Het is prettig wonen in Haarlemmermeer

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

Voldoende betaalbare woningen en een prettige leefomgeving zijn belangrijk voor de leefbaarheid in Haarlemmermeer. Op deze terreinen is er flink wat werk aan de winkel. De grote uitdaging voor de samenleving en zeker op gemeentelijk niveau is om te anticiperen op een sterk gewijzigde bevolkingssamenstelling met andere wensen en behoeften. Er is een tekort aan betaalbare woningen in het middensegment, de doorstroming stokt en voor groepen zoals starters of alleenstaanden is het bijna onmogelijk om een huis te vinden.

Tegelijkertijd willen we Haarlemmermeer niet vol bouwen met woningen, omdat we ook ruimte nodig hebben voor bijvoorbeeld sportvoorzieningen, parken en recreatiegebieden. Daarnaast is het belangrijk dat er plaats is voor bedrijven als economische motor en willen we Haarlemmermeer bereikbaar houden. Dat alles moet gebeuren in een tijd waarin klimaatverandering hoog op de agenda staat.

De inrichting van Haarlemmermeer is een zaak van ons allemaal.

In 2022 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Deze wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Ook bevordert de omgevingswet participatie van inwoners en ondernemers bij de ontwikkeling van de leefomgeving. 
 
D66 ziet deze wet als kans om samen keuzes te maken in hoe Haarlemmermeer eruit gaat zien; drastische, duurzame en weloverwogen keuzes. D66 wil hiervoor nieuwe vormen van (digitale) participatie uitproberen om inwoners en ondernemers echt te betrekken bij een integraal plan voor de inrichting van onze gemeente. Met dit integrale plan is er een samenhang tussen wonen, werken, ondernemen, mobiliteit en ruimte voor sport en recreatie. Maar ook waar we bijvoorbeeld windmolens plaatsen, hoe we omgaan met land- en tuinbouw, water en groen. We moeten het in samenhang bekijken, waarbij het terugdringen van klimaatverandering voorop staat in alles wat we doen.  
 
Met de omgevingswet is er nu de kans om echt een cultuuromslag te maken in de wijze waarop we als gemeente omgaan met lokale initiatieven. Dat vergt de bekende ‘ja-mits’ houding en een betrokken rol van ambtenaren. D66 wil meer ruimte voor initiatieven uit onze samenleving in plaats van plannen bedacht vanuit het raadhuis. 

We bouwen meer huizen, maar wel verantwoord

De afgelopen jaren heeft D66 zich hard gemaakt voor een woonbeleid dat voorziet in de bouw van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Speciale aandacht hebben we voor woningen voor jongeren, een snellere manier van het toewijzen van sociale huurwoningen en flexwonen voor spoedzoekers en vergunninghouders. Dit is vastgelegd in het woonbeleid 2019-2025 van de Gemeente Haarlemmermeer. Hiermee gaan we het niet redden. Nu al zien we dat minder woningen worden opgeleverd dan gepland. Betaalbare woningen zijn er nauwelijks en ook het aantal sociale huurwoningen blijft achter. D66 pleit landelijk voor het opheffen van de verhuurdersheffing, omdat het corporaties meer ruimte geeft om sociale huurwoningen te bouwen.

Binnen het woonbeleid 2019-2025, dat wij onderschrijven, willen we meer en diverser bouwen:
o Meer ruimte voor zelfbouw, energieneutraal en natuur-inclusief. Voor mensen die zelf willen bouwen maar ook voor nieuwe woonvormen zoals bijvoorbeeld Knarrenhof en Tiny Houses.

o   Rond Nieuw-Vennep is volgens het Economisch Instituut voor de Bouw ruimte voor nog eens 25.000 woningen. D66 wil onderzoeken wat daarvan gebouwd kan worden.  o Bouwen moet samengaan met de natuur in plaats van ten koste ervan. Daarom willen wij in Haarlemmermeer klimaat-slim en natuurinclusief bouwen. Alleen met deze uitruil komen we verder. Dankzij een motie van D66 wordt bij nieuwbouwplannen natuurinclusief bouwen de norm waar mogelijk. Daar zullen we ook op toezien. Natuurinclusief bouwen is voor projectontwikkelaars en architecten steeds meer vanzelfsprekend geworden en dat biedt veel kansen voor mooie projecten in Haarlemmermeer.

o   In de nieuwbouwplannen is 50% van de woningen bestemd voor midden en lagere inkomens. Het aandeel sociale huurwoningen moet in deze nieuwbouwplannen toenemen. De ruimte voor corporaties om dit te doen ontstaat als de verhuurdersheffing wordt opgeheven. Landelijk zet D66 zich hiervoor in.

o   In alle kernen moeten ‘groene longen’ aanwezig zijn die de leefomgeving verbeteren en de biodiversiteit bevorderen. Alle inwoners kunnen op 10 minuten loopafstand een groengebied bereiken. 

o   Buurten worden zo ingericht dat publieke faciliteiten zoals huisarts, tandarts, bibliotheek, openbaar vervoer enz. lopend bereikbaar zijn. De gemeente neemt dit uitgangspunt op in de woonvisie en vult dit in bij de uitwerking van plannen.

We gaan speculatie en leegstand tegen

Er komt een einde aan de speculatie op de woningmarkt door gerichte maatregelen. De bestaande plicht tot zelfbewoning wordt uitgebreid tot alle nieuwbouw en straks, wanneer dat wettelijk mogelijk is, ook voor bestaande bouw. o De gemeente heeft een actueel overzicht van bedrijfspanden in woon- en dorpskernen die al lang leeg staan (meer dan 6 maanden) en gaat het gesprek aan met de eigenaren van deze panden om hier een nuttige bestemming aan te geven, bijvoorbeeld geschikt maken voor wonen.

Beeld: Demi van der Veldt

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.