Afvalinzameling geeft kopzorgen

De afgelopen maand werd de raad van Hilversum opgeschrikt door de plannen van de regio met de afvalinzameling. Een forse verlaging van de inzamelfrequentie en verhoging van kosten voor het ophalen van grofvuil of het storten van sloopafval. De Raden in de Gooi en Vecht vielen over de regio heen, die van Hilversum ook. Waar stonden uw lokale Democraten in deze zaak?

In de eerste plaats hebben we stevige bezwaren geuit tegen de handelwijze van de regio.

Het geeft wat ons betreft geen pas dat ‘in de marge van de behandeling van een begroting’ zulke grote wijzigingsvoorstellen gedaan worden. Dus, eerst het beleid bepalen, dan pas verwerken in de begroting. D66 diende een amendement is, waarin werd uitgedrukt zich niet in de begroting op dit onderdeel te kunnen vinden, op korte termijn nader in gesprek te willen, en waarin het college werd opgedragen niet met de begroting van de regio in deze vorm in te stemmen (ik sla wat bestuurlijke stappen over, het is niet de raad, maar het algemeen bestuur van de Regio dat de begroting (gehoord de raden) vaststelt). Dat amendement haalde het op één stem na niet!

Sommige maateregelen zijn best te overwegen of zelfs om mee in te stemmen.

Je moet dan echter wél wat met een tekort ( “het bonnetje”) van drie miljoen dat vervolgens op tafel ligt. Een VVD amendement met inhoudelijk dezelfde strekking had voor D66 twee fundamentele bezwaren. Ten eerste, het somde alle maatregelen op die de Regio voorstelde, en sprak zich daartegen uit. Daarmee deed de VVD hetzelfde als de regio, je en detail uitspreken over een onderwerp bij een begrotingsbehandeling. Ons tweede bezwaar was de uitspraak in het VVD amendement dat de verhoging van de afvalkosten, ‘niet mag leiden tot een verhoging van de totale woonlasten’. Dat klinkt leuk, en fijn voor de inwoners, maar is natuurlijk niet reëel als je met een kostenstijging van 5 à 10% geconfronteerd wordt voor een dienst, waarvan we hebben afgesproken dat die kostendekkend in rekening wordt gebracht. Kortom, die VVD variant is redelijkerwijs niet uitvoerbaar. Het is dus kiezersbedrog, omdat je iets besluit waarvan je nu al weet dat dit niet zal gebeuren.

Inmiddels heeft het bestuur van de regio vanwege alle bezwaren uit de gemeenteraden, maar zonder verder overleg met Raden, het pakket voorstellen aangepast. U moet nog steeds gaan betalen  voor het aanbieden van sloopafval en het ophalen van grof afval, de tarieven daarvoor gaan zelfs extra omhoog. Het VVD amendement stelde: ‘wij gaan niet akkoord met het tariferen van puin en grof huishoudelijk afval’. Het blijft stil in het conservatief liberale kamp. U snapt nu waarom.

Tenslotte, de verenigingen en de oud papier inzameling: daarover is wat ons betreft ook nog niet het laatste gezegd.

De abrupte beëindiging is gelukkig van de baan, de papierinzameling door verenigingen wordt in drie jaar afgebouwd, ook om de tijd te hebben om een alternatief te ontwikkelen. Wat D66 betreft gebruiken we die tijd goed om met de verenigingen en de GAD (en andere partijen) te zoeken naar een beter alternatief. De D66 fractie staat ook open voor uw ideeën daarover.