelfs aantijgingen. 
Ik zal u vast wat op weg helpen; D66 is stom. Vlees noch vis. Wat wil ik nou met mn ‘sociaal liberaal’? Kan ik soms niet kiezen? En altijd weer dat belerende vingertje. Nu ook weer! Irritant. Belerend. En de hele tijd overbodige moties zo zuur wegstemmen maar m’n eigen moties uiteraard telkens in stand houden zeker?! Hypocriet, D66! 
Zomaar wat handreikingen. Misschien kunnen onze ambtenaren, bovendien al met te weinig handje, dan gewoon het broodnodige werk blijven doen. 

Jaarrekening 2022 en
kadernota 2023 door
de raad besproken

Jaarstukkenrekening 2022
Ondanks een positief overschot van 7,3 miljoen euro, moet de gemeente de komende jaren bezuinigen. Het Rijk heeft de afgelopen jaren taken afgestoten naar de gemeentes, maar wil nog niet aangeven of hiervoor de komende jaren geld wordt vrijgemaakt. Daarnaast vallen lopende projecten, waaronder De Poort van Hoorn, duurder uit door stijgende bouwkosten.
 
De raad heeft besloten dat er in ieder geval 1 miljoen euro van het overschot van vorig jaar besteed moet worden aan De Poort van Hoorn.
 
Kaders gesteld voor de begroting van 2023
Bij de bespreking van de kadernota van dit jaar kregen de fractievoorzitters van de twaalf politieke partijen de gelegenheid te reageren. Zij deelden hun visie en wensen via raadsinstrumenten. De amendementen om de uitvoeringsagenda economie te behouden en om het restant uit het coronasteunfonds te gebruiken voor inwoners die moeite hebben met het betalen van de energierekening zijn door de raad aangenomen.
 
Moties: gratis wc’s op kermis en wijkinformatiepunt in Kersenboogerd
Door het aannemen van een motie van D66 en PvdA geeft de raad het college opdracht te regelen dat iedereen gratis naar de wc kan tijdens de kermis. Ook was er steun van D66 voor een proef waarbij bijstandsgerechtigden een bepaalde tijd mogen samenwonen, zonder dat zij gekort worden op hun uitkering, toeslag(en) of woning. In de Kersenboogerd komt een wijkinformatiepunt en door de motie ‘Groenvisie’ van D66 en Hoorn Lokaal wordt er meer ingezet op het behoud en stimuleren van groen in de stad en dorpen. Tot slot is vastgesteld dat de weergave van Artikel 1 van de grondwet in het nieuwe gemeentehuis terug zal komen en dat er ruimte komt voor poëzie in de openbare ruimte.
 
De kadernota 2023 is, inclusief twee amendementen en zes moties, unaniem aangenomen door de raad.
 
Raadsvergadering gemist?
Mocht je de vergadering gemist hebben, kijk deze dan terug via: hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl.