D66 komt met Groen Manifest!

Op 29 juni 2017 organiseerde D66 Hilversum een avond met als thema “Wat willen we met de natuur in de Gooi en Vechtstreek?”. Het was een goed bezochte avond met veel vertegenwoordigers van partijen die werkzaam zijn in de Gooise natuur. Deze avond heeft geleid tot de totstandkoming van het Groen Manifest, dat door diverse organisaties is ondertekend en ondersteund. Doel van het Groen Manifest is meer regie en visie op de natuur vanuit de gemeenten in de regio te zetten, zodat de natuur versterkt en behouden wordt. Gek genoeg ontbreekt dat.

De natuur is prachtig

De natuur in de Gooi en Vechtstreek is prachtig, ook binnen de steden en dorpen. Het maakt de regio bijzonder en een genot om in te vertoeven. Er is sprake van unieke landschappelijke kenmerken. Het gevarieerde landschap en de cultuurhistorie vormen de belangrijkste dragers van de regio. Daar mogen we trots op zijn. Het wordt niet alleen zo ervaren en beleefd door bewoners en bezoekers, maar wordt ook gestalte gegeven in tal van organisaties die zich met hun vrijwilligers fantastisch inzetten voor de bescherming en ontwikkeling van de flora en fauna in het gebied.

Wat willen we met de natuur?

Maar: zijn we ons wel genoeg bewust van die unieke waarden? Weten we (van elkaar) wat we met die natuur willen? Is er een partij die regie heeft over het geheel en een gedragen visie uitdraagt? Oftewel: staan we in de regio sterk als het gaat over onze mooie natuur?
In het MIRT staan een aantal relevante observaties over de Gooische natuur. Er wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat voor wat betreft het landschap de gedeelde ambitie van de betrokken partijen lijkt het behouden en versterken van de landschappelijke kwaliteiten, de diversiteit van het gebied en de overgangsgebieden tussen de hoofdstructuren. Het rapport stelt ook dat op dit moment die unieke kwaliteiten nog weinig in samenhang met elkaar worden gebracht en bezien. Er bestaan veel beheerplannen voor afzonderlijke onderdelen van het gebied door verschillende organisaties. Een overkoepelend beeld voor het geheel en de afzonderlijke delen daarbinnen ontbreekt. De landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische rijkdom vormt zowel de basis als de voorwaarde voor behoud en versterking binnen de ruimtelijke en economische ontwikkeling van het gebied.
D66 vindt dit een herkenbaar beeld en dat vinden wij zorgelijk. Als wij samen niet goed weten wat we willen met onze natuur en de bijbehorende organisaties, waar staan we dan, bijvoorbeeld in een groter krachtenveld als het MIRT? Weten we wat onze eigen ambities zijn en wat we willen beschermen?

Op 29 juni 2017 organiseerde D66 Hilversum een avond met als thema “Wat willen we met de natuur in de Gooi en Vechtstreek?”. We zijn aan het werk gegaan met een groot aantal deelnemers en vertegenwoordigers van de natuurorganisaties. Dat heeft geleid tot het opstellen van het Groen Manifest dat door diverse partijen is ondertekend en ondersteund.

Het Groen Manifest

Met het Groen Manifest willen we een impuls te geven aan het onderdeel Behoud Landschap en Groenblauwe kwaliteit van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA). Dit doen we door het College van Hilversum te vragen om te komen met een voorstel, waarin het volgende, al dan niet procesmatig, wordt vorm gegeven:

 • De regiefunctie op het bijeen brengen van partijen die werken in de regio ten behoeve van de natuur
 • Het opstellen van een gedeelde visie, die de unieke landschaps- en groen-blauwe kwaliteiten van de regio met elkaar in samenhang brengt en beziet;
 • De totstandkoming van een overkoepelend beeld voor het geheel en de afzonderlijke delen daarbinnen
 • De onderdelen van het Groen Manifest, kort gezegd te weten:
 • * het nemen van ambitieuze en iconische maatregelen
 • * bewustwording, verantwoordelijkheid(sgevoel) en eigenaarschap van bewoners en bezoekers
 • * grenzen voor bebouwing
 • * biodiversiteit
 • * het rendement van de natuur (natuur werkt waardeverhogend, winning van drinkwater) te bezien op wenselijkheid en haalbaarheid.

Het Groen Manifest is tot stand gekomen op initiatief van D66 Hilversum. De volgende partijen zijn politiek onafhankelijk, maar ondertekenen het Manifest vanwege de inhoud:

 • Staatsbosbeheer
 • IVN Gooi en Omstreken
 • IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek
 • Eekhoornopvang Nederland
 • Stichting De Limiten en Valkeveen
 • Aardemoeder
 • Vlinder- en Libellenwerkgroep
 • Egelbescherming Nederland
 • Geopark Gooi en Vechtstreek (in wording)
 • Vestingvaart Naarden