D66 doet mee in de coalitie

Op 21 maart 2018 hebben de inwoners van Hilversum bij de gemeenteraadsverkiezingen gesproken. D66 is de tweede partij geworden en doet nu mee in de coalitie zoals die door Hart voor Hilversum is ingezet. Met het verwezenlijken van typische D66 standpunten en 2 sterke D66-wethouders in het College van B&W (Wimar Jaeger en Annette Wolthers) is D66 tevreden.

Verkiezingsuitslag

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 was dat D66 als tweede partij is geëindigd. Door de grootste partij Hart voor Hilversum zijn de coalitieonderhandelingen in eerste instantie gestart met de VVD, Groen Links en het CDA. Gaandeweg het proces is D66 erbij gevraagd om de coalitie voor Hilversum te vormen met Hart voor Hilversum, de VVD en Groen Links.

Coalitieakkoord

Eerlijk is eerlijk: voor D66 was dit in eerste instantie niet de gedroomde coalitie. Tijdens het proces bleken er echter geen inhoudelijke breekpunten op tafel te liggen en zijn de partijen tot elkaar gekomen. “We zien ons verkiezingsprogramma zowel inhoudelijk als financieel op bijna alle punten terug in het coalitieakkoord. Dat is boven verwachting en daar zijn we blij mee”, aldus Wimar Jaeger, lijsttrekker van D66. Daarom is het voor D66 toch mogelijk gebleken hieraan mee te kunnen doen. Wij willen namelijk graag verder met onze inzet voor Hilversum, omdat wij vinden dat die zichtbaar en merkbaar zijn vruchten heeft afgeworpen in de afgelopen coalitieperiode. Met dit coalitieakkoord zien we een voortzetting en een versterking van het beleid dat D66 voorstaat.

Een stevige inzet op groen, duurzaamheid, economie, buurtenbeleid, cultuur en media is in het coalitieakkoord opgenomen. Gezonde gemeentefinanciën zijn daarbij voor ons een voorwaarde. Voor D66 zijn dat belangrijke punten.

Wethouders

Met 7 wethouders staat er een groot nieuw College van B&W klaar. D66 had liever gezien dat dit er minder waren, maar uit de onderhandelingen kwam dit als beste optie voor de partijen naar voren, ook gezien de uitdagingen die er voor de gemeente Hilversum liggen de komende periode. “Dat water hebben we bij de wijn moeten doen, maar dat is beter dan op de inhoud punten weggeven”, aldus Wimar Jaeger. Het nieuwe College zal er wat D66 betreft scherp op moeten zijn niet teveel bestuurlijke drukte te veroorzaken, maar eensgezind en effectief de grote hoeveelheid werk op te pakken.

D66 zal met  goede kandidaten het nieuwe College van B&W versterken, namelijk met Wimar Jaeger en Annette Wolthers. Wimar Jaeger (Economie, Media, Cultuur, Evenementen, Regio, Mediapark, Stationsplein, Kerkbrink) is de afgelopen 4 jaar de dynamische en toonaangevende coalitieleider in het College geweest. Annette Wolthers (Onderwijs, Werk & Inkomen, Bereikbaarheid & Parkeren, Gemeentelijke Organisatie, Arenapark) was de afgelopen 4 jaar actief raadslid en heeft veel ervaring met complexe politiek-bestuurlijke en organisatorische processen.

Met dit takenpakket denken wij prima uit de voeten te kunnen en de D66-inbreng te kunnen borgen.

Fractiebestuur

De onderhandelingen tijdens de coalitievorming zijn gevoerd door Annemarie den Daas, samen met Wimar Jaeger, Annette Wolthers en Jarno Deen (voorzitter D66 Hilversum). De fractie van D66 Hilversum heeft voltallig ingestemd met het bereikte akkoord, de leden van de politieke partij zijn in de afgelopen weken twee maal geconsulteerd. Nu er van start kan worden gegaan met een nieuw college is ook het fractiebestuur benoemd. Annemarie den Daas blijft fractievoorzitter voor D66 Hilversum en wordt tevens waarnemend voorzitter van de Gemeenteraad.