Beter begroot!

Het vaststellen van de begroting voor het komende jaar is een klein feestje in de lokale democratie. We mogen het over alles hebben, en krijgen dan ook een parade van stokpaardjes te midden van de werkelijke keuzen. En te kiezen viel er en gelukkig in een ontspannen financiële situatie.

In onze aftrap heb ik voor D66 de focus op ons duurzaamheidsbeleid gelegd. 

Het was de week van de klimaat conferentie in Glasgow en bij ons was er de afgelopen maanden wel wat ergernis over de matige ambities in geslopen. Ter relativering, daar zat ook wel wat spanning in tussen ambities (in de raad) en de haalbaarheid en uitvoerbaarheid (bij het college van B&W), maar daar wilden we ons ook niet helemaal door laten vasthouden. Met een stevig pleidooi om door gemeentelijke regie kansen te koppelen en meer aandacht te hebben voor collectieve acties (want, levert sneller rendement en grotere aantallen) haalden we extra geld hiervoor binnen. Zo had Vivienne Wesselink na haar biodiversiteits voorstel in de vorige raad, opnieuw een succesje. We steunden voorstellen voor bv. versneld ontwikkelen van zonne(paneel) daken op scholen.

Afvalbeleid is intussen ook duurzaamheidsbeleid. 

Uit de 217 pagina’s die de begroting 2022 dik is, viel D66 over een zinnetje over onze afvalverwijdering, nl. dat wij dit via de begroting en rekening sturen. De sturing schiet tekort, zoals afgelopen zomer bleek toen we ‘uit het niets’ geconfronteerd werden met een tekort van ruim 3 miljoen euro op deze taak. Deze taak ligt al jaren bij het GAD, de regio Gooi en Vecht dus. En niet alleen de uitvoering, ook het beleid. Dat is merkwaardig, omdat we op alle andere beleidsterreinen waarop we samenwerken, we het beleid juist aan de gemeenteraden hebben gelaten. De raad nam unaniem onze motie aan, om bij een eerstvolgende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gooi en Vecht, een voorstel te doen om dit te veranderen. Intussen gaat de afvalstoffenheffing wel wat extra omhoog in 2022 en verder.

D66 heeft zich bij monde van Marianne van Vliet vanaf 2018 ingezet voor verbetering van de mantelzorgondersteuning.

Eerst met een motie, en later met een amendement met concrete opsomming van onderwerpen die de raad belangrijk vindt. Breed gesteund door deze raad. Er zou in 2021 een uitvoeringsagenda komen, maar die bleek uitgesteld tot 2022, en we zagen ook geen extra geld in de begroting. Onze kritisch reflectie hierop bracht verantwoordelijk wethouder Walters tot een goede reactie, een opsomming van de manier waarop door gemeente en Versa Welzijn was ingespeeld op de gevolgen van corona voor mantelzorg ondersteuners en – ontvangers. Mooie voorbeelden van goed en flexibel inspelen op de situatie. En tot een toezegging om die uitvoeringsagenda mantelzorg ondersteuning in maart te leveren.

Tenslotte heeft D66 eerder zijn waardering voor deze begroting uitgedrukt. 

In de eerste jaren van deze raadsperiode had D66 moeite met onderdelen van de begroting, omdat kosten te laag werden voorgesteld en inkomsten als stelposten waren opgenomen. Veel daarvan is verdwenen uit deze begroting. Omdat we meer grip hebben op de (sterk toegenomen) kosten in het sociaal domein en deze kosten nu reëel begroten, is de betrouwbaarheid van de begroting toegenomen. De lasten voor de inwoners volgen de inflatie, het meerjarenperspectief is gezond. Dat is nodig, omdat Hilversum voor grote uitgaven staat bij bouw de ontwikkelingen rond het station, het Arenapark en, op termijn, het circusterrein. D66 heeft er de afgelopen jaren voor gepleit om ook steeds kritisch te blijven op kosten en te zoeken naar mogelijke bezuinigingen. Dat zijn we terug in deze begroting, en daarmee houden we ruimte om te investeren in een socialer en duurzamer stad.