Standpunten D66 Hollands Kroon

Dezelfde kansen voor iedereen

Dit onderwerp komt in al onze standpunten terug. Iedereen in Hollands Kroon moet dezelfde kansen krijgen in het leven. En dat geldt niet alleen voor de mensen die nu leven. Maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en de mensen daarna.

Alle inwoners moeten zichzelf kunnen ontwikkelen

Ontwikkeling beperkt zich niet tot de tijd dat je op school zit. We vinden dat onze inwoners hun hele leven de gelegenheid moeten hebben om zich te blijven ontwikkelen.

Wij willen scholen stimuleren om een rijk naschools programma aan te bieden. Hierbij kan gedacht worden aan lessen over kunst, cultuur, duurzaamheid of ICT.

En iedereen moet kunnen sporten. Daarom willen we meer geld aan sport uitgeven en moet er een integraal sportbeleid komen in Hollands Kroon. Om ervoor te zorgen dat er voor alle inwoners zoveel mogelijk dezelfde kansen zijn, om zich op sportief gebied te ontwikkelen.

Betaalbare woningen bouwen

Ook in Hollands Kroon is er een woningtekort. Er moeten veel meer woningen gebouwd worden, dan nu op het programma staan.

Dat vraagt om een actiever gemeentelijk beleid bij het toewijzen van bouwlocaties. De voorkeur heeft bouwen in de kernen van Hollands Kroon, maar D66 is niet per definitie tegen zogenaamde buiten stedelijke locaties (buiten de bebouwde kom).

Bij nieuwbouwprojecten moet door de gemeente meer invloed worden uitgeoefend op het type te bouwen woning. Daarbij hebben wij de voorkeur voor kleiner, betaalbaar en flexibel. Dit sluit beter aan op de behoefte van bijvoorbeeld senioren, jongeren en alleenstaanden.

Meer duurzame energie, maar wel met steun van inwoners

Hollands Kroon doet al veel aan duurzame energie. Zo wekken we veel elektriciteit op uit windmolens. D66 wil blijven investeren in de ontwikkeling en opschaling van duurzame energietechnieken, zodat we steeds minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken.

Bij zonne-energie ligt onze voorkeur bij zonnepanelen op daken en langs wegen of spoorlijn. Op dit moment is het aanleggen van weilanden met zonnepanelen in de gemeente niet mogelijk. D66 wil nieuwe oplossingen niet uitsluiten en daarom de regelgeving (omgevingsvisie) hierop aanpassen.

We vinden draagvlak onder inwoners noodzakelijk. Van de zonne- en windenergiesector wordt verwacht, dat men omwonenden betrekt bij de komst van zonne- en windmolenparken en rekening houdt met de natuur.

Zuinig zijn op onze grond

Het is onze overtuiging dat het voor de lange termijn en de continuïteit van agrarische bedrijven, noodzakelijk is om in te zetten op verduurzaming via kringloop-landbouw. Dan komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten zo goed mogelijk benut.

Wij willen de agrariërs in Hollands Kroon ondersteunen bij deze noodzakelijke overgang. Financieel en met onafhankelijk advies.

Het vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur moet omhoog

Het vertrouwen van de inwoners van Hollands Kroon in het gemeentebestuur moet groter worden. Daar willen we op verschillende manieren aan werken.

Zo willen we voortaan structureel gaan meten wat het effect is van politieke beslissingen. En of we het doel bereiken dat we wilden bereiken. Zodat er tijdig kan worden bijgestuurd als dat nodig is.

Daarnaast willen we enkele kwesties die spelen op lange termijn, neerleggen bij een nieuw adviesorgaan, een transitiekamer. In een transitiekamer zijn alle belanghebbenden – dus ook burgers – vertegenwoordigd, en zij bedenken gezamenlijk een oplossing. De oplossingen die de transitiekamer aanreikt, zouden als zeer zwaarwegend advies door de politiek moeten worden omarmd.

Meer geld naar bibliotheken, kunst en cultuur

De gemeente heeft lange tijd weinig geld uitgegeven aan kunst en cultuur. Wij willen dat dat verandert. Zo moet er volgens D66 meer geld naar kunst- en cultuurlessen op scholen.
 
En we willen bibliotheken aantrekkelijker maken. In de bibliotheek kan meer dan alleen het uitlenen van boeken. Mensen kunnen elkaar ontmoeten, nieuwe dingen leren, of hulp krijgen met internet. Er moet meer te doen zijn, voor jong en oud.  

Vernieuwende ondernemingen financieel ondersteunen

Wij zijn blij met de eerste stappen om een regionaal fonds te starten dat financiering van innovatieve ondernemingen mogelijk maakt.

In principe is D66 een voorstander van de marktwerking maar het is inmiddels duidelijk dat die markt niet altijd oplevert waar behoefte aan is. In sommige gevallen moet de overheid dan ondersteunen.

Goede woonplekken voor buitenlandse werknemers

Voor een gezonde economie in onze gemeente hebben we medewerkers nodig. Er is bij verschillende ondernemers in Hollands Kroon grote behoefte aan meer arbeidskrachten. Als ze die hier niet kunnen vinden, dan zijn buitenlandse medewerkers de oplossing. Wij willen deze medewerkers een goede plek geven om te wonen.

Wel vinden we dat er zo min mogelijk overlast moet zijn voor andere inwoners. Onder andere door buitenlandse werknemers waar het kan dicht bij hun werk te laten wonen, met toezicht en goede mogelijkheden om hun vrije tijd te besteden.

Grote bedrijven, zoals datacenters, gaan iets terugdoen

D66 vindt dat de gemeente betrouwbaar moet zijn en afspraken moet nakomen. Dat geldt ook voor afspraken over datacenters.

Maar we vinden ook dat Hollands Kroon aan datacenters en andere grote bedrijven voorwaarden moet stellen. Zoals goed passen in de omgeving, hard werken aan duurzaamheid en maatschappelijke tegenprestaties leveren. Bijvoorbeeld ondersteuning van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of financiering van lokale projecten die ten goede komen aan de leefbaarheid.

Beeld: foto mediabank D66