Onze inzet bij de stikstofaanpak

De stikstofcrisis en boerenprotesten krijgen vrijwel dagelijks aandacht in het nieuws en op social media. Daarbij worden meningsverschillen uitvergroot en neemt polarisatie toe.
 
Als D66 Hollands Kroon benadrukken we liever de gedeelde waarden en de oplossingsrichting.

Er bestaat vrijwel geen twijfel over de negatieve invloed van de huidige hoeveelheid stikstof op de natuur (biodiversiteit). Dat de agrarische sector -met name de veeteelt- daar het grootste aandeel in heeft, staat ook niet ter discussie. 

Het is tegelijkertijd helder dat de financiële positie van veel boeren zorgelijk is. De bedrijfsvoering is steeds lastiger sluitend te krijgen en banken willen veel investeringen niet langer financieren. Er is begrip voor de heftige emoties van boeren, vanwege deze onzekere situatie.

Het democratische recht op demonstratie wordt ten volle ondersteund. Dit mag echter niet ten koste gaan van de veiligheid. Onwettige acties zijn niet acceptabel.

We zijn een partij die natuurbehoud flink op de kaart heeft gezet. Daarnaast zijn we onderdeel van de coalitie van de Agrarische Hoofdstad van Nederland. Onze partij én coalitie streven beide naar het behoud en verbetering van de natuur. Duurzaamheid is het basisprincipe van het coalitieakkoord.
 
Naast stikstof ligt er ook nog de opgave voor klimaatadaptatie, het verhogen van de waterkwaliteit en het tegengaan van klimaatverandering. Dit alles vergt grote investeringen, ook in de agrarische sector. Die kunnen we niet alleen bij de boerenbedrijven neerleggen.
 
Er zijn tientallen miljarden euro’s beschikbaar, onder meer in de vorm van het stikstoffonds. Dit geld bied kansen voor het daadkrachtig verduurzamen van de agrarische sector. Waarmee een financieel gezonde bedrijfsvoering mogelijk wordt, in combinatie met het vergroten van de natuurkwaliteit.
 
Dat zal onze inzet zijn voor de nota die de gemeente zal aanbieden aan de provincie, als input voor de te voeren gesprekken over de stikstofaanpak. Bij voorkeur trekken we daarbij samen op met de boeren (en hun belangenorganisaties), omdat draagvlak de kans op een succesvolle aanpak vergroot. Maar verbetering van natuur staat voor ons voorop.