De voorjaarsrapportage juli 2024

Doen wat juist en nodig is

Fractievoorzitter Gerdien Knikker benadrukte tijdens de vergadering het veranderende politieke klimaat in de wereld om ons heen. Ze onderstreepte het belang voor de lokale overheid om juist nu politieke moed te tonen door te doen wat juist en nodig is, in plaats van de gemakkelijke weg te kiezen.
 
Klimaat, het welzijn van onze inwoners en betaalbare woningen voor iedereen stonden centraal voor D66.

Het klimaat

D66 besteedde aandacht aan de gevolgen van klimaatverandering en het belang van het ondersteunen van alle inwoners bij de energietransitie. Onze motie “Klimaatrisico’s in beeld” werd door de raad aangenomen. Dit houdt in dat we als gemeente de financiële risico’s van klimaatverandering inzichtelijk maken. Hierdoor krijgen we beter zicht op de financiële gevolgen en kunnen we beoordelen of deze voldoende zijn afgedekt binnen onze gemeente. Dit betreft onder andere wateroverlast, schade aan groengebieden en problemen met drinkwater. Het is essentieel om vooruit te kijken en onaangename financiële verrassingen te voorkomen.

Maatschappelijke voorzieningen

We hebben aandacht gevraagd voor het belang van voldoende maatschappelijke voorzieningen bij grootschalige nieuwbouwontwikkelingen. Met onze aangenomen motie Laddertoets nieuwbouwontwikkelingen” verzoeken we het college om met een voorstel naar de raad te komen, zodat we vooraf inzicht krijgen in de benodigde voorzieningen. Hierdoor kunnen we als raad betere beslissingen nemen en voorkomen dat er een tekort is aan voorzieningen zoals huisartsen, zorgverleners, buurtcentra of sportverenigingen.

Welzijn van jongeren

Daarnaast hebben we onze zorgen gedeeld over het welzijn van jongeren in Haarlemmermeer en gepleit voor het versterken van de sociale basis. Hoe kunnen we voldoende capaciteit en voorzieningen laagdrempelig toegankelijk houden voor onze inwoners, terwijl we tegelijkertijd minder financiële middelen hebben? We hebben de motie van de PvdA gesteund, waardoor er in 2025 €400.000 beschikbaar komt voor jongerenwerk en de geplande bezuiniging niet hoeft door te gaan.

Inzicht


We willen ook beter inzicht in de regionale ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden van Haarlemmermeer. Onze motie Beter inzicht in Regionale Zaken” is aangenomen, waardoor de raad beter betrokken zal worden en meer invloed kan uitoefenen op regionale samenwerking.

D66 richt zich liever op wat ons als samenleving bindt dan op wat ons verdeelt. Het juiste doen, ongeacht het veranderende politieke klimaat, is daarbij ons leidende principe.

De voordracht van onze Fractievoorzitter Gerdien Knikker is hier te terug te lezen.